Cash Management to podstawa

Cash Management to podstawa

Dodano:   /  Zmieniono: 

W jaki sposób przedsiębiorstwa korzystają z Cash Management?

Produkty i usługi Cash Management to podstawa w relacji każdego przedsiębiorstwa z bankiem, niezależnie od tego, czy mówimy o mniejszej spółce czy międzynarodowej grupie kapitałowej. Pod tym pojęciem rozumiemy zarówno podstawowe usługi, jak prowadzenie rachunku bankowego, jak i zaawansowane metody zarządzania płynnością (cash pooling) i kapitałem obrotowym. Wybór dostawcy usług Cash Management to jedna z kluczowych decyzji dyrektora finansowego każdej spółki. Od tego wyboru zależy wiele procesów i możliwość ich optymalizacji poprzez odpowiednią formę dostępu do środków pieniężnych, dostosowanie kanałów realizacji zleceń płatniczych do potrzeb spółki, a także zapewnienie bezpieczeństwa przepływu informacji i środków finansowych.

Znaczenie Cash Management jako kompleksowej usługi bankowej w przedsiębiorstwie wzrosło w ostatnich latach?

Zdecydowanie. I wciąż obserwujemy wzrost roli produktów Cash Management w relacji bank-klient. Klienci korporacyjni poszukują coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na optymalizację procesów oraz kosztów. Przy wyborze banku decyduje nie tylko cena, ale przede wszystkim jego pozycja, długookresowa strategia w obszarze bankowości transakcyjnej, a także obecność na kluczowych dla firmy rynkach międzynarodowych. Ten ostatni punkt należy szczególnie podkreślić, ponieważ coraz więcej firm z rodzimym kapitałem rozwija swoją działalność zagranicą. W takiej sytuacji wspólnym zadaniem działu finansowego przedsiębiorstwa i banku jest wypracowanie optymalnych rozwiązań umożliwiających zarządzanie rachunkami, płatnościami i płynnością zgodnie z lokalnymi regulacjami i praktyką na danym rynku przy jednoczesnym możliwie jak największym ujednoliceniu procesów w ramach grupy kapitałowej. I to właśnie, moim zdaniem, stanowi największe wyzwanie w ramach działalności międzynarodowej. Należy podkreślić, że wybór partnera Cash Management determinuje strategię w tym obszarze na kolejne lata. Stąd też bardzo ważnym elementem jest wzajemne zaufanie, szczegółowa analiza potrzeb i postrzeganie klienta przez pryzmat długofalowej relacji, a nie pojedynczych transakcji.

Przedsiębiorcy poszukują odpowiedniego banku do obsługi bieżących potrzeb. W jaki sposób zazwyczaj dokonują takiego wyboru?

Wiele zależy od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa; im większa spółka/grupa kapitałowa tym bardziej proces wyboru banku jest sformalizowany. Klienci korporacyjni przesyłają zazwyczaj zapytanie ofertowe dotyczące obsługi w zakresie Cash Management (lub szerszym), w którym podane są produkty i usługi wraz z dokładnym opisem potrzeb. Takie zapytania mogą mieć charakter lokalny, ale też być bardziej rozbudowane geograficznie, w zależności od skali działalności danej spółki lub grupy kapitałowej. Cały czas kluczowe znaczenie ma nawiązywanie bilateralnych relacji między bankiem a spółką/grupą kapitałową, które często prowadzi do nawiązania współpracy bez przesyłania formalnego zapytania ofertowego.

Dla spółek międzynarodowych i największych polskich przedsiębiorstw, jakie są obecnie najważniejsze kryteria wyboru banku?

Każda spółka czy grupa kapitałowa określa własne kryteria, ale te o największym znaczeniu to pozycja rynkowa banku, konkurencyjność oferty cenowej, jakość produktów i usług, obecność na wybranych rynkach, ale także model obsługi posprzedażowej, w tym procesu implementacji. Proces wdrożenia wysoce zaawansowanych rozwiązań Cash Management zajmuje od kilku do kilkunastu tygodni, stąd coraz częściej priorytetem dla każdej korporacji jest sprawne i profesjonalne wdrożenie oferowanych rozwiązań, ujednolicenie dokumentacji i systemów, jakości obsługi bieżącej oraz bezpieczeństwo. Nie należy zapominać o elastyczności rozwiązań. W przypadku klienta korporacyjnego nie sprawdzają się rozwiązania standardowe, oferowane w tej samej formie dla wszystkich.

Jakie kierunki rozwoju Cash Management widzi Pani na najbliższe lata?

Należy spodziewać się dalszej standaryzacji i automatyzacji procesów zarządzania przepływami pieniężnymi po stronie korporacyjnej, co dla banków będzie oznaczać konieczność wypracowania odpowiednich rozwiązań. Mam tu na myśli takie procesy jak powstawanie tzw. fabryk płatności czy zwiększenie roli centrów usług wspólnych w zakresie operacji bankowych. Najbliższe lata będą należeć do tych instytucji finansowych, których oferta i zaplecze technologiczne będą w stanie wspierać globalne potrzeby wychodzących na zagraniczne rynki klientów. Będą oni poszukiwać systemów i rozwiązań globalnych, pozwalających im na dostęp do wielu rachunków bankowych z jednej lokalizacji i sprawne połączenie systemów banku z systemami finansowo-księgowymi, co zapewni zachowanie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności procesów biznesowych. Nie należy zapominać o globalnych inicjatywach dotyczących płatności natychmiastowych, których popularyzacja będzie mieć wpływ na procesy po stronie klientów korporacyjnych. Niewątpliwie będziemy obserwować coraz większą digitalizację sektora, jako odpowiedź na rosnący wpływ branży FinTech. Istotnym elementem kształtującym całą branżę w kolejnych latach jest dyrektywa PSD2, która wprowadza szereg zmian w sektorze usług bankowych. Wiele instytucji obawia się wejścia nowych graczy na rynek usług płatniczych. Sądzę jednak, że w zakresie obsługi klientów korporacyjnych możemy spodziewać się bliskiej współpracy liderów branży finansowej ze spółkami FinTech w celu dostosowania obecnych rozwiązań do nowej rzeczywistości. Oczywiście strefa regulacyjna będzie miała kluczowe znaczenie dla tej współpracy.


Magdalena Rogalska Członek Zarządu Deutsche Bank Polska odpowiedzialna za obszar Bankowości Transakcyjnej dla Korporacji i Instytucji Finansowych

Artykuł został opublikowany w 5/2017 wydaniu tygodnika e-Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Czytaj także

 0