RPP: Stopy procentowe bez zmian

RPP: Stopy procentowe bez zmian

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.
  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

W uzasadnieniu napisano:
"Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany.  W strefie euro  następuje stopniowa poprawa koniunktury , choć aktywność gospodarcza  jest  nadal  niska .  W Stanach Zjednoczonych ostatnie dane sugerują natomiast , że spowolnienie  aktywności na początku roku było przejściowe , a  perspektywy tej gospodarki pozostają  korzystne.  Z  kolei  w  Chinach  wzrost  gospodarczy  utrzymuje się na niskim , jak na tę gospodarkę poziomie,  natomiast  u  wschodnich partnerów handlowych Polski, tj.  w  Rosji  i  na  Ukrainie , trwa  recesja.

Pomimo  trwającego ożywienia w  gospodarkach rozwiniętych, nastroje  na  rynkach  finansowych w ostatnim okresie pogorszyły się , do czego przyczyniło się nasilenie się  obaw  o niewypłacalność Grecji.  Oddziaływało to w kierunku spadku cen niektórych  aktywów finansowych, a także osłabienia się kursów walut krajów Europy Środkowo - Wschodniej, w tym złotego.

Po silnym i długotrwałym spadku, w ostatnich miesiącach ceny  ropy  na  rynkach  światowych  nieznacznie  wzrosły.  Przyczyniło  się  to  do  osłabienia tendencji  dezinflacyjnych w  wielu  krajach ,  w  tym  do  wzrostu  dynamiki  cen  w  strefie  euro powyżej zera .  Dynamika  cen na świecie  pozostaje  jednak  bardzo  niska,  a  w  niektórych  gospodarkach europejskich  jest   nadal  ujemna .  W   tych warunkach główne bank i centralne utrzymują stopy procentowe w pobliżu zera ,  a  EBC  kontynuuje  program  skupu  aktywów .

W  Polsce  dynamika  PKB  w  II  kw.  br.  utrzymała się prawdopodobnie  na  poziomie  zbliżonym  do  poprzedniego  kwartału.  Głównym  źródłem  wzrostu  aktywności  gospodarczej  pozostał prawdopodobnie  wzrost konsumpcji i inwestycji, postępujący w  warunkach popraw y sytuacji na rynku pracy, dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw  oraz  wzrostu  akcji  kredytowej .  Jednocześnie  napływające w ostatnim okresie  dane  nie  wskazują na przyspieszenie  wzrostu aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach .

Ze względu na umiarkowane tempo  wzrostu popytu i wciąż ujemną lukę popytową , w   gospodarce   nie  ma  presji  inflacyjnej .  Równocześnie  niskie  ceny  surowców  i umiarkowana dynamika płac  nominalnych  przyczyniają się do utrzymania braku presji  kosztowej .  W  rezultacie  roczna  dynamika  cen  konsumpcyjnych  pozostaje  ujemna, choć  2 / 2 wzrost  rocznej  dynamiki  cen paliw i żywności w ostatnim okresie ograniczył skalę  deflacji.  Ujemna  jest  także  roczna  dynamika   cen   produkcji   sprzedanej , natomiast  oczekiwania inflacyjne są nadal ba rdzo niskie.

Rada zapoznała się z przygotowaną przez Instytut Ekonomiczny projekcją inflacji i  PKB, stanowiącą jedną z przesłanek, na podstawie których Rada podejmuje decyzje  dotyczące stóp procentowych NBP. Zgodnie z lipcową projekcją z modelu NECMOD  – przygotowaną  przy  założeniu  niezmienionych  stóp  procentowych  NBP  z  uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2015 r. (cut - off date dla projekcji)  – roczna  dynamika  cen  znajdzie  się  z  50 - procentowym  prawdopodobieństwem  w  przedziale  - 1, 1÷  - 0,4 % w 2015 r.  (wobec  - 1,0÷0,0% w projekcji z marca 2015 r.),  0,7÷2,5 %  w  2016  r.  (wobec  - 0,1÷1,8%) oraz 0, 5÷2,6 % w 2017 r. (wobec 0,1÷2,2%). Z kolei roczne  tempo  wzrostu  PKB  według  tej  projekcji  znajdzie  się  z  50 - procentowym  prawdopodobieństwem w przedziale  3,0÷4,3 %  w  20 15 r. (wobec 2,7÷4,2% w projekcji z  marca  2015  r.),  2, 3÷4,5 % w 2016 r. (wobec 2,2÷4,4%) oraz 2, 5÷4,7 %  w  2017  r.  (wobec  2,4÷4,6%).

W  ocenie  Rady w  najbliższych  miesiącach  roczna  dynamika  cen  będzie  nadal  ujemna , przede  wszystkim  ze względu na wcześniejsze  silne spadki cen surowców .  Jednocześnie  oczekiwane  utrzymanie  stabilnego wzrostu gospodarczego , następując e w  warunkach  popraw y koniunktury  w  strefie  euro i  dobrej  sytuacji  na  krajowym  rynku  pracy , ogranicza  ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim  okresie.  Taką  ocenę wspiera lipcowa projekcja NBP.  W związku z tym Rada postanowiła  utrzymać  stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie".