Senat za dodatkiem osłonowym. Niemal dwukrotnie więcej pieniędzy na dopłaty do drogiej żywności i rachunków

Senat za dodatkiem osłonowym. Niemal dwukrotnie więcej pieniędzy na dopłaty do drogiej żywności i rachunków

Obrady Senatu
Obrady Senatu Źródło:X / Senat RP
Ustawa o dodatku osłonowym przyjęta z poprawkami przez Senat. Z budżetu na ten cel przeznaczone zostanie nie 4,7, a 9,4 mld złotych.

Senat przyjął z poprawkami ustawę o dodatku osłonowym, zakładającą wprowadzenie w przyszłym roku świadczenia na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej oraz żywności. Senatorowie wprowadzili zapis, że gminy, które mają wypłacać dodatek, otrzymają na ten cel dotację celową z budżetu państwa, a także zwiększyli zapisane w ustawie środki na ten cel do 9,4 mld zł z 4,7 mld zł. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Dodatek osłonowy 2022 bez konieczności akceptacji

Inne z przyjętych przez Senat poprawek zakładają, że przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Senatorowie wprowadzili też zapis dotyczący sposobu informowania o przyznaniu dodatku z doprecyzowaniem, że nieodebranie informacji nie oznacza utraty prawa do dodatku. Zgodnie z ustawą, dodatek osłonowy przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dostawca nie będzie mógł odciąć prądu dłużnikom

Regulacja wprowadza m.in. definicję odbiorcy dodatku osłonowego, określa kryteria oraz procedury przyznawania tego dodatku, a także zawiera zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach w miesiącach zimowych.

Wprowadza podział na grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego:

  • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
  • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie
  • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie

Jednocześnie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, stawki dodatku są wyższe.

Zgodnie z nowelą, obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych ma wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie byłaby wypłacana.

Dodatek osłonowy przysługiwać ma za okres od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2022 r. i ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

Czytaj też:
Dodatek osłonowy z tarczy antyinflacyjnej jeszcze w tym roku. Minister Maląg zdradziła szczegóły