Enea: Inwestycja w kadry
Artykuł sponsorowany

Enea: Inwestycja w kadry

Enea wspiera studentów w ich rozwoju zawodowym
Enea wspiera studentów w ich rozwoju zawodowym Źródło:Enea
Grupa Enea inwestuje w rozwój i kompetencje nie tylko obecnych pracowników, ale też przyszłych, wspierając uczniów szkół technicznych i branżowych oraz studentów.

Energetyka od lat mierzy się z wyzwaniem pozyskiwania z rynku pracy elektromonterów, absolwentów szkół technicznych, uczelni wyższych oraz specjalistów z doświadczeniem w zawodzie. Grupa Enea, jako odpowiedzialny pracodawca, dba o obecnych pracowników, jednocześnie patrząc w przyszłość. Planując politykę zatrudnienia, już dziś podejmuje działania na rzecz przyszłej kadry, wspierając szkoły branżowe i techniczne. W ramach autorskiego programu patronackiego uczniowie tych szkół biorą udział w konkursach, praktykach, konferencjach, wykładach i spotkaniach z udziałem ekspertów i praktyków z Grupy Enea. Firma angażuje się w targi edukacyjne, a szkoły mogą liczyć na wsparcie w postaci doposażania pracowni dydaktycznych. Obecnie dla uczniów szkół patronackich przygotowywany jest projekt lekcji online „Zasilani Wiedzą”. Eksperci z Grupy poprowadzą wykłady z tematów obejmujących zainteresowania uczniów i realizowany w szkole program.

– Polska energetyka potrzebuje nowoczesnych, profesjonalnie przeszkolonych kadr. Jako firma odpowiedzialna społecznie, inwestujemy nie tylko w nowe technologie, równolegle stawiamy na rozwój obecnych i przyszłych pracowników. Szkoły branżowe gwarantują przygotowanie młodych ekspertów o unikalnych i wyjątkowych umiejętnościach – mówi Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Aktualnie Grupa współpracuje z 17 szkołami z obszaru swojej działalności, m.in. z Poznania, Bydgoszczy, Nowej Soli, Gniezna, Szczecina, Leszna, Złotowa, Chodzieży, Kozienic czy Połańca.

Moc na start

Z myślą o uczniach firma już po raz kolejny w czwartym kwartale 2020 r. zorganizowała konkurs „Moc na start”, w którym uczniowie szkół patronackich mogli zdobyć stypendia na rozwój swoich pasji. Konkurs ma na celu promowanie zagadnień związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w energetyce, zainteresowanie młodzieży trendami w branży oraz rozwijanie w nich zainteresowań poznawczych i badawczych. Ma także wzmacniać relacje między Grupą Enea i uczniami oraz zainteresować ich przyszłą pracą zawodową w strukturach Grupy. W tegorocznej, zdalnej edycji jury – pracownicy Grupy Enea – oceniało koncepcje dotyczące elektromobilności, sztucznej inteligencji oraz tego, jak będą wyglądać nowoczesne, zeroemisyjne domy. Stypendia w wysokości 3 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów i programów do nauki zdalnej otrzymało 10 laureatów.

Projekt edukacyjny dla studentów

Rozwój Grupy Enea - jako organizacji opartej na wiedzy - wymaga wykształcenia kadr wyróżniających się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i kompetencjami przekrojowymi jak: przedsiębiorczość, komunikatywność, umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii czy praca zespołowa. Dlatego Grupa Enea nawiązała współpracę z Politechniką Poznańską, której efektem są studia o profilu praktycznym, tzw. studia dualne dla studentów Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki tej uczelni. Przez trzy semestry, wyłoniona grupa studentów łączy kształcenie teoretyczne z praktycznymi zajęciami w spółkach Grupy: Enei, Enei Centrum, Enei Operator, Enei Serwis, Enei Wytwarzanie, Enei Oświetlenie, Enei Pomiary. Obecnie trwa trzecia edycja studiów. Efekty tej formy kształcenia widać już dziś. W Enei Operator rozpoczął pracę pierwszy absolwent studiów dualnych.

– Dzięki zaangażowaniu spółek Grupy Enea zapewniamy studentom wysoką jakość kształcenia praktycznego, spotkania z ekspertami, dostęp do narzędzi, z których na co dzień korzystają nasi pracownicy, wspierając ich w przygotowaniu do przyszłej pracy zawodowej – mówi Joanna Kamoś, dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zasobów Ludzkich w Enei.

