Alior Bank pierwszy raz w historii wypłaci dywidendę
Artykuł sponsorowany

Alior Bank pierwszy raz w historii wypłaci dywidendę

Alior Bank
Alior Bank Źródło:Shutterstock / Lukasz Wrobel
Walne Zgromadzenie Alior Banku podjęło decyzję o podzieleniu się z akcjonariuszami zyskiem za 2023 r. i przeznaczeniu na ten cel 577 mln zł. Pierwsza w historii Banku dywidenda zostanie wypłacona 24 maja.

Zysk netto Grupy Kapitałowej Alior Banku w 2023 r. wyniósł 2,03 mld zł. Obradujące 26 kwietnia br. Walne Zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją Zarządu Banku, podjęło decyzję o przeznaczeniu 29 proc. jednostkowego zysku netto za 2023 r., czyli około 577 mln zł na dywidendę. Kwota przypadająca na jedną akcję wynosi 4,42 zł.

Zgodnie ze zgodą uzyskaną z KNF, bank może wypłacić do 50 proc. zysku, ale nie więcej niż kwotę nie zaliczoną do tej pory do funduszy własnych. Bank zaliczył do nich zysk za pierwsze trzy kwartały 2023 r., dlatego intencją Zarządu Banku była wypłata zysku za czwarty kwartał ubiegłego roku.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 10 maja br., a zostanie ona wypłacona akcjonariuszom 24 maja.

– Wypłata dywidendy to przełomowy moment w działalności Alior Banku, do którego dążyliśmy od kilku lat. Była też jednym z celów strategicznych, jaki zawarliśmy w naszej strategii na lata 2023 – 2024, czyli „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”. Konsekwentna i ciężka praca nad poprawą modelu biznesowego banku przyniosła oczekiwane efekty. Potwierdza to nie tylko możliwość podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, ale też powrót do WIG20 czy podniesienie ocen ratingów Alior Banku – mówi Grzegorz Olszewski, prezes zarządu Alior Banku.

Zdolność do wypłaty dywidendy nastąpiła wcześniej niż zakładano w strategii, zgodnie z którą osiągnięcie tego celu było zaplanowane na 2025 rok. Przyspieszona rekomendacja Zarządu Banku dotycząca dywidendy jest zwieńczeniem bardzo udanego dla Alior Banku 2023 r. Wypracowano wtedy kolejne rekordowe wyniki. W 15. roku działalności przychody wyniosły 5,632 mld zł, czyli o prawie 30 proc. więcej niż w 2022 r. Zysk netto uplasował się na poziomie 2,03 mld zł i wzrósł o 1,347 mld zł, czyli o prawie 200 proc. w porównaniu z wynikiem z 2022 r. Wynik odsetkowy wzrósł o 34 proc., osiągając 4,772 mld zł. Ostatni kwartał minionego roku został zamknięty z wynikiem netto w wysokości 587 mln zł, co stanowi wzrost o 226 mln zł w porównaniu z ostatnim kwartałem 2022 r. Wypracowana nadwyżka kapitałowa pozwoliła na podjęcie decyzji o pierwszym w historii Alior Banku podzieleniu się zyskiem z akcjonariuszami.

Potwierdzeniem umacniającej się bardzo dobrej kondycji Banku, w szczególności w zakresie konsekwentnej poprawy jakości portfela kredytowego i zarządzania ryzykiem, jest także najwyższy w jego historii długoterminowy rating (BB+) przyznany w połowie 2023 r. przez agencję S&P. W raporcie podkreślono, że w ciągu ostatnich dwóch lat zespół zarządzający Alior Banku udowodnił, że jest w stanie skutecznie generować przychody na zadowalającym poziomie. Poza wzrostem stóp procentowych, który przyczynił się do znacznej poprawy rentowności w 2022 r., doceniono istotną rolę kierownictwa, którego wysiłki zmierzające do ograniczenia ryzyka kredytowego pozwoliły na osiągnięcie stabilnych zysków.

