Gospodarka w 2015 według mBanku

Gospodarka w 2015 według mBanku

Dodano:   /  Zmieniono: 

Według analityków mBanku tegoroczne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie 3,5%. Na dobre wyniki gospodarcze wpłynie przede wszystkim stabilne tempo wzrostu konsumpcji, a także niesłabnąca dynamika inwestycji wspierana przez wciąż wysoką atrakcyjność Polski w tym obszarze.

Gospodarce pomoże także rok wyborczy i związane z nim spodziewane przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych. W skali globalnej oczekiwane jest dalsze ożywienie w USA i stabilizacja finansowa w Europie poprzez akcję luzowania ilościowego prowadzoną przez Europejski Bank Centralny. 2015 rok będzie jednak rokiem testowania szeroko rozumianej integralności strefy euro (pokłosie wyborów w Grecji, możliwa powtórka w Hiszpanii) oraz ryzyk związanych z sytuacją na Wschodzie, począwszy od ryzyka intensyfikacji samego konfliktu zbrojnego po dalszą eskalację skutków gospodarczych i finansowych.

Gospodarka globalna

Kryzys na rynkach wschodzących i niskie ceny ropy są głównymi przyczynami deflacji z strefie euro i bardzo niskiej inflacji w krajach rozwiniętych. Ryzyko deflacyjne potęgowane jest przez możliwość dalszego osłabiania się dynamiki wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Chin, a co za tym idzie dewaluacji juana.

Pomimo wciąż niezadowalających perspektyw rozwoju w Europie, najbliższe 12 miesięcy przyniesie ustabilizowanie systemu finansowego w państwach strefy euro. Można spodziewać się także symbolicznego, cyklicznego przyspieszenia wzrostu gospodarczego za sprawą deprecjacji wspólnej waluty, dalszych obniżek stóp oprocentowania kredytów i niskich cen ropy naftowej, sprzyjających utrzymaniu już i tak obecnie przyzwoitych wzrostów konsumpcji.  Według ekspertów banku, strefa euro nie jest jednak zdolna w średnim okresie do generowania wzrostu gospodarczego w tempie porównywalnym do innych rynków rozwiniętych - ten pogląd będzie pokutował w oczekiwaniu tylko tymczasowych efektów gospodarczych poluzowania ilościowego, które potrwa zapewne dłużej niż tylko do połowy 2016 roku.

Analitycy mBanku zupełnie inaczej oceniają sytuację w Stanach Zjednoczonych. Za Oceanem spodziewany jest stabilny wzrost, choć niska inflacja i (na razie) powoli rosnące płace tymczasowo maskują konieczność szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej. Jest jednak pogląd pochopny. Analitycy mBanku spodziewają się, że Fed dokona zacieśnienia polityki pieniężnej na zasadzie ideologicznej już w 2015 roku. Umocnienie dolara będzie utrzymywać długookresowe stopy procentowe na niskim poziomie.

Gospodarka polska

W 2015 roku oczekiwane jest 3,5% tempo wzrostu polskiego PKB. Wprawdzie jeszcze początek roku może przynieść pewne wyhamowanie dynamiki PKB, w kolejnych kwartałach przyspieszenie będzie jednostajne i na koniec bieżącego roku wzrost może wynieść powyżej 4%. Wzrost gospodarczy będzie wspierany przez rosnącą konsumpcję. Ożywienie na rynku pracy i stabilny wzrost dochodów obywateli utrzymywać się będzie w całym 2015 roku.

W ocenie analityków mBanku nie ma podstaw do zmniejszenia dynamiki inwestycji. Atrakcyjność Polski, jako miejsca do lokowania inwestycji, wzmacniana jest przez niskie stopy procentowe, silny popyt wewnętrzny czy niskie płace w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Dodatkowo kalendarz wyborczy będzie skłaniał decydentów do przyspieszania realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Przez większą cześć roku polska gospodarka będzie się zmagać z deflacją. Splot czynników zewnętrznych ( cena ropy, ceny żywności, kursy walut) z niską presją inflacyjną w kategoriach bazowych, sprawi, że inflacja wzrośnie tylko nieznacznie do końca 2015. Rada Polityki Pieniężnej nadal będzie pod presją globalnej deflacji. Dlatego prognozowana obniżka stóp procentowych może być większa niż 50 punktów bazowych.

Rentowność Skarbowych Papierów Wartościowych będzie jeszcze spadać. Polskie obligacje wspierać będzie atrakcyjna realna rentowność i globalny trend poszukiwania dochodu. Polskie obligacje, w ocenie inwestorów, nadal będą oferowały możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu przy relatywnie niewielkim ryzyku  - szczególnie wobec obligacji państw strefy euro

2015 rok będzie rokiem aprecjacji złotego. Wpływać na to będą najpierw relatywnie wysokie realne stopy procentowe w Polsce, europejskie QE i możliwość instalacji carry trades, później natomiast - cykliczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Szczegółowe informacje i prezentacje prognoz gospodarczych na 2015 dostępne są na stronach banku.

http://www.mbank.pl/pobierz/serwis-ekonomiczny/przeglad-makroekonomiczny/Scenariusze-na-2015.pdf

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Grupa mBank

infoWire.pl

Czytaj także