Wino bez ograniczeń

Wino bez ograniczeń

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zniesienie limitu produkcji wina gronowego to jedna ze zmian do ustawy o wyrobach winiarskich i rynku wina, którą bez poprawek przyjął Senat.

Dotychczas w Polsce producent mógł wyprodukować najwyżej 25 tys. hektolitrów wina rocznie, co oznaczało, że mógł przeznaczyć pod uprawę winorośli maksymalnie około 250 hektarów.

Znowelizowane przepisy stanowią również, że wino gronowe będzie mogło być produkowane ze wszystkich odmian winorośli zakwalifikowanych przez Unię Europejską do wyrobu wina tego gatunku.

Producent wina będzie mógł wzbogacać je poprzez dodawanie cukru do winogron czy moszczu. W razie wystąpienia podczas dojrzewania owoców wyjątkowo niekorzystnej pogody, minister rolnictwa będzie mógł wystąpić do Komisji Europejskiej o zwiększenie dozwolonego poziomu dodawanego cukru.

Nowe przepisy przewidują wymóg prowadzenia tzw. składu podatkowego przez producentów wytwarzających wyroby winiarskie w ilości przekraczającej 1000 hektolitrów. Ci, którzy wytwarzają wino gronowe z upraw własnych w mniejszej ilości niż 1000 hektolitrów, będą zwolnieni z obowiązku posiadania składu podatkowego.

Skład podatkowy jest to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu. Mogą być w nim wykonywane takie czynności jak: produkcja, przetwarzanie, magazynowanie i wysyłka wyrobów podlegających akcyzie, do których zaliczane jest m.in. wino.

Przyjęta w środę przez Senat ustawa zmieniła też przepisy o akcyzie. Podmioty zajmujące się produkcją wina będą mogły płacić ten podatek w formie zaliczkowej.

Kolejna nowość to obowiązek rejestrowania się przez przedsiębiorców, którzy będą wprowadzali wino do sprzedaży w Agencji Rynku Rolnego.

Nowela wprowadza sankcje karne m.in. za wyrób wina gronowego w innym miejscu niż to, które zostało wskazane przez producenta w zgłoszeniu, jakie złożył w ARR.

Kontrolą upraw winorośli oraz produkcji win ma zająć się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin, która będzie przekazywała wyniki swoich prac ministrowi rolnictwa.

Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych. Ma wejść w życie w 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku ustaw.

pap, keb