Ubezpieczenie majątkowe – czym jest, jakie są  jego rodzaje i ile kosztuje?

Ubezpieczenie majątkowe – czym jest, jakie są  jego rodzaje i ile kosztuje?

Pieniądze, zdj. ilustracyjne
Pieniądze, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / Tomasz Zajda
Ubezpieczenie majątku nie musi być drogie, a może być najlepszym sposobem na zniwelowanie strat materialnych spowodowanych nagłymi zdarzeniami losowymi.

Są rzeczy ważne i najważniejsze, takie jak zdrowie czy majątek. W dzisiejszych czasach firmy ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie możliwość wykupienia ochrony ubezpieczeniowej dosłownie od każdego nieszczęśliwego zdarzenia losowego. Jednak w umowie ubezpieczeniowej nie trzeba mieć więcej i nie powinno się mieć mniej, niż się naprawdę potrzebuje. I jak wiadomo – ubezpieczenie mieć trzeba, ale oby nie było konieczności z niego skorzystać.

Ubezpieczenie majątkowe – co to jest?

Ubezpieczenie majątkowe to rodzaj prawnej ochrony kompensującej skutki zdarzeń losowych, dotyczących mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Jest ono zaliczane do grupy ubezpieczeń gospodarczych, a wszelkie kwestie z nim związane są regulowane prawnie zgodnie z art. 821 Kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie majątkowe pokrywa straty materialne, które powstały w wyniku szkody – dotyczy utraconych lub zniszczonych dóbr materialnych oraz odpowiedzialności cywilnej, czyli zobowiązania wynikającego ze szkody wyrządzonej osobom trzecim. Korzystać z tego rodzaju ubezpieczenia mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Suma ubezpieczenia (maksymalna kwota rekompensaty) określana jest na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia, zaś polisa zazwyczaj obejmuje ubezpieczenie na jeden rok. Z reguły w polisie ubezpieczeniowej precyzyjnie określony jest szereg zdarzeń, w razie zaistnienia których ubezpieczyciel skompensuje straty – zakres ochrony zależy od ustaleń pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem.

Rodzaje ubezpieczeń majątkowych

Zasadniczo ubezpieczenia majątkowe dzieli się na prywatne (indywidualne) i firmowe (korporacyjne). Dodatkowo wyróżnia się trzy podstawowe grupy ubezpieczeń majątkowych:

  • ubezpieczenie nieruchomości,
  • ubezpieczenie ruchomości,
  • ubezpieczenie pojazdu.

Najczęściej spotykanymi nieobowiązkowymi polisami z zakresu ubezpieczeń majątkowych są te dotyczące nieruchomości, gdyż domy i mieszkania stanowią zazwyczaj największy majątek danego podmiotu. Taki rodzaj ubezpieczenia chroni właściciela nieruchomości w razie wystąpienia zdarzeń, takich jak uszkodzenie lub zniszczenie domu (m.in. przez pożar, powódź, huragan), zniszczenie drzwi lub stałej zabudowy AGD czy zbicie szyby. Obejmuje również swoim zakresem OC w życiu prywatnym (np. w przypadku zalania sąsiada). Ochroną można objąć także dom w budowie, gospodarstwo rolne, lub inne zabudowania gospodarcze oraz użytkowe należące do ubezpieczonego, jak np. domek letniskowy, piwnica czy garaż. Dodatkowo ubezpieczyć można praktycznie wszystkie elementy oraz instalacje znajdujące się na posesji, takie jak np. chodnik, podjazd, basen lub oczko wodne. Oczywiście należy pamiętać, że zakres ochrony zawarty w polisie może być bardzo różny i zawsze jest ustalany indywidualnie.

Ubezpieczenie nieruchomości może być rozszerzone o ubezpieczenie rzeczy ruchomych (przedmiotów) znajdujących się w domu, które mogą zostać zniszczone wskutek pożaru, powodzi, zalania, ale także mogą zostać skradzione. Przykładowo ochroną mogą zostać objęte cenne przedmioty, jak np. biżuteria, antyki, dzieła sztuki, pieniądze, rower, sprzęt elektroniczny lub instrument muzyczny. Policyjne statystyki podają, że kradzieże mienia domowego zdarzają się często, dlatego warto zadbać, aby w razie ich utraty otrzymać odpowiednią rekompensatę. W przypadku przedsiębiorstwa przemysłowego lub gospodarstwa rolnego ubezpieczenie mienia ruchomego może obejmować np. wszelkie maszyny i urządzenia produkcyjne lub wykorzystywane do świadczenia usług, rzeczy osobiste pracowników oraz tzw. środki obrotowe, czyli m.in. zapasy produkcyjne czy zapasy materiałów.

Odrębnym rodzajem polisy ubezpieczeniowej obejmującej majątek jest ubezpieczenie pojazdu. Posiadanie ważnej polisy OC pojazdu na terenie Polski jest obowiązkowe, natomiast dodatkowo można wykupić nieobowiązkowe ubezpieczenie autocasco (AC) oraz pakiet assistance (ASS). Tego typu dodatkowe ubezpieczenie przydaje się np. w razie uszkodzenia szyby czy jakiejkolwiek awarii pojazdu. Oczywiście dotyczy to zarówno pojazdów prywatnych, jak i firmowych.

