Cudzoziemcy wydali w Polsce niemal 40 mld złotych w roku 2016

Cudzoziemcy wydali w Polsce niemal 40 mld złotych w roku 2016

Złoty
Złoty / Źródło: Fotolia / whitelook
Rok do roku wydatki cudzoziemców w Polsce wzrosły o 3,8 proc. w 2016 roku do 39,1 mld złotych, natomiast wydatki Polaków za granicą o 2 proc do 18,9 mld złotych. Dane podał Główny Urząd Statystyczny.

„Szacunkowa wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców (nierezydentów) w 2016 r. ukształtowała się na poziomie ok. 39,1 mld zł, natomiast wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski (rezydentów) w tym okresie wyniosły 18,9 mld zł. Było to odpowiednio o 3,8% i 2% więcej niż w roku poprzednim” - poinformowano w raporcie GUS.

W samym IV kwartale 2016 roku wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 9,2 mld zł, natomiast Polaków za granicą - ok. 4,1 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 roku były wyższe odpowiednio o 3,3% i o 3,1%. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były niższe odpowiednio o 15,9% i 36,9%. Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca (nierezydenta) w IV kwartale 2016 roku ukształtowały się na poziomie 480 zł, natomiast średnie wydatki poniesione za granicą przez mieszkańca Polski wyniosły 313 zł.

W ostatnim kwartale minionego roku z ogółu wydatków cudzoziemców 53,3% przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 31,8% - zewnętrzną granicę lądową UE, 13,8% granicę na lotniskach i 1% morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 60,2%, 2,8%, 33,5% i 3,4%.

Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (39,5% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2016 r.), następnie granicę z Ukrainą (28,1%), Czechami (11,2%), Białorusią (7,7%), Słowacją (7,3%), Litwą (4,5%) i Rosją (1,6%).

W przypadku mieszkańców Polski, rozpatrując lądową granicę kraju, najwyższe wydatki ponieśli przekraczający granicę z Niemcami (60,9% ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2016 r.), następnie z Czechami (20%), Słowacją (11,9%), Litwą (2,7%), Rosją i Ukrainą (po 1,8%), Białorusią (0,8%), czytamy dalej.

W 2016 roku szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 276,1 mln osób i było to o 3% więcej niż w roku 2015, z tego 165,3 mln cudzoziemców (o 4% więcej niż przed rokiem) i 110,8 mln Polaków (o 1,7% więcej niż przed rokiem), podał również GUS.

W samym IV kwartale 2016 roku szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 65,4 mln, z tego 38,9 mln dotyczyło cudzoziemców (59,5% ogółem) oraz 26,5 mln Polaków (40,5%). Około 75,1% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 13,5% zewnętrznej granicy lądowej UE, 10,8% granicy na lotniskach i 0,6% morskiej. Najwięcej osób przekraczało lądową granicę Polski na odcinku z Niemcami (45,3% ogółu przekroczeń lądowej granicy Polski w IV kwartale 2016 r.), następnie granicę z Czechami (21,5%), Słowacją (14,4%), Ukrainą (10,0%), Białorusią (3,7%), Litwą (3,6%) i Rosją (1,5%).

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także