Serinus rozpoczyna prace nad nowym odwiertem na polu Olgowskoje

Serinus rozpoczyna prace nad nowym odwiertem na polu Olgowskoje

Dodano:   /  Zmieniono: 

Serinus Energy rozpoczęła kolejny odwiert na polu Olgowskoje. O-24 będzie odwiertem kierunkowym o planowanej łącznej długości 2 450 metrów. Według szacunków spółki, prace wiertnicze potrwają ok. 70 dni.

Odwiert O-24 wykonywany będzie przy pomocy urządzenia wiertniczego przeniesionego z ukończonej niedawno studni NM-3. Zakłada się, że osiągnie on planowaną głębokość za ok. 70 dni. Głównym celem odwiertu będzie dokładniejsze zbadanie złoża w strefie odkrytej w III kwartale 2011 r. podczas prac nad odwiertem O-12. Znajduje się on 1 km na wschód od odwiertu O-24. Bieżąca produkcja z O-12 wynosi obecnie ok. 113 tys. m sześc. gazu.

Realizacja odwiertu O-24 jest efektem odkrycia strefy geologicznej, dokonanej podczas wykonywania odwiertu O-12. Chcemy przeprowadzić dokładną eksploatację znajdującego się tam złoża i nadal zwiększać wydobycie gazu z tego rejonu. powiedział Jakub Korczak, wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Serinus Energy.

Koncesja wydobywcza Olgowskoje zlokalizowana jest około 160 km na północny zachód od miasta Ługańsk w północno-wschodniej części Ukrainy.

 

O Serinus

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej  i  gazu.  Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na Ukrainie, w Brunei, Tunezji, Rumunii i Syrii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei, Rumunii i Syrii oraz działalność wydobywczą na Ukrainie i w Tunezji. Akcje zwykłe Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a po spełnieniu określonych warunków będą także notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto pod symbolem SEN.

Na Ukrainie Serinus posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC, posiadany poprzez 70 proc. udział w KUBGas Holdings Limited. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja gazu odbywa się na czterech koncesjach.

W Tunezji Serinus posiada faktyczny 100 proc. udział w  koncesjach  Chouech  Essaida,  Ech  Chouech, Sanrhar and Zinna oraz 45 proc. w koncesji Sabria. Producka ropy i gazu odbywa się obecnie na czterech koncesjach.

W Brunei Serinus posiada 90 proc. faktyczny udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniający do poszukiwania i wydobycia ropy oraz gazu ziemnego z Bloku L, obejmującego obszar lądowy  i morski o powierzchni 1.123 km w północnym Brunei. 

W Rumunii Serinus ma 60 proc. udział w prawie użytkowania górniczego (ang. working interest) w lądowym obszarze koncesji Satu Mare w północno-zachodniej Rumunii.

W Syrii Serinus posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 50 proc. udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego na obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km, położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 5 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody  bezpośredni  udział Serinus w Bloku 9 zmieni się na 45 proc. W lipcu 2012 r. Spółka zadeklarowała występowanie siły wyższej w odniesieniu do swoich działań operacyjnych w Syrii.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kulczyk Investments S.A. - międzynarodowy dom inwestycyjny, założony przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoil.com) lub kontaktując się z:

Serinus Energy Inc. Kanada Norman W. Holton
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów
tel.: +1 403 264 8877 / nholton@kulczykoil.com

Serinus Energy Inc. Polska
Jakub J. Korczak
Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej
tel.: +48 22 414 21 00 / jkorczak@serinusenergy.com


T
łumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie Przejęcia (Forward - looking Statements Regarding Acquisition):
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące spółki Serinus oparte na oczekiwaniach związanych z Serinusoraz założeniach dokonywanych na podstawie obecnie dostępnych informacji, które mogą stanowić stwierdzenia dotycząceprzyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie papierów wartościowych. Wszelkie takie stwierdzenia iujawnione informacje, nie stanowiące danych historycznych, a dotyczące działań, zdarzeń, wyników, efektów jakie sąspodziewane lub zakładane przez Serinus, jako występujące lub mogące wystąpić w przyszłości ( w całości lub w części)powinny być traktowane jako informacje dotyczące przyszłości. W niektórych przypadkach, informacje dotyczące przyszłościmożna zidentyfikować po użytych terminach, np.: prognoza, przyszły, może, będzie, spodziewany, przewidywany, potencjalny., umożliwia, pro-forma itp. W szczególności, w przypadku niniejszej informacji prasowej, odniesienia takiedotyczą terminów oraz wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Toronto (TSX) orazpozyskania udziału w licencji Satu Mare. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż powyższe zdarzenia są uzależnioneod spełnienia określonych warunków. Jednakże nie ma pewności, że warunki takie zostaną spełnione a w rezultacie nie mapewności, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na TSX, obrót akcjami zostanie wznowiony a udział w licencji zostaniepozyskany w zakładanych ramach czasowych lub w ogóle. Wiele czynników może spowodować, że działania lub rezultatySerinus będą znaczące odbiegać od przyszłych działań lub rezultatów, jakie mogą w sposób wyraźny lub domniemany wynikaćze stwierdzeń dotyczących przyszłości. Czynniki te obejmują nieuzyskanie ostatecznej zgody TSX na wprowadzenie akcjiSerinus do obrotu, brak terminowego wznowienia obrotu akcjami na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych,niespełnienie warunków związanych z uzyskaniem zwiększonego udziału w licencji Satu Mare ryzyko związane z połączeniemSerinus i Winstar, brak spodziewanych synergii oraz niewłaściwa wycena Winstar. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi nafakt, że powyższa lista czynników nie jest wyczerpana.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały wyraźnie określone jako ostrzeżenia.Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejsz

Źródło: SERINUS ENERGY

dostarczył:
netPR.pl

 0

Czytaj także