PiS za zmianami podatkowymi dla firm rodzinnych

PiS za zmianami podatkowymi dla firm rodzinnych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Photos.com 
Senatorowie PiS chcą umożliwić zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń małżonków zatrudnionych w rodzinnych firmach. Zmiany takie przewiduje opracowany przez nich projekt nowelizacji ustawy o PIT. Ministerstwo Finansów jest przeciw.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, osoba prowadząca działalność gospodarczą może zatrudnić w swojej firmie małżonka, ale wypłaconego mu wynagrodzenia nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Według autorów projektu, nie ma "racjonalnych" podstaw do wykluczenia z  kosztów zapłaty za pracę współmałżonka. Ich zdaniem, obecne regulacje dyskryminują rodzinę i stanowią zaporę dla powstawania firm rodzinnych. Tymczasem senatorowie uważają, że firmy te mają największą wydajność i są najmniej podatne na kryzysy ekonomiczne.

"Faktycznie i tak z reguły żona pracuje w firmie męża, tyle że gratis, bo  zawarcie z nią umowy o pracę nie ma sensu, skoro kosztów wynagrodzenia nie można zaliczyć do wydatków, które pomniejszają dochód. W istocie stanowi to jeszcze dyskryminacje kobiet" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Senatorowie są zdania, że proponowana przez nich zmiana zlikwiduje wspomniane wyżej dyskryminacje, spowoduje zmniejszenie bezrobocia, a zarazem zagwarantuje własne środki utrzymania małżonkowi i w przyszłości świadczenia emerytalno-rentowe. "W dobie obecnego kryzysu może być cząstkowym remedium, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego" - napisali. Nie podali jednak skutków budżetowych ewentualnego przyjęcia zmiany.

Ich propozycje negatywnie ocenia Ministerstwo Finansów. Resort zwraca uwagę, że zaliczenie do kosztów podatkowych wynagrodzenia małżonka powodowałoby, że  kwota ta z jednej strony pomniejszałaby przychód osoby prowadzącej działalność, a z drugiej strony stanowiłaby przychód małżonka tej osoby ze stosunku pracy lub  osobiście wykonywanej działalności. Od przychodu tego trzeba byłoby obliczyć koszty uzyskania w formie zryczałtowanej.

"Oznacza to, że pewna kwota byłaby w istocie dwa razy traktowana jako koszt uzyskania przychodu, co obniżałoby wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych" - pisze MF.

Resort zwraca uwagę, że dodatkowym argumentem przeciw proponowanym rozwiązaniom jest przewidziana w ustawie o PIT możliwość wspólnego opodatkowania się małżonków oraz zasady odliczania składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne w przypadku, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, a  drugi "współpracuje" przy jej prowadzeniu.

Menadżer z Accreo Taxand Michał Galejczuk uważa, że jednoznaczna ocena projektu jest trudna. "Dla tych osób, które już zatrudniają współmałżonków, to  byłaby zmiana w dobrym kierunku" - powiedział.

Zastrzegł jednak, że zgodnie z uzasadnieniem do projektu intencją senatorów było nie tylko polepszenie sytuacji tych, którzy już współmałżonków zatrudniają, ale pobudzenie powstawania firm rodzinnych.

"Co do tego celu nie byłbym jednak tak dużym optymistą. Wątpię, by możliwość zaliczenia w koszty wynagrodzenia współmałżonka była wystarczającą zachętą. Większość małżeństw w Polsce funkcjonuje we wspólności majątkowej. W związku z  tym współmałżonek i tak ma dostęp do wspólnego majątku" - zauważył.

Zaproponowane przez senatorów rozwiązania pozytywnie ocenia natomiast partner w KPMG Tax Andrzej Marczak. "To może być krok w dobrym kierunku. Nie ma  uzasadnienia, aby osoby prowadzące jednoosobowe firmy pozbawić prawa do  zaliczenia w koszty wynagrodzeń wypłacanych współmałżonkom" - powiedział.

Według niego zmiana może nie tylko pomóc małym, rodzinnym przedsiębiorcom, ale także oczyścić tę formę zatrudnienia z szarej strefy. "Takie rozwiązanie się bilansuje i nie będzie niosło kosztów dla budżetu" - zaznaczył.

ND, PAP