Kampania Health and Growth: ochrona zdrowia kluczowym elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Kampania Health and Growth: ochrona zdrowia kluczowym elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Nagłośnienie kwestii ochrony zdrowia w krajach UE, podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, to cel projektu Health and Growth, Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Kampania będzie trwała 10 tygodni i zakończy się w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Poprawa stanu zdrowia obywateli to jeden z europejskich priorytetów gospodarczych i społecznych. Kampania Health and Growth ma pomóc w nakłonieniu do współpracy przedstawicieli polityki oraz przemysłu farmaceutycznego w celu walki z nierównościami w zakresie ochrony zdrowia, stworzenia przejrzystego i zrównoważonego jej finansowania oraz opracowania właściwego środowiska dla badań i rozwoju.

Przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego musimy wyznaczyć wspólny cel, który będzie przyświecał wszystkim obywatelom Europy oraz politykom i decydentom. Musimy usprawnić zapobieganie chorobom przewlekłym oraz leczenie tych chorób. Należy zaradzić pogłębiającym się nierównościom w dostępie do ochrony zdrowia i innowacyjnych rozwiązań w Europie. Musimy pogodzić postęp w nauce z potrzebami ochrony zdrowia poprzez strategiczną konsolidację planu badań publicznych i prywatnych w poszczególnych państwach członkowskich. Niezbędne będzie też wzmocnienie mechanizmów rozwoju nauki i technologii, powiedział Christopher Viehbacher, prezes EFPIA.

Kampania Health and Growth ma zwrócić uwagę na możliwości i zagrożenia stojące przed pacjentami i sektorem ochrony zdrowia i podnieść te tematy do rangi debaty w okresie intensywnych dyskusji przedwyborczych. Celem kampanii jest także dostarczanie materiałów informacyjnych dla potrzeb rozmów o ochronie zdrowia podczas całej, ósmej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Działania, które będą prowadzone także na blogach i w mediach społecznościowych, mają zapoczątkować ambitniejsze i bardziej zintegrowane podejście do ochrony zdrowia w UE, z jasno wyznaczonymi priorytetami dla decydentów, polityków i przedstawicieli zawodów medycznych.

Zintegrowana strategia dotycząca medycyny, biotechnologii, technologii oraz nauk przyrodniczych w UE nie tylko poprawi stan zdrowia obywateli Europy, ale wspomoże finansowo system ochrony zdrowia i doprowadzi do wzrostu gospodarczego w Europie, uważa Dyrektor Generalny EFPIA, Richard Bergström.

Kampania będzie koncentrowała się na trzech, współzależnych aspektach zdrowia i rozwoju:

Starzenie się populacji
W Europie dokonano ogromnego postępu w zakresie zwiększenia przewidywanej długości życia
i ogólnego stanu zdrowia w ciągu ostatnich 60 lat, ale nadal mamy do czynienia z istotnymi nierównościami w tym zakresie. 

Finansowanie farmakoterapii
Odpowiednie wykorzystanie leków jest niezbędne dla zrównoważonego finansowania ochrony zdrowia w Europie, ale dostęp do funduszy i planowanie wydatków musi ulec poprawie.

Badania i rozwój
Branża farmaceutyczna, funkcjonująca w oparciu naukę, ciągle inwestuje w działania badawczo-rozwojowe, ale Europa traci konkurencyjność w walce o inwestycje w tym zakresie.

Zachęcamy do śledzenia debaty poprzez kanały społecznościowe kampanii:

    http://www.efpia.eu/topics/health-growth 
    Blog http://efpia.eu/media/blog
    Twitter https://twitter.com/efpia
    Youtube - http://www.youtube.com/user/EFPIA
    Pinterest - http://www.pinterest.com/efpia/
    LinkedIn - http://www.linkedin.com/company/efpia
Zdrowie to wartość sama w sobie. To także podstawowy warunek dobrobytu gospodarczego. Zdrowie społeczeństwa ma istotny wpływ na wyniki gospodarcze, zarówno w kwestii efektywności pracy, kapitału ludzkiego, jak i wydawania funduszy publicznych

Cytat z dokumentu roboczego Komisji Europejskiej dotyczący inwestycji społecznych na rzecz rozwoju (Luty 2013).