Obowiązkowym ubezpieczeniem majątkowym jest również OC zawodowe, które muszą posiadać osoby wykonujące niektóre zawody, zaś polisa jest zabezpieczeniem dla pokrycia szkód wyrządzonych przez błędy popełnione w trakcie pracy. Ubezpieczenie OC zawodowe muszą posiadać m.in. adwokaci, architekci, radcowie prawni, lekarze, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi oraz organizatorzy imprez masowych.

W zakresie ubezpieczeń majątkowych mieszczą się również ubezpieczenia dla podróżnych, ubezpieczenia finansowe oraz ubezpieczenia morskie, lotnicze i kolejowe. Ubezpieczenie podróżnych zazwyczaj jest dość szerokie i obejmuje swoim zakresem utratę lub zniszczenie bagażu, następstwo wypadków, koszty medyczne oraz OC za szkody wyrządzone innym. Z kolei ubezpieczenie finansowe obejmuje swoją ochroną wierzytelności (kredyty bankowe, leasing lub raty). Do tego rodzaju polis zalicza się ubezpieczenie od utraty stałego źródła dochodu czy nagłej i niespodziewanej przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Natomiast ubezpieczenie morskie dotyczyć może samego statku morskiego, szkód w zakupionych lub dostarczanych towarach, zmiany kosztu transportu ładunku lub ochrony cywilnej, czyli odpowiedzialności armatora z tytułu prowadzonej działalności. Ubezpieczenie lotnicze jest w gruncie rzeczy podobne do morskiego i obejmuje odpowiedzialność przewoźnika wobec pasażerów za szkody na lądzie, a także odpowiedzialność producentów samolotów, portów lotniczych i operatorów działających na lotnisku. Ubezpieczenie kolejowe oferowane jest przewoźnikom i właścicielom infrastruktury na wypadek szkód w mieniu własnym, użytkowników oraz szkód osobowych.

Elementy ubezpieczenia majątkowego

Należy pamiętać, że polisa ubezpieczenia nieruchomości może mieć różne formy i można ją dopasować do indywidualnych potrzeb, np. poprzez wybranie odpowiednich dodatków i określenie konkretnej sumy ubezpieczenia. Na ubezpieczenie nieruchomości składa się kilka elementów, takich jak:

  • przedmiot ubezpieczenia – polisa może obejmować samą nieruchomość (mury), elementy stałe i ruchomości, a także budynki oraz zabudowania znajdujące się na posesji. Możliwe jest również włączenie w nią m.in. domu letniskowego, a nawet zwierząt domowych (jako ruchomości) oraz dodatków dla lokatorów (OC w życiu prywatnym czy NWW);
  • zakres ochrony – ubezpieczenie może chronić nas przed zdarzeniami losowymi (np. pożar, powódź, zalanie) oraz przed działalnością osób trzecich (np. wandalizm, włamanie z kradzieżą);
  • suma ubezpieczenia – jest oddzielnie ustalana dla murów, elementów stałych, ruchomości oraz OC w życiu prywatnym;
  • wyłączenia odpowiedzialności – warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania ubezpieczonemu. Takie przypadki opisane są szczegółowo w ogólnych warunkach umowy (OWU).

Ubezpieczenie majątkowe – ile kosztuje?

Finalny koszt ubezpieczenia majątkowego zawsze jest zależny od indywidualnych ustaleń pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym, a najważniejszym czynnikiem kształtującym cenę jest wartość przedmiotu ubezpieczenia oraz sprecyzowane potrzeby klienta, czyli zakres ochrony. W internecie można znaleźć liczne porównywarki ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych, które mogą być bardzo pomocne we wstępnym wyborze najodpowiedniejszej polisy. Należy pamiętać, że im większa jest wartość przedmiotu, tym wyższa będzie wartość składki ubezpieczeniowej. Natomiast cena ubezpieczenia OC/AC pojazdu związana jest z przebiegiem historii ubezpieczeniowej oraz bezszkodową jazdą, jak również z parametrami pojazdu (np. wiek, moc silnika).

Ubezpieczenie majątkowe a osobowe

Różnice między ubezpieczeniami majątkowymi i osobowymi są wyraźnie widoczne, biorąc pod uwagę podmiot, przedmiot oraz okres ubezpieczenia. W przypadku podmiotu ubezpieczenia różnica polega na tym, że podmiotem ubezpieczenia osobowego może być wyłącznie osoba fizyczna, natomiast w przypadku ubezpieczenia majątkowego podmiotem mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Odnośnie ubezpieczeń osobowych przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko osobowe dotyczące życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Natomiast przedmiotem ubezpieczenia majątkowego jest ryzyko majątkowe obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby, która posiada ubezpieczenie. Ubezpieczenia majątkowe z reguły są ubezpieczeniami krótkoterminowymi – firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują polisę trwającą nie dłużej niż jeden rok. Z kolei ubezpieczenia osobowe mogą zostać nabyte na okres znacznie dłuższy. Istotnym jest również, że charakter ubezpieczenia osobowego wyraża się w świadczeniu, zaś roszczenia z tytułu ubezpieczenia majątkowego zawsze są w formie odszkodowań.

Czytaj też:
Co to jest hipoteka kaucyjna?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także