INTROL S.A. zamierza wypłacić 12 mln zł dywidendy

INTROL S.A. zamierza wypłacić 12 mln zł dywidendy

Dodano:   /  Zmieniono: 

INTROL S.A., podmiot dominujący grupy kapitałowej dostarczającej zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, zamierza przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 11.987.460 zł z zysku netto wypracowanego w 2014 r., czyli 45 groszy na akcję. Pozostała część zysku ma zasilić kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach. Odpowiednią rekomendację przedstawił Zarząd Spółki.

Zgodnie z rekomendacją Zarządu INTROL S.A., jednostkowy zysk netto za 2014 rok ma być podzielony w następujący sposób: 11.987.460 zł, czyli 71% zysku zostanie przeznaczone na wypłatę dywidendy, a pozostała cześć w wysokości 4.792.217,65 zł zasili kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych okresach.

- Nasza polityka dywidendy zakłada, że akcjonariusze poza korzyściami wynikającymi ze wzrostu wartości giełdowej INTROL S.A. powinni mieć pewność, że niezależnie od giełdowej koniunktury inwestycja w nasze akcje jest korzystna i bezpieczna w porównaniu z innymi metodami inwestycyjnymi. Dlatego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu uchwalanie wypłaty dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym. Dzięki bardzo dobrym wynikom osiągniętym w 2014 r. Zarząd mógł zaproponować wypłatę dywidendy w wysokości 45 groszy na jedną akcję, czyli o ponad 18% więcej niż w roku ubiegłym - mówi Wiesław Kapral, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w dwóch transzach. Pierwsza ma obejmować kwotę 6.126.924 zł (czyli 23 grosze na jedną akcję) i zostanie przedstawiona do akceptacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na 10 czerwca br. Zgodnie z projektem uchwały dzień ustalenia prawa do dywidendy to 17 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy to 2 lipca 2015 r. Natomiast druga transza w wysokości 5.860.536 (czyli 22 grosze na 1 akcję) miałaby być wypłacona w drugiej połowie bieżącego roku - Zarząd zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem podjęcia odpowiedniej uchwały.

- Obecnie Grupa INTROL ma duże zapotrzebowanie na środki pieniężne ze względu na realizowane kontrakty oraz inwestycje w spółkach zależnych Limatherm i Limatherm Sensor. A nie chcemy się wspomagać kredytem. Dlatego Zarząd zarekomendował podział wypłaty dywidendy na dwie transze. Zgodnie z przewidywanym cyklem realizacji kontraktów i fakturowania w drugiej połowie roku będziemy mieli odpowiednią ilość środków na wypłatę drugiej transzy dywidendy - dodaje Wiesław Kapral.

Rekomendacja Zarządu będzie przedmiotem oceny Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za 2014 r. podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaś w przypadku wypłaty drugiej transzy dywidendy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane właśnie w tym celu.

INTROL S.A. wypłaca dywidendę nieprzerwanie od 2009 roku. Łącznie z zaproponowaną kwotą z zysku za 2014 r. przeznaczył w latach 2009-2015 na ten cel 71,1 mln zł, co daje 2,67 zł na akcję.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: INTROL

infoWire.pl

Czytaj także