Postojowe dla pracujących na umowy cywilnoprawne. Jak złożyć wniosek?

Postojowe dla pracujących na umowy cywilnoprawne. Jak złożyć wniosek?

Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Orso
Bardzo wiele osób w Polsce nie jest zatrudnionych na umowy o pracę, ale wykonuje dzieła lub zlecenia. Pracującym na umowy cywilnoprawne również przysługuje postojowe. Wyjaśniamy ile można dostać i jak złożyć wniosek?

Postojowe dla samozatrudnionych lub osób pracujących na umowy cywilnoprawne jest jednym z elementów tarczy antykryzysowej. Wniosek składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ZUS analizuje wnioski i wypłaca postojowe.

Samozatrudniony lub pracujący na umowę cywilnoprawną, jeśli zawarł ją i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, może wystąpić do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o świadczenie finansowe, które zrekompensuje mu utratę przychodów.

Jeśli zleceniodawca odmówił złożenia za zleceniobiorcę wniosku, to wniosek o świadczenie postojowe można złożyć samodzielnie – bez pośrednictwa zleceniodawcy.

Warunki skorzystania z postojowego dla wykonujących umowy cywilnoprawne

Jak informuje rząd, ze świadczenia postojowego można skorzystać, jeżeli:

  • Wykonuje się umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.
  • Suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłosię wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyło się wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  • Nie ma się innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszka się na terytorium Polski i jest się obywatelem RP lub ma się prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
  • Nie może się wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas przed 1 lutego 2020 r.

Postojowe. Kto może skorzystać?

Każdy, kto wykonuje umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło), kto spełni odpowiednie warunki.

Świadczenie postojowe. Co trzeba przygotować?

Wniosek RSP-C, który wypełnia zleceniodawca lub zamawiający. Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Jak wypełnić wniosek?

Instrukcja znajduje się na stronie ZUS. Można ją stamtąd pobrać.

Ile wynosi postojowe i co można zyskać?

Dzięki postojowemu otrzyma się środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

  • Można otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyło się wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • Świadczenie można otrzymać maksymalnie 3 razy.
  • Świadczenie można otrzymać po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
  • Wypłatę otrzymuje się na rachunek bankowy.

Czytaj też:
Postojowe i zwolnienie z ZUS. Te rozwiązania tarczy branżowej obowiązują od dziś

Źródło: Gov.pl
 1

Czytaj także