Grupa Ergis po pierwszym półroczu 2014 roku: bardzo dobre wyniki finansowe, kontynuacja wzrostu rentowności

Grupa Ergis po pierwszym półroczu 2014 roku: bardzo dobre wyniki finansowe, kontynuacja wzrostu rentowności

Dodano:   /  Zmieniono: 

GRUPA ERGIS PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, KONTYNUACJA WZROSTU RENTOWNOŚCI  

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała po I półroczu 2014 roku przychody w wysokości 335,7 mln zł (czyli na poziomie zbliżonym do odnotowanych rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający blisko 19 mln zł (czyli o 52,9% wyższy niż po I półroczu 2013 roku) oraz zysk netto w wysokości 12,4 mln zł, czyli o 720,8% wyższy niż rok wcześniej.

Znaczący wzrost rentowności jest przede wszystkim rezultatem wprowadzenia na rynek innowacyjnej folii stretch nanoERGIS, oraz reorganizacji segmentu folii twardych.

W czerwcu 2014 WZA Spółki podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 
2013 rok w wysokości 0,10 zł na akcję (czyli w łącznej kwocie 3,9 mln zł), zgodnie z przyjętą polityką dywidendową i rekomendacją Zarządu Spółki. Wypłata zrealizowana została 2 lipca 2014 roku.

Czerwcowe WZA podjęło także decyzję o powrocie do historycznej nazwy Spółki - ERGIS S.A. - pod którą spółka działała w latach 1998-2007.

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym półroczu 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

1H 2014

1H 2013

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

335 720

338 359

-0,8%

Zysk operacyjny

18 955

12 394

+52,9%

Zysk brutto

15 904

2 544

+525,2%

EBITDA

30 242

22 972

+31,6%

Niezrealizowane różnice kursowe

184

- 3 201

-

Zysk netto

12 362

1 506

+720,8%

 

Grupa Ergis zanotowała w I półroczu 2014 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy w tym okresie sięgnęły 335,7 mln zł, czyli kształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (spadek o 0,8%), przy średnim kursie euro niższym o ok. 0,8%.

W I półroczu 2014 roku wzrosła sprzedaż większości asortymentów. Wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych (o 4,55%) to rezultat wzrostu konkurencyjności produktów, związanego z przeprowadzoną we wcześniejszych okresach optymalizacją lokalizacji linii produkcyjnych.

Spadek w grupie opakowań przemysłowych (o 9,35%) wynikał z harmonogramu uruchomienia nowej linii do produkcji folii stretch nanoERGIS, której instalacja (zakończona w I kwartale 2014) wymagała wcześniejszego wyłączenia dwu wcześniej eksploatowanych linii, co przejściowo zmniejszyło zdolności produkcyjne tego asortymentu oraz ze zmniejszenia średniej grubości sprzedawanych folii.

Osiągnięty w I półroczu 2014 roku znaczący wzrost rentowności jest przede wszystkim rezultatem wprowadzenia do sprzedaży innowacyjnej folii nanoERGIS oraz reorganizacji segmentu folii twardych. W I półroczu 2014 wyraźnie lepsze było również saldo na pozostałej działalności operacyjnej, co wynikało z obniżenia  wysokości rezerw zawiązywanych na należności oraz zapasy.

Wartość EBITDA Grupy wzrosła w I półroczu 2014 roku do 30,2 mln zł wobec blisko
23 mln zł osiągniętych w I półroczu 2013 roku. Poprawa rentowności miała miejsce przede wszystkim w ERGIS S.A. - wzrost do 17,7 mln zł, wobec 12,5 mln zł osiągniętych w I półroczu 2013 roku, oraz w spółkach wytwarzających twarde folie opakowaniowe, zgrupowanych organizacyjnie w Dywizji Folii Twardych - wzrost do blisko 6 mln zł wobec 4,6 mln zł wypracowanych w I półroczu 2013 roku.

Wielkości zysku brutto i zysku netto w I półroczu 2014 roku były wyraźnie lepsze niż 
w I półroczu 2013, co wynika zarówno z poprawy wyniku operacyjnego, jak i salda przychodów oraz kosztów finansowych. W związku z niższym kursem euro na dzień bilansowy, nadwyżka dodatnich różnic kursowych w I półroczu 2014 roku wyniosła
0,18 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2013 roku była to wartość ujemna: -3,2 mln zł.

 

OTOCZENIE RYNKOWE

W I półroczu 2014 ceny większości głównych surowców strategicznych (PVC, LLDPE, PET) były stosunkowo stabilne i nie miały istotnego wpływu na zrealizowane przez spółkę wyniki.    

Mamy za sobą udane pierwsze półrocze, w którym wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe - osiągnięty w tym okresie wynik netto był wyższy od zanotowanego w całym 2013 roku. Znaczący wzrost rentowności jest przede wszystkim rezultatem wprowadzenia do sprzedaży innowacyjnej folii stretch nanoERGIS oraz reorganizacji segmentu folii twardych. Cieszy nas bardzo fakt, że przeprowadzone w ostatnich latach działania reorganizacyjne oraz wdrożone inwestycje przynoszą zakładane rezultaty - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Obecnie planujemy uruchomienie inwestycji w drugą linię do produkcji Greenstrap (taśmy PET) oraz zakup kolejnej linii do produkcji elastycznych opakowań drukowanych w spółce Flexergis - dodał Tadeusz Nowicki.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Ergis S.A.

infoWire.pl
 

Czytaj także