Zamówienia publiczne mają być bardziej otwarte na mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zamówienia publiczne mają być bardziej otwarte na mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Zamówienia publiczne mają być bardziej otwarte na mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Zamówienia publiczne mają być bardziej otwarte na mikro, małych i średnich przedsiębiorców Źródło: Materiał Partnera
Założenia rządowej Polityki zakupowej państwa to zwiększenie liczby mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) starających się o zamówienia publiczne. Ma to służyć ich rozwojowi i wzmocnieniu ich potencjału, szczególnie w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej. Do ubiegania się o zamówienia publiczne mają zachęcić MŚP przede wszystkim przyjazne procedury i warunki realizacji umów. Jest o co walczyć. Szacuje się, że roczna wartość tego rynku wynosi blisko 200 mld zł.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to serce polskiej gospodarki – stanowią 99,8 proc. wszystkich polskich firm. Ich dynamika i elastyczność działania mają istotne znacznie dla budowania konkurencyjności oraz pozycji polskiej gospodarki w Europie i na świecie. Sektor MŚP odgrywa szczególnie ważną rolę z punktu widzenia lokalnych rynków oraz społeczności.

Polityka zakupowa państwa określa strategiczne cele zamówień publicznych. Dokument zawiera katalog obowiązków i rekomendacji adresowanych do zamawiających oraz organów państwowych. Jednym z jej priorytetów jest właśnie rozwój potencjału MŚP. Ponadto promuje profesjonalizację uczestników rynku, a także wzrost liczby zrównoważonych oraz innowacyjnych zamówień.

Zamówienia publiczne bardziej dostępne dla MŚP – co to znaczy?

Aktywność na rynku zamówień publicznych to szansa na rozwój dla wielu mikro przedsiębiorców, a także małych i średnich firm. To możliwość pozyskania nowych kontrahentów. W dodatku takich, którzy terminowo wywiązują się z zobowiązań, co jest szczególnie ważne dla zachowania płynności finansowej, nie tylko w czasie kryzysu. Doświadczenie zdobyte przy realizacji zamówień publicznych może być następnie wielokrotne wykorzystane przy kolejnych przetargach. W efekcie służy wzmacnianiu pozycji danej firmy na rynku.

Polityka zakupowa państwa proponuje nowe i bardziej otwarte podejście do udziału MŚP w postępowaniach publicznych. Na czym ma ono polegać?

Między innymi na zobowiązaniu zamawiających do uwzględniania potrzeb i możliwości firm z tego sektora przy udzielaniu zamówień. Inaczej mówiąc, procedury i warunki umowy powinny być tak sformułowane, by dawały MŚP jak największą szansę na uzyskanie kontraktu.

Nowe zasady

Nowe podejście to szersze stosowanie:

  • umów ramowych zawieranych z kilkoma wykonawcami;
  • dzielenia zamówienia na mniejsze części;
  • dłuższych terminów na przygotowanie ofert;
  • zaliczek i częściowych płatności;
  • efektywnych klauzul waloryzacyjnych;
  • skróconych terminów płatności.

Oznacza także ograniczenie żądania wadium tylko do niezbędnych przypadków.

Ministerstwo pyta o potrzeby przedsiębiorców

Dla firm z sektora MŚP planowane są również szkolenia. Ich celem będzie rozszerzenie wiedzy na temat udzielania zamówień publicznych, szczególnie o praktyczne aspekty, np. stosowanie elektronicznych narzędzi niezbędnych do złożenia dokumentów.

Do połowy grudnia na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii dostępna jest ankieta dla przedsiębiorców. Mogą się oni w niej wypowiedzieć, jakiej formy szkoleń i wsparcia oczekują. Wskazują także które rozwiązania zachęciłyby ich do udziału w zamówieniach publicznych.

Program szkoleniowy rozpocznie się w przyszłym roku.

Jeden certyfikat zamiast wielu dokumentów

Polityka zakupowa państwa przewiduje również wprowadzenie certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Zadaniem takiego certyfikatu, wydawanego przez określone jednostki, będzie przede wszystkim potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia danego podmiotu z postępowania. Innymi słowy, będzie potwierdzał czy wykonawca spełnia wymogi stawiane przez zamawiającego.

Certyfikatem będzie można posługiwać się na potrzeby wielu różnych przetargów. Nie będzie potrzeby gromadzenia i składania wielu dokumentów za każdym razem. Jest to rozwiązanie dedykowane przede wszystkim MŚP. Ogranicza znacząco obowiązki formalne związane z ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Państwo stawia na innowacje i zamówienia zrównoważone

Jednym z celów Polityki zakupowej państwa jest zwiększenie liczby zamówień zrównoważonych – uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe, a także stawiających na innowacje. Jest wiele korzyści płynących z udzielania tego typu zamówień. Oprócz tak oczywistych, jak promowanie nowatorskich rozwiązań ograniczających negatywny wpływ technologii na środowisko, po sprzyjanie aktywizacji osób społecznie marginalizowanych. Osiągnięcie większej liczby zamówień zrównoważonych będzie możliwe m.in. dzięki szerszemu zastosowaniu rachunku kosztów cyklu życia produktu, certyfikatów środowiskowych i społecznych, wzmacnianie współpracy zamawiających z instytutami naukowymi.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat polityki zakupowej i zamówień publicznych zapraszamy na stronę: politykazakupowa.gov.pl

Źródło: Materiał Partnera
 0

Czytaj także