KOV odkrył nowe pokłady gazu na Ukrainie

KOV odkrył nowe pokłady gazu na Ukrainie

Dodano:   /  Zmieniono: 

Najgłębszy odwiert KOV na Ukrainie, Makiejewskoje-16, odkrył nowe, niebadane dotąd pokłady gazu. Testy dały komercyjny przepływ w wysokości ponad 120 tys. m sześc. dziennie. Podłączenie odwiertu do produkcji planowane jest już w II kw. 2013 r. Odkrycie nowego rezerwuaru oznacza, że KOV po raz kolejny ma szansę zwiększyć wydobycie i zasoby na Ukrainie.

 

  • Odkrycie nowego, nieeksploatowanego dotąd rezerwuaru gazu;
  • Komercyjne ilości surowca;
  • Potencjał dalszego wzrostu produkcji - wykonanie trzech dodatkowych odwiertów w odkrytej strefie oraz szczelinowanie kolejnego pokładu;
  • Rozpoczęcie produkcji w II kw. 2013 r.

Testy potwierdzają, że licencja Makiejewskoje ma ogromny, niewykorzystany dotąd potencjał. Najnowsze badania i nowoczesne technologie pozwoliły na dostanie się do głębszych zbiorników gazu. Cztery z nich rozciągają się na już wcześniej rozpoznanych pokładach, a trzy to zupełnie nowe zbiorniki. To otwiera możliwości dalszego zwiększania produkcji, rezerw i zasobów mówi Jakub Korczak, Wiceprezes KOV ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas testów M-16 uzyskaliśmy wysokie przepływy gazu, przekraczające 120 tys. m sześc. dziennie. Jak to przełoży się na wzrost produkcji będziemy w stanie określić w momencie podłączania odwiertu do produkcji, czyli za około trzy miesiące. Proces zagospodarowania pola będzie odbywał się stopniowo, w pierwszej kolejności odwiert zostanie podłączony co urządzeń produkcyjnych i przesyłowych, potem zamierzamy zastosować szczelinowanie w drugiej strefie, które powinno umożliwić prowadzenie wydobycia z dwóch horyzontów dodaje.

Dane uzyskane podczas wierceń wskazują, że w odwiercie M-16 może występować nawet do siedmiu potencjalnych zbiorników zawierających komercyjne ilości gazu, o łącznej grubości 48 m. Trzy z nich znajdują się w warstwie, która jeszcze nigdy nie była obiektem badań, pozostałe w już rozpoznanych pokładach. Do testów wybrano dwie sekcje: pierwsza, położona wyżej jeszcze w tym roku zostanie poddana szczelinowaniu, druga, zalegająca niżej uzyskała maksymalny przepływ gazu na poziomie ponad 120 tys. m sześc. dziennie. Dla porównania, średnia produkcja z całego pola Makiejewskoje w pierwszych dniach kwietnia wyniosła ok. 396 tys. m sześc. dziennie. Odwiert zostanie teraz podłączony do linii przesyłowych pola Makiejewskoje, a rozpoczęcie produkcji zaplanowane jest pod koniec II kw. 2013 r.

Informacje uzyskane w trakcie prac wiertniczych wraz z danymi sejsmicznymi z koncesji Makiejewskoje, wskazują na znaczący potencjał całej struktury, wymagający wykonania co najmniej trzech kolejnych odwiertów, by go w pełni rozpoznać. Pozwoli to również w pełni zbadać zbiornik gazu odkryty w nowej strefie.

***

Odwiert Makiejewskoje-16 o całkowitej głębokości 4.300 m, jest najgłębszą studnią, jaką do tej pory wykonywał KOV. Celem prac wiertniczych było dotarcie do zupełnie nowej sekcji zbiornikowej, znajdującej się w sąsiedztwie pokładów, z których Spółka prowadzi już komercyjne wydobycie.

M-16 położony jest 6,7 km na północny-zachód od wykonanego w pierwszym kwartale 2012 r. bardzo udanego odwiertu Makiejewskoje-21, który został podłączony do urządzeń produkcyjnych w sierpniu 2012 r. Prace nad M-16 rozpoczęły się na początku sierpnia ub.r., pod koniec listopada 2012 r. odwiert osiągnął planowaną głębokość, po czym na początku grudnia został orurowany i przygotowany do testów, które rozpoczęto w marcu 2013 r.

O Kulczyk Oil
Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei i Syrii oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie. Akcje zwykłe Kulczyk Oil są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (symbol KOV).
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Brunei KOV posiada 90 proc. udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km w północnym Brunei.
W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. KOV zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas oraz należących do niej obszarów koncesyjnych na Ukrainie, jak też określonych odwiertów wykonanych na ich obszarze, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174

Polska
Źródło: Kulczyk Oil Ventures

dostarczył:
netPR.pl

 0

Czytaj także