Ziobro w obronie frankowiczów. Skierował skargę nadzwyczajną

Ziobro w obronie frankowiczów. Skierował skargę nadzwyczajną

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski / Fotonews
Zbigniew Ziobro podjął interwencję w sprawie frankowiczów, którzy zadłużyli się 23 listopada 2007 r. na kwotę ponad 202 tysięcy złotych. Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną.

23 listopada 2007 roku dłużnicy zawarli umowę kredytu na kwotę ponad 202 tysięcy złotych indeksowanego do franków szwajcarskich. Pozwani zobowiązali się do spłaty kwoty kredytu w 360 równych ratach miesięcznych, zawierających rosnącą cześć raty kapitałowej i malejącą część raty odsetkowej. Kredyt był spłacany w złotych, przy czym zarówno rata odsetkowa, jak i kapitałowa, były obliczane w oparciu o wewnętrzny przelicznik powoda, a więc według kursu sprzedaży franka szwajcarskiego. Kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej.

Nieregularne spłaty doprowadziły do wypowiedzenia umowy

Do 2011 roku pozwani spłacali kredyt regularnie, zgodnie z umową. Następnie z uwagi na kłopoty finansowe zaczęli spłacać go nieregularnie. Skutkowało to wypowiedzeniem przez bank, w listopadzie 2011 roku, umowy kredytu oraz wezwaniem kredytobiorców do zapłaty całej pozostałej do spłaty kwoty.

Bank skierował do Sądu Okręgowego w Radomiu pozew o zapłatę kwoty 86 tysięcy franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Nakazem zapłaty z dnia 10 lipca 2015 roku sąd uwzględnił pozew. Na skutek wniosku banku prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego. Pozwani zwrócili się do sądu o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty, jednak Sąd Okręgowy w Radomiu odrzucił ich zarzuty.

Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy

wniósł w tej sprawie skargę nadzwyczajną. Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad oraz praw człowieka określonych w konstytucji, a także rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego.

Minister sprawiedliwości wniósł o uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Radomiu. Wnioskował także o wydanie przez sąd postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi nadzwyczajnej, z uwagi na grożącą pozwanym niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego wobec nich postępowania egzekucyjnego.

Źródło: WPROST.pl
 1

Czytaj także