Serinus Energy podejmuje współpracę z nowym partnerem

Serinus Energy podejmuje współpracę z nowym partnerem

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Serinus Energy pozyskała partnera do realizacji nowych projektów na terenie swoich koncesji w Tunezji spółkę Dutco Energy Ltd. Współpraca obejmować będzie prace związane z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego w Tunezji. W jej zakres wchodzi także przyznanie Dutco Energy opcji nabycia udziału w Bloku L w Brunei w zamian za udzielenie kredytu w wysokości 15 mln USD.

Spółki ustaliły, że wspólnie realizować będą nowe projekty poszukiwawcze i wydobywcze w Tunezji. Dodatkowo, Serinus udostępnił Dutco Energy opcję nabycia udziału w Bloku L w Brunei, w zamian za udzielenie kredytu w wysokości 15 mln USD. Nowy partner ma prawo nabyć od 5 do 15 proc. udziałów w tym bardzo perspektywicznym bloku poszukiwawczym, a za każdy punkt procentowy będzie musiał zapłacić 1 mln USD. Oznacza to, że jeśli Dutco zechce skorzystać z opcji i włączyć się do operacji w Brunei, to kredyt zostanie spłacony bezgotówkowo przy pomocy udziałów. Na tę decyzję spółka będzie miała 31 dni od dnia ogłoszenia wyników testów odwiertu poszukiwawczego. Prawo Dutco Energy do nabycia udziałów w Bloku L jest uwarunkowane uzyskaniem zgody PetroleumBRUNEI, który jest regulatorem w Bloku L i prawem pierwokupu przysługującym  obecnym partnerom w Bloku L.

Umowa kredytowa została zawarta na 12 miesięcy, a odsetki będą naliczane od kwot wymagalnych według rocznej stawki wynoszącej 12 proc. Ponadto Dutco Energy może zamienić kwoty z umowy na akcje zwykłe Serinus Energy. Prawo do dokonania tej zamiany oraz emisji akcji na rzecz Dutco będzie podlegało uprzedniemu zatwierdzeniu przez TSX.

Współpraca z Dutco Energy znacznie zwiększa nasze możliwości finansowe i operacyjne. Przy zaangażowaniu partnera i wzajemnym uzupełnianiu się doświadczeniem i umiejętnościami, wzrastają nasze wspólne szanse na sukces wydobywczy. Mamy również nadzieję, że realizacja tunezyjskiego projektu będzie początkiem owocnej współpracy i że w przyszłości Serinus oraz Dutco będą miały okazję do zacieśnienia partnerskich więzów powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Dutco Energy jest spółką zależną (100 proc. udziałów) Dubai Transport Company LLC, niepublicznej spółki z siedzibą w Dubaju. Grupa Dutco obejmuje wiele spółek o zróżnicowanym profilu działalności, funkcjonujących w branżach: budowlanej i inżynieryjnej, handlu i produkcji, transportu i logistyki, ropy naftowej i gazu ziemnego, wydobywczej, odnawialnych źródeł energii, komunikacji oraz turystyki.

O Serinus Energy
Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, a profil ryzyka obejmuje działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto (pod symbolem SEN).
Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.
W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w koncesjach Chouech Essaida, Ech Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. udział w koncesji Sabria. Produkcja ropy i gazu odbywa się obecnie na trzech koncesjach.
W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy i morski o powierzchni 1.123 km w północnym Brunei.
W Rumunii Serinus planuje pozyskać 60 proc. bezwzględny faktyczny udział w lądowym obszarze koncesji Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii do końca czerwca 2013 r., z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.
W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.
Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements):
Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń, prezentowane z perspektywy dnia publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań KUB-Gas i związanych z jej pięcioma obszarami koncesyjnymi na Ukrainie, jak też do określonych odwiertów lub badań sejsmicznych wykonywanych na obszarze tych koncesji, które nie stanowią lub nie mogą stanowić danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.

Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
tel: +1-403-264-8877

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
tel: +971-4-339-5212

Polska
Nowogrodzka 18/29, 00-511 Warszawa, Polska
tel: +48 (22) 414 21 00

Źródło: SERINUS ENERGY

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także