Grupa Ergis po trzech kwartałach 2014 roku: dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych w III kwartale

Grupa Ergis po trzech kwartałach 2014 roku: dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych w III kwartale

Dodano:   /  Zmieniono: 

Komunikat prasowy

Warszawa, 5 listopada 2014 r.

GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH 2014 ROKU: DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK RYNKOWYCH W III KWARTALE

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała po III kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 505,3 mln zł (czyli o 2,8% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 26,6 mln zł (czyli o 13,8% wyższy niż po III kwartałach 2013 roku) oraz zysk netto w wysokości 17,7 mln zł (wzrost o 92,3%, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej).

Dobre wyniki operacyjne zostały osiągnięte pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale tego roku, tj. przede wszystkim ograniczenia eksportu żywności na Ukrainę i do Rosji, co dotknęło klientów Grupy, a tym samym wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na opakowania do żywności i zaostrzenie się w związku z tym konkurencji cenowej na rynkach UE. Pod wpływem powyższych zjawisk wyniki Spółki za sam trzeci kwartał ukształtowały się na poziomach niższych niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Obecnie Grupa realizuje  program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący zakup i uruchomienie kolejnej linii do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz kolejnej linii do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie.

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po trzech kwartałach 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

III kw. 2014

III kw. 2013

Zmiana

I-III kw. 2014

I-III kw. 2013

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

169 579

181 699

-6,7%

505 299

520 058

-2,8%

Zysk operacyjny

7 612

10 955

-30,5%

26 567

23 349

+13,8%

Zysk brutto

6 196

10 497

-41,0%

22 100

13 041

+69,5%

EBITDA

13 346

16 416

-18.7%

43 588

39 388

+10,7%

Niezrealizowane różnice kursowe

167

1 157

-85,6%

351

-2 044

-

Zysk netto

5 299

7 680

-31,0%

17 661

9 186

+92,3%

W III kwartale 2014 roku, a w szczególności we wrześniu, skumulowały się istotne niekorzystne zjawiska w segmencie folii opakowaniowych. Na rynkach niemieckim i francuskim nastąpił bardzo istotny spadek poziomu marż na twardych foliach opakowaniowych, w efekcie czego globalna kwota marży wypracowanej przez Spółkę na sprzedaży folii twardej do opakowań była o blisko 30% niższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, przy zbliżonym poziomie sprzedaży. Jednym z istotnych powodów tego zjawiska było ograniczenia eksportu żywności na Ukrainę i do Rosji, co dotknęło klientów Grupy, a tym samym wpłynęło na niższe zapotrzebowanie na opakowania do żywności i zaostrzenie się w związku z tym konkurencji cenowej na rynkach UE. Pod wpływem powyższych zjawisk wyniki Spółki za sam trzeci kwartał ukształtowały się na poziomach niższych  niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

W III kwartale tego roku niesatysfakcjonująca była także sprzedaż i poziom marż na foliach stretch, niemniej jednak dzięki rozwojowi sprzedaży nanoErgis globalna kwota wypracowanej w tym segmencie marży była o 1 mln zł wyższa niż w III kwartale 2013 roku.

Zysk brutto i zysk netto wypracowane w III kwartale 2014 roku były niższe niż w III kwartale 2013 roku. Natomiast narastająco obie te wartości są znacząco wyższe niż w roku poprzednim - odpowiednio o 69,5% i 92,3%.

Przychody ze sprzedaży Grupy w III kwartale spadły o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco po trzech kwartałach 2014 roku spadek ten wyniósł 2,8%.

Spadek w grupie opakowań przemysłowych dotyczy głównie folii stretch (o 11% wartościowo w stosunku do 9 miesięcy 2013 roku) i jest rezultatem zmiany struktury sprzedaży, tj. zastępowania tradycyjnej folii stretch folią nanoErgis i wolniejszego niż zakładano procesu pozyskiwania nowych klientów na tę folię Spadek w grupie folii miękkich PVC dotyczy folii izolacyjnych i po części wynika z wysokiej sprzedaży będącej efektem realizacji jednorazowego kontraktu w 2013 roku. Wzrost w grupie ,,pozostała sprzedaż" dotyczy granulatów i jest efektem powrotu do, wcześniej osiąganych, wartości sprzedaży tego asortymentu. 

 

PLANY INWESTYCYJNE

4 września tego roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła dodatkowy program inwestycyjny, którego realizacja rozpoczęła się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2014 roku. Program obejmuje następujące elementy:

  • Inwestycja w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu, o wartości 8,5 mln PLN. Uruchomienie nowej linii jest planowane na przełomie I i II półrocza 2015 roku,
  • Inwestycja w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie, o wartości 12 mln PLN. Uruchomienie produkcji na nowej linii jest planowane również na przełomie I i II półrocza 2015 roku.

 

Okres trzech kwartałów tego roku zamykamy dobrymi wynikami operacyjnymi. Mimo to w przyszłość patrzymy z dużą ostrożnością, ze względu na szereg niekorzystnych zjawisk rynkowych, które miały miejsce w III kwartale tego roku i których skutki nadal obserwujemy. Nasi zachodnioeuropejscy klienci coraz bardziej odczuwają spadki sprzedaży, spowodowane skomplikowaną sytuacją za wschodnią granicą UE - powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Do dalszej poprawy wyników finansowych Grupy ERGIS przyczyni się obecnie realizowany kolejny program inwestycyjny o wartości przekraczającej 20 mln zł, obejmujący inwestycję w nową linię do druku fleksograficznego w spółce Flexergis w Nowym Sączu oraz w nową linię do produkcji taśm PET w fabryce ERGIS S.A. w Oławie. Obie linie rozpoczną produkcję na przełomie I i II półrocza przyszłego roku - dodał Tadeusz Nowicki.

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Ergis S.A.

infoWire.pl

Czytaj także