Natomiast agencja Fitch Ratings podniosła perspektywę ratingową Alior Banku na „Pozytywną”. W ocenie tej agencji jest to rezultat systematycznej poprawy profilu finansowego Alior Banku. Agencja prognozuje, że skutki tej zmiany, takie jak zaostrzona polityka kredytowa, większe skupienie na zabezpieczonych kredytach i umiarkowany wzrost portfela kredytowego, będą korzystnie wpływać na profil ryzyka i obniżać poziom odpisów z tytułu utraty wartości pożyczek w dłuższej perspektywie. Ocena uwzględnia również stabilny profil finansowania i płynności banku.

Jednym z większych osiągnięć jest konsekwentne obniżanie wskaźnika NPL (non performing loan), czyli kredytów niepracujących.

– Alior jest obecnie bankiem, który według naszej wiedzy – w skali całej Europy – najszybciej poprawia profil ryzyka swojego portfela, a jednocześnie utrzymuje rentowność. Osiągnęliśmy to dwutorowo. Budując nowy portfel kredytowy o dobrej jakości, a równocześnie intensywnie pracując nad redukcją starego portfela niepracującego. Nie byłoby to także możliwe bez realizacji pionierskich projektów jak np. najprawdopodobniej pierwsza pakietowa sprzedaż portfela NPL klienta korporacyjnego na rynku europejskim, którą rozliczyliśmy na przełomie 2023 i 2024 roku – podkreśla Tomasz Miklas, wiceprezes zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Pozytywne zmiany zachodzące w banku widać również na przykładzie aktywów, które zwiększały się w 2024 r. i przekroczyły 90 mld zł. Warto podkreślić, że Alior Bank rósł w obszarze kredytów, podczas gdy cały sektor odnotował spadek. Zgodnie z planem zapisanym w strategii na lata 2023 – 2024, Bank szukał okazji do zwiększenia pozycji na rynku kredytów hipotecznych. Taką okazją był m.in. Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Dzięki coraz lepszej ofercie, Alior Bank coraz częściej staje się dla swoich klientów bankiem pierwszego wyboru, co pozwala na finansowanie akcji kredytowej poniżej średniej rynkowej.

Natomiast wyniki osiągnięte przez Alior Bank w pierwszym kwartale 2024 r. po raz kolejny potwierdzają bardzo dobrą sytuację spółki. Przychody wyniosły prawie 1,5 mld zł, co stanowi wzrost o 13 proc. w ujęciu rocznym. Zysk netto wyniósł 578 mln zł i był o 212 mln zł wyższy niż w I kwartale poprzedniego roku (wzrost o 58 proc.). Aktywa banku wzrosły o 8 proc. rok do roku, osiągając 91,4 mld zł. Bank odnotował bardzo dobrą sprzedaż i dynamiczny wzrost w obszarze kredytów hipotecznych, z wolumenem sprzedaży na poziomie 1,6 mld zł, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o 323 proc.
Wynik odsetkowy w pierwszym kwartale zwiększył się o 15 proc. rok do roku i wyniósł 1 269 mln zł, natomiast wynik prowizyjny wzrósł o 1 proc. rok do roku, do 211 mln złotych. Na wynik banku istotny wpływ miała rezerwa w wysokości 40,6 mln zł z tytułu składki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

– Wyniki finansowe w ostatnich kwartałach potwierdzają, że przyjęta strategia Banku jest efektywna i pozwala na zyskowny wzrost w kluczowych segmentach rynku. Rentowny model działania, zmiana profilu ryzyka, silna pozycja kapitałowa banku, a także „zielone światło” od regulatora finalnie zdecydowały, że zarekomendowaliśmy wypłatę dywidendy rok wcześniej niż deklarowaliśmy na początku 2023. Zakładamy, że nie jest to wyjątek i od tej pory Alior będzie regularnie dzielił się zyskiem z akcjonariuszami – podkreśla Radomir Gibała, wiceprezes zarządu odpowiedzialny na obszar finansów.

Alior Bank rozpoczął działalność w 2008 r. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutował w grudniu 2012 r. Pierwszy raz do grona dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek akcyjnych, notowanych na warszawskim parkiecie, czyli do indeksu WIG20 trafił zaledwie w 15 miesięcy od debiutu giełdowego, w marcu 2014 r. Kolejny raz do WIG20 Alior Bank dołączył w marcu 2023 r.