 1. Przeciętnie każdy Europejczyk żyje około 18,4 lat z chorobą lub niepełnosprawnością, co łącznie oznacza 9 miliardów lat w skali całej populacji Europy. W wyniku tego faktu coraz więcej Europejczyków skarży się na ograniczenia w wykonywaniu codziennych czynności, co ma wpływ na europejski system gospodarczy, zarówno w skali mikro, jak i makro.

 2. Leczenie chorób przewlekłych to 75% (ponad 700 mld ) wydatków w zakresie ochrony zdrowia w Europie; choroby te są powodem spadku PKB aż o 7% w niektórych krajach EU. Według prognoz, główne czynniki ryzyka dla chorób przewlekłych (wiek, otyłość wśród dorosłych, współczynniki urbanizacji) ciągle będą się zwiększać. Wczesne i skuteczne stosowanie leków poprawia stan zdrowia i zmniejsza koszty dla całego systemu.

 3. Rządy 27 krajów członkowskich UE przeznaczają znacznie większą część funduszy społecznych na wydatki związane z chorobami i niepełnosprawnością, niż na wydatki związane z bezrobociem. Wynika z tego, że problemy związane ze stanem zdrowia są znacznie większym obciążeniem narodowych budżetów niż bezrobocie.

 4. Zmiany społeczne starzejąca się populacja i coraz bardziej niezdrowy styl życia są dwoma kluczowymi wyzwaniami na przyszłość. Starzejąca się populacja pogarsza odsetek i zwiększa zapadalność na choroby związane z wiekiem (przewidywany dwukrotny wzrost zaawansowanego stadium choroby Alzheimera do 7,5 mln do 2050 roku), a zmiany demograficzne i zmiany stylu życia doprowadzą do zwiększenia liczby przypadków chorób nowotworowych (400 000 przewidywanych nowych przypadków na lata 2010-2020). W Polsce, wg danych za 2011 rok, przeciętna oczekiwana długość życia to 76,9 lat, co stanowi wzrost o 7 lat w stosunku do roku 1970. Dla krajów OECD wskaźnik ten jest o wiele wyższy 80,1 lat i wzrost o 10 lat od roku 1970 (źródło: OECD).

 5. Wyniki leczenia znacząco różnią się pomiędzy państwami członkowskimi EU. W 2010 roku różnica w przewidywanej jakości życia pomiędzy Hiszpanią a Rumunią wynosiła dziewięć lat; wynikało to z ogromnych różnic w dostępie do opieki zdrowotnej i leków.

 6. Leki nie są głównym czynnikiem wzrostu wydatków na ochronę zdrowia. W ciągu ostatniej dekady leki stanowiły mniej niż 15% wzrostu wydatków na ochronę zdrowia w Europie. W Polsce według danych NFZ (raportowanego wykonania budżetu na refundację w 2013 roku) wydatki na leki wyniosą tylko ok. 15% budżetu na świadczenia (to jest ok. 9mld zł.). W wyniku konkurencji na rynku, upływu terminów ważności i ograniczania kosztów, przeciętny koszt leków w UE zmniejszył się o 16% od 2000 roku. Ceny detaliczne wzrosły zaś o 25%.

 7. Ochrona zdrowia to globalny rynek dający wiele możliwości. Zapotrzebowanie na usługi związane z ochroną zdrowia wzrasta dwukrotnie w stosunku do innych kluczowych sektorów w Europie. Ponad 70% wzrostu korzystania z leków w latach 2011-2016 pochodzić będzie z rynków rosnących. Jest to możliwość rozwoju dla europejskich przedsiębiorstw na świecie.

 8. Produkty farmaceutyczne odznaczają się najlepszym bilansem handlowym w sektorze wysokich technologii w UE. W 2012 roku przemysł farmaceutyczny wykazał pozytywny bilans handlu w granicach 54 mld , znacząco przewyższając inne branże z dziedziny wysokich technologii, takie jak maszyny energetyczne, telekomunikacja czy przemysł elektromaszynowy. Według raportu PWC (wrzesień 2011), innowacyjne firmy farmaceutyczne w 2010 roku dostarczyły na polski rynek produkty o wartości 9,4 mld PLN, co stanowi 58% wartości rynku leków nareceptę i leków szpitalnych.

 9. Efektywność pracy jest najwyższa w sektorze farmaceutycznym. Sektor ten przewyższa wszystkie pozostałe wiodące branże w dwóch kluczowych a
  Źródło: INFARMA

  dostarczył:
  netPR.pl
 0

Czytaj także