Sierpniowy Barometr Carrefour: gospodarka w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

Sierpniowy Barometr Carrefour: gospodarka w kolejnych kwartałach będzie rosnąć

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Sierpniowa wartość Barometru Carrefour Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej wzrosła w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 0,5 punktu i wyniosła -10,5 punktu (w skali od -100 do +100), utrzymując wzrost już trzeci miesiąc z rzędu. W najbliższych miesiącach spodziewana jest poprawa koniunktury i wzrost dynamiki konsumpcji, tempo wzrostu gospodarczego będzie wzrastać w każdym kolejnym kwartale wynika z analiz IBnGR przygotowanych na zlecenie Carrefour.

Na zmianę wartości Barometru Carrefour Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej pozytywnie wpłynęły: wzrost nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej, wzrost dynamiki liczby pracujących w sektorze przedsiębiorstw oraz spadek inflacji. Wzrost wartości Barometru Carrefour łagodzony był przez: spadek skłonności konsumentów do zakupów, pogorszenie ogólnego klimatu koniunktury w handlu oraz spadek nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wartości bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej.

Wzrost wartości Barometru Carrefour utrzymał się już trzeci miesiąc z rzędu. Jednak pomimo tego jego wartość znajduje się nadal poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to potwierdzenie obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników i świadczy o utrzymywaniu się złego stanu koniunktury gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że obecna wartość wskaźnika znalazła się na poziomie najwyższym od września 2011 roku. Stanowi to zapowiedź poprawy koniunktury i powolnego wzrostu dynamiki spożycia indywidualnego, czyli konsumpcji, w najbliższych miesiącach.

Oczekiwanie takie jest zgodne z większością aktualnych prognoz makroekonomicznych, według których w najbliższym czasie powinno rozpocząć się ożywienie gospodarcze. Zgodnie z prognozą IBnGR, nie będzie jednak ono spektakularne zapowiada dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Słabe wyniki pierwszego półrocza sprawią, że w całym 2013 roku tempo wzrostu gospodarczego będzie najniższe od ponad dekady. Tempo wzrostu gospodarczego będzie jednak w każdym kolejnym kwartale wzrastać. W pierwszej połowie roku utrzymywało się ono na poziomie poniżej jednego procenta, a w trzecim i czwartym kwartale osiągnie wartości między 1 a 2 procent.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotny jest spodziewany wzrost dynamiki konsumpcji. Jak wynika z szacunków IBnGR, w skali całego roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osiągnie wartość około jednego procenta, a więc nieznacznie większą niż w 2012 roku - komentuje Robert Noceń, Dyrektor Eksploatacji Północ, członek zarządu Carrefour Polska.

Niepokojącym sygnałem jest fakt, że rok 2013 będzie kolejnym z rzędu rokiem spadku wartości inwestycji. Bezwzględny spadek nakładów inwestycyjnych, przy obserwowanej już wcześniej niskiej stopie nakładów inwestycyjnych w gospodarce, stawiać może pod znakiem zapytania dynamiczny i stabilny wzrost gospodarczy w przyszłości. Pomimo tego w 2014 roku należy się spodziewać dalszego przyspieszenia wzrostu zarówno PKB, jak i konsumpcji. Przyczynią się do tego poprawa sytuacji na rynku pracy oraz lepsze nastroje w gospodarce.

Tabela Zmiany składników cząstkowych Barometru Carrefour Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej i ich wpływ na jego wartość

Nazwa zmiennej

Przyjęty przedział zmienności

Poprzednia wartość

Aktualna wartość

Wpływ
na zmianę BKK

Skłonność do zakupów

[0, 200]

92,1

91,6

-0,09

BWUK

[-100, +100]

-27,9

-27,9

0,00

Koniunktura w handlu

[-100, +100]

-6,2

-8,5

-0,46

Nominalna dynamika kredytów i pożyczek

[80, 160]

100,7

102,2

+0,30

Realna dynamika sprzedaży detalicznej

[80, 140]

101,2

102,6

+0,37

Dynamika liczby pracujących

[90, 110]

99,2

99,4

+0,10

Dynamika cen konsumpcyjnych

[100, 105]

100,5

100,2

+0,96

Nominalna dynamika wynagrodzeń

[95, 115]

102,3

101,4

-0,65

Łączna zmiana wartości BKK

 

+0,53

Barometr Carrefour Wskaźnik Koniunktury Konsumenckiej opracowywany jest na zlecenie Carrefour przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową z częstotliwością miesięczną. Jego zadaniem jest pomiar aktualnego stan u koniunktury w sektorze handlowym w Polsce. Jest wskaźnikiem równoczesnym (coincident indicator) pokazuje stan koniunktury na bieżąco, a także standaryzowanym, zmieniającym się w przedziale od -100 do +100. Wartości poniżej zera wskazują na niekorzystną koniunkturę konsumencką, powyżej korzystną.

Wartości Barometru Carrefour obliczane są na podstawie wskaźników związanych z bieżącym stanem koniunktury, siłą nabywczą ludności i zachowaniami konsumentów. Przykładowe zmienne, wykorzystane przy tworzeniu Barometru, to skłonność do zakupów, bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wartość kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym, realna dynamika sprzedaży detalicznej towarów czy wskaźnik cen towarów i usług kon

Źródło: Carrefour Polska

dostarczył:
netPR.pl

 0

Czytaj także