Zaczyna się Powszechny Spis Rolny. Kogo dotyczy i do kiedy potrwa?

Zaczyna się Powszechny Spis Rolny. Kogo dotyczy i do kiedy potrwa?

W Świętokrzyskiem jest coraz mniej małych i średnich gospodarstw rolnych (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych na analizie danych. Dlatego rolnicy powinni wziąć w tym, który będzie przeprowadzony.

Dlaczego Polska przeprowadza spis rolny?

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady. Wynika on też z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 roku. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 roku.

Kiedy odbywa się spis rolny?

Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 roku.

Powszechny Spis Rolny. Kto zajmuje się realizacją spisu rolnego?

 • Generalny Komisarz Spisowy – prezes GUS, dr Dominik Rozkrut;
 • Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego – dyrektor Centralnego Biura Spisowego (CBS) – dr Janusz Dygaszewicz;
 • Wojewódzki komisarz spisowy – wojewoda w wojewódzkim biurze spisowym, którego zastępuje dyrektor właściwego urzędu statycznego;
 • Gminny komisarz spisowy – wójt/burmistrz/prezydent w gminnym biurze spisowym.

W jakich gospodarstwach zostanie prowadzony Powszechny Spis Rolny?

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Spis rolny w Polsce. Jak rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych?

Rolnicy mogą wybrać:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na tej stronie internetowej;
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

 • Telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • Bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.

Czy dane z Powszechnego Spisu Rolnego są bezpieczne?

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Jak rolnicy zostaną poinformowani o spisie?

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego. Powszechny Spis Rolny będzie promowany na poziomie ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym poprzez media tradycyjne (radio, telewizję, prasę) oraz internet (stronę www.spisrolny.gov.pl, media społecznościowe, serwisy informacyjne on-line). Zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W jej ramach rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.

Powszechny Spis Rolny. Zagadnienia o jakie zapytani zostaną rolnicy

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Oto one:

 • Użytkowanie gruntów
 • Powierzchnię zasiewów
 • Zwierzęta gospodarskie
 • Sposób utrzymania bydła, świń i kur niosek
 • Nawożenie
 • Ochrona roślin
 • Budynki gospodarskie
 • Ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze
 • Działalność gospodarcza
 • Struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego
 • Aktywność ekonomiczna
 • Chów i hodowla ryb

Kto jest objęty Powszechnym Spisem Rolnym?

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarówno osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca 2020 roku prowadziły działalność rolniczą.

Co zalicza się do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne?

Do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne zalicza się:

 • uprawę roślin, która obejmuje wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych), warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,
 • chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików, pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół,
 • utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej kultury rolnej (zgodnie z normami).

Jaką grupę obejmują gospodarstwa rolne prowadzone przez osoby fizyczne, czyli gospodarstwa indywidualne?

 • gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha i więcej użytków rolnych,
 • gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych (w tym nieposiadające użytków rolnych) prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną (roślinną i/lub zwierzęcą) o znaczącej, określonej następującymi progami skali: 0,5 ha dla: drzew owocowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek gruntowych oraz chmielu; 0,3 ha dla szkółek sadowniczych i szkółek ozdobnych; 0,1 ha dla tytoniu; 5 sztuk dla bydła ogółem; 20 sztuk dla świń ogółem; 5 sztuk dla loch; 20 sztuk dla owiec ogółem i kóz ogółem; 100 sztuk dla drobiu ogółem; 10 sztuk dla zwierząt dzikich utrzymywanych w systemie fermowym; 20 pni dla pszczół.
 • Spisowi podlegają również gospodarstwa rolne nietowarowe (tj. nie prowadzące sprzedaży wytworzonych produktów rolnych i zwierząt gospodarskich), czyli takie, które produkują wyłącznie na samozaopatrzenie gospodarstwa domowego lub których działalność rolnicza ogranicza się tylko i wyłącznie do utrzymywania gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, w dobrej kulturze rolnej.

Kto powinien udzielić odpowiedzi na pytania spisowe?

Gospodarstwa rolne spisuje się u ich użytkowników, a nie u właścicieli. Oznacza to, że jeżeli właściciel gospodarstwa wydzierżawił je w całości innej osobie i w dniu 1 czerwca 2020 roku ta osoba była użytkownikiem tego gospodarstwa, to powinno być ono spisane u użytkownika. Spisem nie są objęci właściciele gruntów nie prowadzący działalności rolniczej.

Kim jest użytkownik gospodarstwa rolnego?

Za użytkownika gospodarstwa rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne. Na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie, niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin.

Czytaj też:
Ceny jabłek sięgają 12,99 zł. Ardanowski: Kto panu każe te jabłka kupować?
Czytaj też:
Hodowcy liczą na restart. Ponieśli ogromne straty i mają za dużo zapasów

Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także