Sejm przyjął poprawki do ustawy okołobudżetowej. 6,6 mld zł dla PFR

Sejm przyjął poprawki do ustawy okołobudżetowej. 6,6 mld zł dla PFR

Posiedzenie Sejmu 19 listopada
Posiedzenie Sejmu 19 listopada Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Sejm przyjął ustawę okołobudżetową na rok 2021, wprowadzając do niej poprawki, zakładające m.in. przeznaczanie środków z Funduszu Reprywatyzacji na nabywanie przez Skarb Państwa udziału w spółkach także w roku 2021 oraz dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) kwotą 6,6 mld zł.

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami głosowało 233 posłów, 217 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Fundusze na ratowanie przedsiębiorstw

Jedna z poprawek pozwala na emisję obligacji na rzecz PFR i dokapitalizowanie go w przyszłym roku kwotą 6,6 mld zł. Inna zakłada, że środki z Funduszu Reprywatyzacji będą mogły także i w roku przyszłym być przeznaczane na zakup przez Skarb Państwa udziałów w spółkach.

Wcześniej w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych wprowadzono zapis, polegający na przedłużeniu na 2021 r. obowiązywania przepisów uelastycznienia zarządzania samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących samorządy terytorialne, na wzór tych obowiązujących w tym roku ze względu na pandemię.

Finansowanie szkół wyższych i emerytów

Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

Ustawa okołobudżetowej zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

Kolejną zmianą jest "zamrożenie" podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

Zapobiec wzrostowi wydatków

W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. "Zamrożenie" odpisów ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli - ok. 467 mln zł, sędziów - 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) - 11,1 mln zł.

Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania, w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

Czytaj też:
Włodzimierz Czarzasty: Może faktycznie jestem Chuckiem Norrisem, Batmanem i Robocopem

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także