Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Ponad połowa chce podjąć pracę

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Ponad połowa chce podjąć pracę

Ukraińcy w Polsce
Ukraińcy w Polsce Źródło: Shutterstock
Nieco ponad 80 proc. uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce nie pracuje, ale ponad połowa planuje podjąć aktywność zawodową - wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Barierą w wejściu na nasz rynek pracy jest brak znajomości języka, a także problemy z organizacją opieki nad dzieckiem.

W Polsce przybywa ok. 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. Pracownia ARC Rynek i Opinia przeprowadziła badanie na próbie ponad 1500 osób, które przyjechały do naszego kraju po wybuchu wojny. 71 proc. ankietowanych to osoby pochodzące z obwodów, które zostały dotknięte bezpośrednimi działaniami wojennymi. Blisko 40 proc. to mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), niewiele mniej, bo 36 proc. przybyło z terenów, które w chwili obecnej w znacznym stopniu zostały zniszczone lub znajdują się pod okupacją.

Autorzy badania zwracają uwagę, że perspektywa zakończenia wojny lub dalszego prowadzenia działań wojennych na terenie Ukrainy różnicuje w znaczący sposób plany Ukraińców przebywających w Polsce.

Uchodźcy z Ukrainy. Większość jeszcze nie pracuje

58 proc. uchodźców planuje pozostanie w naszym kraju, jeśli działania wojenne będą nadal prowadzone w ich ojczyźnie. Co ciekawe, ponad jedna piąta badanych planuje zostać w Polsce nawet w sytuacji zakończenia wojny. Chęć pozostania w Polsce, nawet jeżeli wojna się skończy, jest większa wśród osób z najmłodszych grup wiekowych. W grupie od 18 do 24 lat odsetek ten wynosi 30 proc., natomiast w grupie od 24 do 34 lat – 26 proc. Odsetek uchodźców, którzy nawet w sytuacji zakończenia wojny chcą pozostać w Polsce jest też wyższy w grupie osób pracujących – 30 proc.

83 proc. uchodźców biorących udział w badaniu nie pracuje, ale ponad połowa (54 proc.) deklaruje, że chce podjąć pracę w naszym kraju. 48 proc. ankietowanych zamierza pracować w dowolnym zawodzie, niekoniecznie zgodnym z wykształceniem, czy dotychczasowym doświadczeniem, zaś 6 proc. chce pracować w zawodzie ostatnio wykonywanym na Ukrainie.

Bariery przed podjęciem pracy

Jakie są bariery wejścia na polski rynek pracy? Chociażby brak znajomości języka. Może się to jednak wkrótce zmienić, gdyż zdecydowana większość, bo ok. 80 proc. badanych chce nauczyć się bądź już się uczy języka polskiego.

Inna bariera to kwestia opieki nad dziećmi. Autorzy badania zwracają uwagę, że niemal połowa uchodźców biorących udział w badaniu przybyła do Polski z nieletnimi dziećmi. Dlatego udostępnienie szkół i przedszkoli dla dzieci uchodźców, co już ma miejsce, może pozytywnie wpłynąć na poziom zatrudnienia rodziców, głównie matek (kobiety stanowią 91 proc. wszystkich uchodźców przybyłych do naszego kraju).

Z badania ARC Rynek i Opinia dowiadujemy się również, że 71 proc. Ukraińców deklaruje, że utrzymuje się w Polsce z własnych środków. Mniej więcej jedna piąta ankietowanych korzysta z pomocy materialnej rodzin, u których mieszkają, jak i z pomocy państwa polskiego (odpowiednio 21 proc. i 18 proc.). Nieco mniej, bo 16 proc. badanych deklaruje, że korzysta z pomocy swojej rodziny mieszkającej w Polsce. Identyczny odsetek otrzymuje wsparcie z organizacji pomocowych.

Badanie przeprowadzono metodą samowypełnialnych ankiet PAPI przy wsparciu metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), na łącznej próbie N=1620 osób, które ukończyły 18 lat. Termin realizacji badania 12-27.04.2022. W badaniu wzięły udział osoby, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku. Badanie przeprowadzono z osobami, które starały się o uzyskanie polskiego numeru PESEL lub już go uzyskały w momencie przeprowadzania badania. Badanie przeprowadzono w 11 miastach Polski, w których odnotowano największy napływ ludności ukraińskiej po 24 lutego 2022 roku.
Raport Wojna na Ukrainie
Otwórz raportCzytaj też:
Warszawa. Koniec darmowej komunikacji dla uchodźców. Ważna decyzja ratusza

Źródło: ARC Rynek i Opinia
 0

Czytaj także