Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Banku Pekao SA - Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich

Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Banku Pekao SA - Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich

Dodano:   /  Zmieniono: 

Bank Pekao zaoferował nowy produkt strukturyzowany - Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich. Instrumentem bazowym, na którym oparto nowy certyfikat jest koszyk akcji utworzony z 9  dużych, amerykańskich spółek. Zapisy na nowy produkt potrwają do 19 września, a okres inwestycji wynosi 18 miesięcy i potrwa do 21 marca 2016 r. Certyfikat daje 100% ochronę zainwestowanego kapitału na zakończenie inwestycji i szanse na zyski  przekraczające oprocentowanie oferowane w przypadku standardowych lokat bankowych .

 Produkt strukturyzowany tworzą akcje następujących firm: Coca-Cola Company, PepsiCo Inc, Procter & Gamble Company (,,P&G"), Johnson & Johnson (,,J&J"), United Parcel Service Inc. (,,UPS"), Home Depot Inc. (,,Home Depot"),  American Water Works Co, Duke Energy Corporation, Praxair Inc., oceniane jako mniej wrażliwe na niekorzystne zmiany dotyczące rynków kapitałowych np. związane z polityką monetarną największych mocarstw Ewentualne wzrosty wartości cen akcji tych spółek pozwolą klientom liczyć na osiągnięcie zysków. Dodatkowo ochrona kapitału na zakończenie inwestycji zabezpiecza przed poniesieniem strat. Dobre prognozy makroekonomiczne dla USA, Kanady i Meksyku, czyli krajów będących głównym rynkiem zbytu dla spółek amerykańskich, pozwalają myśleć pozytywnie o  wzrostach kursów akcji spółek, na których oparto produkt.

 - Spółki decydujące o wyniku Certyfikatu Spółek Amerykańskich zostały wyselekcjonowane pod kątem wielu istotnych założeń, jakimi są: pozytywne wyniki finansowe spółek, wypłacanie dywidendy, prognozy stabilnych lub rosnących zysków, pozytywne rekomendacje firm inwestycyjnych, niska zmienność kursów oraz przynależność do branż związanych z konsumpcją i wydatkami osobistymi, z ekspozycją na poprawę ogólnej koniunktury w USA. Biorąc przy tym pod uwagę, że Certyfikat Spółek Amerykańskich oferuje  jednocześnie ochronę kapitału, mamy do czynienia z produktem mogącym stanowić interesujący element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego  - tłumaczy Mateusz Gołąb, Dyrektor Departamentu Klienta Zamożnego w Banku Pekao SA.

 W trakcie 18-miesiecznej inwestycji co kwartał dokonanych zostanie 6 pomiarów wartości akcji każdej z 9 spółek. Na koniec inwestycji obliczona będzie dla każdej z nich wartość średniej arytmetycznej z cen jej akcji w dniach pomiarów. Następnie dla każdej ze spółek wyznaczona zostanie uśredniona stopa zwrotu pomiędzy średnią arytmetyczną z poziomów cen akcji w dniach pomiarów a wartością początkowa każdej z nich. Końcową stopę zwrotu  stanowić będzie średnia arytmetyczna z uśrednionych stóp zwrotu uzyskanych dla poszczególnych spółek wchodzących do koszyka. Jeżeli końcowa stopa zwrotu z koszyka spółek będzie dodatnia, to oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych będzie wyznaczone jako suma należnej za cały okres odsetkowy stopy procentowej wynoszącej 0,01% i końcowej stopy zwrotu  przemnożonej przez poziom partycypacji, który przyjmie wartość pomiędzy 55% a 85% (dokładana wartość zostanie ustalona przez Bank w dniu emisji).

Subskrypcja Certyfikatu Depozytowego Spółek Amerykańskich potrwa do 19 września. Bank prowadzi dystrybucję produktu wspólnie z Domem Maklerskim Pekao. Minimalna kwota inwestycji to 1000 zł, a okres inwestycji - 18 miesięcy, z możliwością wcześniejszego odkupu certyfikatu przez Bank po cenie nie mniejszej niż 946,50 zł (Bank zapewnia 100% ochronę kapitału wyłącznie na koniec okresu inwestycji).

Jest to trzecia subskrypcja produktu strukturyzowanego Pekao w tym roku. W lipcu Bank oferował klientom Certyfikat Spółek Europejskich oparty o  akcje 7 czołowych, europejskich spółek z segmentu rynku dóbr luksusowych, wyższej półki oraz popularnego.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bank Pekao SA

infoWire.pl

Czytaj także