Przemysł potrzebuje fachowców
Artykuł sponsorowany

Przemysł potrzebuje fachowców

Produkcja, przemysł – zdj. ilustracyjne
Produkcja, przemysł – zdj. ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Dusan Petkovic
Ponad 47 porozumień między przedsiębiorcami a szkołami zawodowymi i technicznymi zostało zawartych w ramach programu „Kadry dla Przemysłu”. Celem programu jest wsparcie edukacji zawodowej – stworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy firmami a jednostkami edukacyjnymi, kształcącymi przyszłych pracowników przemysłu.

Program, będąc niejako platformą dyskusji na temat sposobów dostosowania systemu edukacji do wymagań rynku pracy, umożliwia też wypracowywanie najlepszych metod kształcenia zawodowego. Dodatkową korzyścią dla inicjatora przedsięwzięcia, Grupy ARP, jest możliwość łatwiejszego pozyskania wykwalifikowanej kadry.

Założenia programu

Program „Kadry dla Przemysłu”, który realizowany jest od 2018 r., określa trzy grupy beneficjentów – szkoły, uczniów i biznes – i każdej z nich umożliwia udział w określonych formach dydaktycznych. Poszczególne narzędzia ułatwiają przekazywanie wiedzy pomiędzy konkretnymi grupami beneficjentów.

Przykładowo, w ramach oferty firm dla nauczycieli dostępne są lekcje otwarte.. Z kolei w ofercie firm dla uczniów ci ostatni mogą odwiedzić dany zakład, poznając w ten sposób praktyczne aspekty wykonywanych w nim zawodów.

Oferta szkół dla uczniów obejmuje natomiast lekcje eksperckie, prowadzone przez praktyków danego zawodu, dni otwarte promujące spółki w szkołach i klasy patronackie tworzone w szkole we współpracy z konkretnym zakładem pracy (pracodawca współtworzy wtedy program nauczania i jest bezpośrednio zaangażowany w tok nauki). Dodatkowo oferowane są praktyki zawodowe w trakcie trwania nauki oraz – dla absolwentów – programy stażowe, najczęściej płatne.

Program przewiduje też naukę w systemie dualnym, czyli takim, gdzie zajęcia są dzielone między szkołę a daną spółkę.

Uczestnicy programu

Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach „Kadr dla Przemysłu” podpisała jak dotąd ponad 47 porozumień z firmami z różnych sektorów. Szczególne zaangażowana w program jest spółka Polregio – do projektu przystąpiła centrala firmy i jej 14 zakładów regionalnych, które ogółem nawiązały współpracę z 20 szkołami. W rezultacie tylko w drugim kwartale 2022 r. na praktyki zawodowe przyjętych zostało ponad 210 osób; dla uczniów szkół zorganizowano też ponad 50 spotkań z ekspertami Polregio.

W gronie uczestników programu znalazły się ponadto takie przedsiębiorstwa, jak: Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM”, Inofama, H. Cegielski – FPS, Energia Euro Park, Euro-Eko i Euro-Eko Media.

W ramach programu funkcjonują także projekty lokalne, takie jak „Zaprojektuj z nami swoją przyszłość”, w który zaangażowane są Orlen Projekt S.A. oraz płocka filia Politechniki Warszawskiej. Projekt ułatwia spółce Orlenu, a także spółkom z Grupy ARP, pozyskiwanie studentów ostatnich semestrów studiów Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Efektem trzech dotychczasowych edycji projektu były 24 staże i dziewięć umów o pracę. Agencja Rozwoju Przemysłu 30 września br. wraz z Orlen Projektem i Politechniką podpisała kolejne porozumienie, uruchamiając tym samym czwartą edycję programu.

Regionalne oddziały ARP podejmują szereg działań wspierających program. Przykładowo, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podkarpackie) sformowany został Klaster Edukacji Zawodowej. Tamtejszy oddział ARP podpisał też umowy o współpracy z lokalnymi uczelniami wyższymi oraz nawiązał współpracę przy tworzeniu klas patronackich, szczególnie ze szkołami zlokalizowanymi bezpośrednio przy strefach przemysłowych. Z kolei oddział ARP w Mielcu organizuje m.in. „Dni Otwarte” w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, gdzie zachęca uczniów do wiązania przyszłości z pracą w przemyśle.

Współpraca z uczelniami wyższymi

W 2019 r. do programu „Kadry dla Przemysłu” dodano ścieżkę „Kadry dla Biznesu”. W tej formule Agencja Rozwoju Przemysłu współpracuje z Konferencją Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, zrzeszającą 31 wyższych uczelni zawodowych w Polsce.

„Kadry dla Biznesu” to odpowiedź na bieżące potrzeby rynku pracy – celem projektu jest m.in. definiowanie potrzeb pracodawców i przedsiębiorców w zakresie kierunków kształcenia w wyższych szkołach zawodowych oraz promowanie idei przedsiębiorczości i efektywnego zarządzania. Partnerzy porozumienia określili też obszary współpracy w celu realizacji studiów, studiów dualnych oraz studiów podyplomowych oraz podjęli się wspólnego organizowania konkursów dla studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich.

Efektem tej współpracy jest m.in. Konkurs o Nagrodę Prezesa ARP na najlepszą pracę magisterską, inżynierską i licencjacką, skierowany do studentów i absolwentów uczelni zawodowych reprezentowanych w KRePUZ. Tegoroczna, czwarta edycja konkursu, wyłoni najlepsze prace z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z biznesem, zarządzania w grupach kapitałowych oraz na temat wodoru i zielonej rewolucji. Trzech autorów najlepszych prac otrzyma możliwość odbycia trzymiesięcznego płatnego stażu w ARP lub jednej ze spółek z Grupy.

W kontekście współpracy ARP ze szkolnictwem wyższym warto wspomnieć o programie „Przyszłość i rozwój kadr dla przemysłu w przestrzeni zmieniających się miejsc pracy i wykonywanych zawodów w oparciu o współpracę międzynarodową i potencjał akademicki”. Agencja, w kooperacji z Uniwersytetem Warszawskim, podjęła się przygotowania wniosku unijnego, dotyczącego wdrożenia programu edukacyjnego w obszarze kształcenia kadr dla przemysłu. Celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych przyszłych pracowników – a obecnych studentów – tak, aby łatwiej im było odnaleźć się na rynku pracy, który z czasem będzie się charakteryzował koniecznością dużej mobilności zawodowej.

Przemysł przyszłości

W ramach „Kadr dla Przemysłu” ARP podejmuje też działania z myślą o dopiero rozwijających się sektorach polskiej gospodarki – takich jak przemysł kosmiczny czy morska energetyka wiatrowa.

Agencja zainicjowała na przykład „kosmiczny” program stażowy, adresowany do studentów ostatniego roku, absolwentów i młodych naukowców z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia. ARP wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego od 2016 r. organizuje konkurs o staż „Polish Space Fellowship Program”. To obecnie największy projekt tego typu organizowany w Polsce i jeden z trzech w Europie. Jego celem jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego. W ramach dotychczasowych edycji konkursu wpłynęło łącznie 605 zgłoszeń, z których 38 firm zrzeszonych w ZPSK wyłoniło 78 stażystów.

Z kolei w obszarze MEW program obejmie możliwe do zrealizowania na rynku działania z naciskiem na potrzeby fabryki wież offshore Grupy Przemysłowej Baltic oraz innych spółek z Grupy ARP zaangażowanych w ten sektor.