Zatrudniasz obcokrajowca? Sprawdź, czy może przystąpić do PPK!
Artykuł sponsorowany

Zatrudniasz obcokrajowca? Sprawdź, czy może przystąpić do PPK!

Zatrudnianie pracowników
Zatrudnianie pracowników Źródło: Adobe Stock
Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dobrowolnego gromadzenia oszczędności emerytalnych. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych określa zasady odkładania środków, zawierania umów i zarządzania wpłatami na PPK. Czy z nowego programu mogą skorzystać także zatrudnieni w Polsce cudzoziemcy?

Pracownicze Plany Kapitałowe mają być tworzone przez podmiot zatrudniający, a będą zarządzane przez zewnętrzną instytucję finansową. Gromadzone przez uczestnika programu środki mogą być wypłacone po osiągnięciu przez niego 60. roku życia. Do programu mogą zapisać się osoby zatrudnione na umowę o pracę, realizujący umowę zlecenie, a także cudzoziemcy i Polacy zatrudnieni za granicą. Wprowadzenie PPK w firmach jest rozłożone w czasie - zależy od ilości pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Najpierw do utworzenia programu od 1 lipca 2019 roku są zobowiązani pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób.

- „Program PPK to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Przystąpienie do niego daje pracownikowi możliwość zabezpieczenia swojej przyszłości. Do tego w oszczędzaniu wspierają go także pracodawca i państwo, dokładając się do składek” – zauważa ekspert portaluPPK.info. – Nie wszyscy wiedzą, że nowy program emerytalny nie ogranicza się tylko do Polaków. Zapisany do PPK cudzoziemiec także zyska i będzie miał większe szanse na zdobycie karty pobytu w Polsce.

PPK dla cudzoziemców

Przepisy o PPK dają cudzoziemcom nieograniczone możliwości uczestnictwa w programie. To duży postęp pod tym względem, ponieważ wcześniej wdrażane rozwiązania wykluczały osoby spoza Polski z dodatkowego systemu emerytalnego. Tak było na przykład w początkowej fazie działania Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE). Zmiany umożliwiające korzystnie z tego programu obcokrajowcom wprowadzono dopiero w 2009 roku. Natomiast do PPK, z mocy przepisów, od momentu utworzenia programu przez pracodawcę mogą się zapisywać również obywatele innych państw.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych respektuje zasadę równego traktowania uczestników niezależnie od narodowości czy obywatelstwa. Pod względem formalnym nie ulega wątpliwości, że każdy obcokrajowiec spełniający przesłanki uczestnictwa w PPK, jest uprawniony do oszczędzania w programie. Dodatkowo pracodawca zatrudniający taką osobę jest zobowiązany zapisać ją do PPK w sytuacji, gdy ta nie złoży deklaracji o rezygnacji z wpłat na program emerytalny.

Ustawa o PPK regulująca przepisy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych daje większe kompetencje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ponieważ umożliwia mu dostęp do informacji w zakresie dotyczącym kont prowadzonych przez ZUS dla cudzoziemców. Dzięki temu wspomniany urząd otrzymuje nowe źródło danych o tym, kto i ile odkłada na konto PPK. Uczestnictwo w programie ma charakter długofalowy, dlatego trzeba analizować udział w nim w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Oszczędzanie w PPK będzie dobrym rozwiązaniem dla cudzoziemców, którzy planują w Polsce spędzić dłuższy czas lub osiedlić się tu na stałe. Jeśli natomiast obcokrajowiec zamierza za kilka lat opuścić nasz kraj, odkładanie środków w PPK może być dla niego nieopłacalne.

Warto podkreślić, że do PPK również może zostać zapisany cudzoziemiec wykonujący pracę na rzecz firmy w Polsce, ale podlegający ubezpieczeniu w innym kraju (zaświadczenie A1). Podobna zasada obowiązuje także w przypadku pracy poza granicami Polski - pracownik legitymujący się zaświadczeniem A1, wystawionym przez ZUS, może być uczestnikiem PPK.

Karta pobytu dla cudzoziemca a PPK

Karta pobytu dla cudzoziemca jest ważnym dokumentem, ponieważ potwierdza jego tożsamość na terenie Polski. Wraz z paszportem ten dokument uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy. Podstawą uzyskania karty pobytu jest posiadanie jednego z dokumentów: zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, status rezydenta długoterminowego, poświadczenie ochrony międzynarodowej lub zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.

Przystąpienie do PPK może ułatwić cudzoziemcowi uzyskanie karty pobytu w Polsce. Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych, pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców mogą uzyskiwać dodatkowe informacje o zatrudnionych obcokrajowcach, co może być kolejnym argumentem za przyznaniem wnioskującemu prawa pobytu. Cudzoziemiec ubiegający się o kartę pobytu musi liczyć się z tym, że zostanie dokładnie sprawdzony. Musi przedstawić szereg dokumentów, m.in. zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia społecznego oraz informację o braku zaległości podatkowych. Uczestnictwo obcokrajowca w PPK stanie się dodatkowym atutem, który będzie potwierdzał jego chęć pozostania w Polsce na dłużej.

Wdrażany właśnie program PPK ma objąć ponad 11 mln osób świadczących pracę na podstawie różnych tytułów prawnych. To pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, zleceniobiorcy, członkowie spółdzielni rolniczych itd. Biorąc pod uwagę globalizację gospodarki, otwartość granic i problem ze znalezieniem pracowników w naszym kraju, dobrym krokiem jest to, że program PPK obejmuje nie tylko Polaków zatrudnionych w naszym kraju i za granicą, ale także cudzoziemców.

Źródło: Visibility