Różne kultury, jedna organizacja

Różne kultury, jedna organizacja

Dodano:   /  Zmieniono: 

Czy łatwo nam odnaleźć się w globalnym świecie? Chociaż z dużą swobodą przemieszczamy się pomiędzy krajami i kontynentami, poznajemy inne kultury, nadal się różnimy. Warunkują to kultura, wartości, wychowanie oraz środowisko w jakim dorastaliśmy. Przy tak dużym zróżnicowaniu sztuką jest skuteczna komunikacja - zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Komunikując się pozyskujemy informacje, nawiązujemy więzi, zaspokajamy potrzeby, a także funkcjonujemy zawodowo. Komunikacja staje się jednak prawdziwym wyzwaniem zwłaszcza w organizacjach zatrudniających cudzoziemców - ekspatów. Choć potencjalnych wpadek można by wymienić całą listę, naczelna przestroga brzmi: nie wierz w stereotypy.

Kultura z definicji to zbiór systemu wartości i norm danej społeczności, przez który oceniania jest inna społeczność. Jeżeli oceniając przyjmujemy tylko jedno kryterium, że to co właściwe w naszej kulturze jest właściwe dla innych kultur, że nasza kultura jest jakkolwiek lepsza bądź wyższa - wówczas mamy duże szanse na niepowodzenie. Takie zjawisko nazywane jest etnocentryzmem kulturowym. Stereotypy z kolei są fałszywym przeświadczeniem o drugim człowieku, o grupie społecznej czy nacji. Podchodząc stereotypowo możemy zamiast porozumienia osiągnąć wręcz odwrotny skutek. Chcąc zaś otworzyć się na innych, nawiązać z nimi relacje czy prowadzić rozmowy biznesowe powinniśmy zawiesić osądy innej kultury.

Sztuką dobrej komunikacji w biznesie jest chęć poznania kultur skąd pochodzą nasi partnerzy w biznesie czy współpracownicy, z którym przyjdzie nam prowadzić rozmowy i osiągać wspólne cele zawodowe. Aby proces komunikacji przebiegał pozytywnie należy wyzbyć się stereotypów i uprzedzeń. O wiele ważniejsze czasami jest użycie odpowiednich słów w danej sytuacji, które ujawnią zainteresowanie kulturą kraju skąd pochodzi rozmówca niż najlepsze argumenty strategiczne. Richard R. Gesteland mówi o dwóch zasadach regulujących zachowania i wzajemne stosunki uczestników interakcji w międzynarodowym biznesie. Pierwsza mówi, że sprzedawca dostosowuje się do nabywcy, wykorzystując dogłębną znajomość zwyczajów i praktyk biznesowych danego kraju. I druga, że osoba spoza danego kręgu kulturowego przestrzega miejscowych zwyczajów, respektując obyczaje i tradycje.

Chcąc współpracować z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur, nie wystarczy zaakceptować ich jako partnerów i zadbać o poprawną komunikację. Bardzo ważne jest aby zrozumieć, jak nasi rozmówcy widzą otaczający ich świat i co jest dla nich ważne. Zdobycie wiedzy na temat różnic w odniesieniu do zachowań w życiu codziennym i zawodowym oraz nabycie umiejętności ich rozpoznawania i radzenia sobie z nimi w ramach współpracy międzynarodowej, może sprawić, że współpraca stanie się korzystniejsza i bardziej satysfakcjonująca dla każdej ze stron. mówi Anna Storck, Międzynarodowy Trener i Konsultant Różnic Międzykulturowych, na polskim rynku współpracująca z firmą Persona GLOBAL Polska.

Różnice kulturowe, które często są przyczyną nieporozumień wiążą się z nieznajomością kultury, tradycji czy języka. Niestety brak znajomości kultury naszego rozmówcy może negatywnie wpłynąć na proces porozumiewania. Każda kultura oparta jest na przeszłości, wartościach i normach. Ważne jest aby nie ignorować kwestii różnic kulturowych tylko je akceptować i próbować zrozumieć. Komunikacja międzykulturowa wymaga otwartości, akceptacji i wrażliwości na innych. Skutkiem złej komunikacji może być strata czasu, prestiżu, pieniędzy, wiarygodności czy zaufania. W skrajnych sytuacjach zła komunikacja może prowadzić do zerwania rozmów biznesowych. Różnice kulturowe mogą ujawniać się np. w podejściu do roli kobiety w danym społeczeństwie, w hierarchii zawodowej, w proporcjach pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, w organizacji czasu pracy, w podejściu bardziej lub mniej formalnym do pracy i życia w ogóle a także w religii.

Bardzo istotnym elementem międzykulturowej układanki jest uświadomienie sobie, że praca w organizacji wielokulturowej może przynieść wiele korzyści. Każdy kto przychodzi do organizacji niezależnie z jakiej kultury pochodzi wnosi cenne doświadczenia i wiedzę często jedyne w organizacji. Poznanie kultury, obyczajów naszych współpracowników daje możliwość działania na wspólny cel z szacunkiem i zrozumieniem. To wszystko przekłada się na jak najlepsze wykorzystanie potencjału wielokulturowych pracowników mówi Agnieszka Polska-Kamieńska, Persona Global Polska.

 

Informacje o firmie:

Persona GLOBAL Polska jest częścią sieci Persona GLOBAL - światowej firmy doradztwa biznesowego, koncentrującej się na procesach zarządzania operacyjnego, efektywnego przywództwa, przewodzenia zmianom, budowaniu sprawności i spójności organizacji oraz komunikacji interpersonalnej i rozwoju kompetencji menedżerskich a także sprzedażowych. Konsultanci Persona GLOBAL Polska pomagają klientom realizować ambitne cele biznesowe, inspirują i wdrażają śmiałe zmiany w zachowaniach ludzi i funkcjonowaniu organizacji, a przede wszystkim zapewniają spójność procesów i zasobów firm poprzez integrację ludzi ze strategią.

Swoim klientom Persona GLOBAL Polska oferuje szerokie spektrum usług diagnostycznych i rozwojowych, w tym: tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi zaangażowania i osiąganiu wyników, podejmowanie działań i wdrażanie zachowań, diagnozę kompetencji, warsztaty rozwojowe oraz coaching indywidualny.

Źródło: Persona GLOBAL Polska

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także