RPP spowiada się ze stóp

RPP spowiada się ze stóp

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rada, która wraz z Narodowym Bankiem Polskim odpowiedzialna jest głównie za utrzymywanie w ryzach inflacji oraz stabilność polskiej waluty, raz do roku zobowiązana jest przedstawić Sejmowi sprawozdanie ze swych prac 123RF
Rada Polityki Pieniężnej przesłała do Sejmu sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2011 r.
Rada, która wraz z Narodowym Bankiem Polskim odpowiedzialna jest głównie za utrzymywanie w ryzach inflacji oraz stabilność polskiej waluty, raz do roku zobowiązana jest przedstawić Sejmowi sprawozdanie ze swych prac.

'W I połowie 2011 r. Rada czterokrotnie podniosła stopy procentowe NBP: w styczniu, kwietniu, maju oraz czerwcu, każdorazowo o 0,25 pkt proc., w tym stopę referencyjną z 3,5 proc. do 4,5 proc., tj. łącznie o jeden punkt procentowy. Rada uznała bowiem, że relatywnie wysoki wzrost gospodarczy wraz ze wzrostem zatrudnienia stwarzały ryzyko stopniowego nasilenia się presji płacowej. Ponadto wzrost bieżącej inflacji w sytuacji silnego wzrostu cen surowców na świecie, a także towarzyszący mu wzrost oczekiwań inflacyjnych rodził ryzyko utrwalenia się podwyższonej dynamiki cen' ? można przeczytać w dokumencie. Wyjaśnienia te są o tyle istotne, że to od RPP zależy, jakie odsetki Polacy otrzymują od swoich lokat, a także ile płacą za zaciągnięte w bankach kredyty.

W dokumencie tym można przeczytać jednak nie tylko o tym, co i dlaczego RPP zdecydowała w ubiegłym roku. Dokument jest również szczegółowym opisem sytuacji makroekonomicznej, w jakiej znajdowała się Polska. Można również dowiedzieć się z niego, o czym rozmawiali członkowie rady podczas poszczególnych posiedzeń, co czasie obrad objęte jest tajemnicą państwową, a także jakie podejmowali decyzje podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

TUTAJ