By zainteresować pracą w Grupie młode, ambitne osoby, firma oferuje studentom i absolwentom roczny, płatny staż. Program „Zainstaluj się w Enei” od 2017 r. daje szansę na rozwój zawodowy i realizację samodzielnych projektów pod okiem specjalistów w różnych spółkach Grupy Enea. Poza rocznymi stażami Grupa oferuje 3-miesięczne płatne praktyki letnie.

Przyjazne miejsce pracy

Dbając o przyszłe kadry, Grupa Enea nie zaniedbuje obecnych pracowników, budując przyjazne miejsce pracy. Doceniło to jury konkursu „Friendly Workplace 2020”, przyznając spółce Enea wyróżnienie, m.in. za: szacunek i wsparcie dla modelu równowagi między pracą i życiem prywatnym, tworzenie zdrowego i przyjaznego środowiska pracy, stawianie na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami oraz inwestowanie w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań.

– Wierzymy, że firmę tworzą ludzie, dlatego tak dużo wysiłku – jako pracodawca – wkładamy w działania na rzecz tworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym jest miejsce na rozwój profesjonalnych kompetencji, ale też na aktywności pozazawodowe i wolontariat – mówi Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Enea buduje swoją kulturę organizacyjną na podstawie przejrzystych zasad współpracy, w oparciu o szacunek i wzajemne zaufanie, wskazane przez pracowników wartości i dialog z otoczeniem. Firma ogranicza ryzyko wystąpienia przejawów dyskryminacji, mobbingu i nieakceptowalnych zachowań oraz dba o właściwy przepływ informacji. Nieodłącznym elementem kreowania sprzyjających warunków pracy są działania na rzecz budowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

Enea stwarza przestrzeń do rozwijania pasji

Pracownicy doceniają możliwości angażowania się w projekty sportowe, kulturalne czy społeczne, do których zapraszane są całe rodziny energetyków. Za sprawą licznych inwestycji w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój, inicjatyw edukacyjnych i akcji prozdrowotnych firma dba o lepsze jutro swoich pracowników i ich rodzin.

– Enea udowadnia, że polska firma może tworzyć nowoczesne standardy w dziedzinie polityki personalnej i bez kompleksów stawać w gronie odpowiedzialnych pracodawców, na równi z markami zagranicznymi. Kultura firmy budowana na gruncie szacunku i zaufania to podstawowy fundament przyjaznej organizacji – podkreśla Michał Biały, dyrektor zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl – organizatora konkursu „Friendly Workplace”.

Spółka Enea ceniona jest za konsekwencję w realizacji polityki antymobbingowej, za co otrzymała certyfikat „Firma bez mobbingu”, politykę szkoleniową, zaangażowanie w realizację koncepcji zdrowego środowiska pracy, w tym programy edukacyjne dla pracowników w obszarze profilaktyki zdrowotnej. W Grupie Enea kompetencje pracowników są największym kapitałem, dlatego firma szeroko wspiera rozwój, np. poprzez wymianę doświadczeń, co przekłada się na doskonalenie standardów pracy. Rozwijane w Enei podejście kompleksowego rozwoju zakłada działania dla poszczególnych grup pracowników oraz jednostek. Proponowane szkolenia wykorzystują nowoczesne rozwiązania. Pracownicy mogą podnosić kwalifikacje, korzystając z dofinansowania nauki, szkoleń specjalistycznych i konferencji branżowych. Od lat działania rozwojowe skoncentrowane są na kształtowaniu postaw i umiejętności w obszarze zarządzania czy etyki, m.in. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji dla pracowników wszystkich szczebli i obszarów biznesowych.

– Szczególnie zadbaliśmy o działania wspierające rozwój pracowników podczas pandemii. Udostępniamy szkolenia i materiały dotyczące szkodliwych czynników stresu w miejscu pracy, komunikacji i zarządzania zespołem rozproszonym, zarządzania emocjami w obliczu nagłej zmiany, wspierając pracowników w systemie pracy zdalnej – dodaje Aneta Pelczarska, dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Enei.

Czytaj też:
Ranking „Wprost”: 50 najlepszych pracodawców w Polsce. Gdzie pracuje nam się najlepiej
Czytaj też:
Droga do zrównoważonego rozwoju
Czytaj też:
Świadomość ekologicznej odpowiedzialności

Artykuł został opublikowany w 17/2021 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.