Centrum im. Adama Smitha przygotowało propozycje działań na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Centrum im. Adama Smitha przygotowało propozycje działań na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Praca
Praca Źródło:Pixabay
Centrum im. Adama Smitha przygotowało propozycję rozwiązań na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Eksperci przedstawiają pomysły, które pozwolą uchronić Polaków przed jeszcze bardziej dotkliwymi skutkami załamania gospodarczego spowodowanego epidemią koronawirusa. „Utrzymanie w ruchu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, czyli ponad 1,3 miliona tzw. samozatrudnionych oraz 700 tysięcy firm, w których pracuje 6,7 miliona osób, jest na wagę kondycji społecznej i ekonomicznej Polaków” – piszą.

W dokumencie opublikowanym 27 marca środowisko Centrum im. Adama Smitha postuluje szereg rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać w okresie epidemii koronawirusa. Tłumaczą, że chodzi o być albo nie być firm, które zapewniają większości polskich rodzin pracę i dobrobyt. Jak wyjaśniają, miko, małe i średnie przedsiębiorstwa są kluczowe nie tylko dla jednostek, ale dla całej gospodarki narodowej.

„Mają one bowiem niebywałą zdolność do mobilizacji i przystosowania się do odmiennych warunków. Dla gospodarki są niezbędnymi podwykonawcami i dostawcami oraz usługodawcami. Wytwarzają blisko połowę PKB Polski. W rezultacie prowadzonej wobec nich przez ostatnie trzy dziesięciolecia błędnej polityki regulacyjnej i fiskalnej nie zdołały osiągnąć bezpiecznego poziomu kumulacji kapitału. Samodzielne nie przetrwają kryzysu, gdyż nie dysponują wystarczającym poziomem rezerw” – uzasadniają.

Co proponują eksperci Centrum im. Adama Smitha? Przede wszystkim wstrzymanie poboru składek i podatków w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego oraz przez trzy miesiące po jego zakończeniu. Powstałe w wyniku tego niedobory proponują uzupełnić przez zwiększenie długu publicznego i wykorzystanie unijnych środków, jeśli będzie to formalnie możliwe. Podkreślają, że niezbędne będzie także wprowadzenie moratorium na wydatki organów władzy i administracji publicznej, „w tym wstrzymanie inwestycji i zakupów poza niezbędnymi”.

Zdaniem środowiska Centrum im. Adama Smitha, w obecnej sytuacji konieczna jest deregulacja przepisów dotyczących działalności gospodarczej, przede wszystkim sektora MSP. Eksperci proponują wprowadzenie począwszy już od 1 marca br., na okres minimum trzech miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące, następujących działań:

 1. zawieszenie stosowania reguły split payment;
 2. odstąpienie od naliczania składek ZUS od przedsiębiorców, zatrudnianych przez nich pracowników i osób bez utraty przez te osoby prawa do świadczeń ubezpieczeniowych oraz zawieszenie lub rozłożenie na raty innych należności publicznoprawnych, w celu zmniejszenia obciążeń fiskalnych i zwiększenia płynności przedsiębiorstw;
 3. umożliwienie przedsiębiorcom delegowania pracowników na urlop uprawniający do świadczenia w wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego w całości przez rząd oraz elastycznego wprowadzania przestojów i ograniczeń czasu pracy, w celu zachowania ciągłości zatrudnienia i ograniczenia kosztów stałych;
 4. przeniesienie spłaty rat kredytowych (i innych instrumentów dłużnych, np. leasingu) na koniec obecnych harmonogramów spłat, w celu utrzymania i poprawy płynności przedsiębiorstw;
 5. wstrzymanie biegu terminów zawitych, obowiązujących przedsiębiorców i obywateli w procedurach oraz postępowaniach administracyjnych i sądowych, w celu ograniczenia chaosu w urzędach i sądach oraz zatrzymania procesu generowania nowych sankcji wobec zobowiązanych;
 6. zawieszenie egzekucji zaległych lub rozłożonych na raty danin, za wyjątkiem należności potwierdzonych prawomocnymi wyrokami sądów karnych, w celu poprawy płynności przedsiębiorstw;
 7. skrócenie czasu oraz uproszczenie procedur wydawaniu pozwoleń na pobyt i pracę dla pracowników z państw sąsiednich, w celu zatrzymania możliwie dużej ich liczby w kraju oraz utrzymania równowagi na rynku pracy;
 8. przełożenie terminu złożenia zeznań PIT i CIT za 2019 rok do 31 lipca br. i łącznego rozliczenia w nich wyników z pierwszego półrocza roku bieżącego, odliczenia wszystkich strat z lat ubiegłych, tak od dochodów osobistych i małżonka, jak i od dochodów ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, w celu uniknięcia chaosu w przedsiębiorstwach i urzędach skarbowych oraz kompensowania strat bieżących i przeszłych z wynikami roku ubiegłego;
 9. bezwzględnego dotrzymywania ustawowego terminu zwrotu VAT i obniżenia jego podstawowej stawki do 19% w celu ograniczenia skutków inflacji oraz zwiększenia siły nabywczej ludności i poprawy płynności przedsiębiorstw;
 10. zniesienie biurokratycznych ograniczeń dla krajowych producentów środków ochrony osobistej oraz urządzeń medycznych służących walce z pandemią, w celu zwiększenia ich natychmiastowej podaży przez polskich przedsiębiorców.

Centrum im.Adama Smitha podkreśla, że wspomniane rozwiązania są właściwe dla stanu zapaści gospodarczej na koniec marca 2020. „Im później lub bardziej połowicznie będą one wprowadzane, tym większe koszty zostaną poniesione i tym dłużej będzie trwał stan zapaści oraz czas wychodzenie z niego” – czytamy. Eksperci zapowiadają przedstawienie w najbliższym czasie szeregu rozwiązań systemowych.


Dokument podpisali w imieniu rady, zarządu, ekspertów i współpracowników Centrum im. Adama Smitha:

 • Paweł Budrewicz, prawnik
 • Jarosław J. Deryło, finansista
 • Ks. Dr Jacek Gniadek
 • Prof. Tomasz Gruszecki, ekonomista
 • Prof. Robert Gwiazdowski, przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha
 • Ireneusz Jabłoński, ekonomista, menedżer
 • Prof. Antoni Kamiński, Instytut Nauk Politycznych PAN
 • Prof. Andrzej Kondratowicz, ekonomista, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Prof. Witold Kwaśnicki, ekonomista, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Piotr Mijal, prawnik
 • Andrzej Laskowski, przedsiębiorca
 • Wiesław Nowak, przedsiębiorca, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
 • Dr Piotr Sekulski, prawnik
 • Henryk Siodmok, menedżer
 • Prof. Zbigniew Stawrowski, Uniwersytet im. Kardynała S. Wyszyńskiego
 • Lech Stefański, ekspert
 • Dr Anna Wieczorek