Zasiłek rodzinny. Kilka dni na złożenie wniosku, w przeciwnym razie przepadnie ciągłość wypłat

Zasiłek rodzinny. Kilka dni na złożenie wniosku, w przeciwnym razie przepadnie ciągłość wypłat

Dzieci
Dzieci / Źródło: Pixabay
Zasiłek rodzinny jest świadczeniem dla rodzin z niskim dochodem. Miesięcznie rodzice mogą otrzymać do 135 zł na dziecko. Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek oraz kto może się ubiegać o dodatkowe środki.

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma pomóc w częściowym pokryciu wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Jego wysokość jest uzależniona od wieku dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom albo opiekunowi dziecka do ukończenia przez nie:
– 18 roku życia lub
– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z kolei pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Maksymalny dochód na członka rodziny

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie?

Wnioski o zasiłek rodzinny można składać w formie papierowej i elektronicznej. Wnioseki elektroniczne, przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, można je przesyłać od 1 lipca 2021 roku. Nabór wniosków papierowych ruszył 1 sierpnia. Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek złoży wniosek do 31 sierpnia, to otrzyma świadczenie od 30 listopada bieżącego roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony między 1 września a 31 października, ustalenie prawa do świadczenia zostanie wydane do 31 grudnia. A w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony między 1 listopada a 31 grudnia, ustalenie prawa do zasiłku następuje do końca lutego 2022 roku.

Komu zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
f) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czytaj też:
Rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli nowe 500+ dla niektórych dzieci. Dla których?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także