"Dług publiczny w relacji do PKB będzie malał"

"Dług publiczny w relacji do PKB będzie malał"

Dodano:   /  Zmieniono: 
sxc 
Dług publiczny w relacji do PKB w 2011 r. wyniesie 53,8 proc., w 2012 r. 51,7 proc., zaś w 2013 r. 49,4 proc., natomiast w 2014 r. 47,6 proc., a w 2015 r. 47,2 proc. - wynika ze Strategii Zarządzania Długiem Publicznym.
"W 2011 r. przewidywany jest wzrost relacji długu do PKB z 52,8 proc. na koniec 2010 r. do 53,8 proc., czego przyczyną jest znaczące osłabienie złotego w reakcji na kryzys zadłużeniowy w strefie euro. Przy przyjętych założeniach w latach 2012-15 relacja długu do PKB będzie się zmniejszać i obniży się poniżej progu 50 proc. w 2013 r. - napisano w dokumencie.

Dodano, że "zmniejszać się również będzie relacja długu sektora general government do PKB, która w horyzoncie Strategii osiągnie poziom 50,1 proc. Przy przyjętych założeniach w horyzoncie Strategii nie wystąpi zagrożenie przekroczenia przez tę relację progu 60 proc. przewidzianego w Traktacie z Maastricht".

"W horyzoncie Strategii przewiduje się wzrost relacji kosztów obsługi długu SP do PKB z 2,5 proc. w 2011 r. do 2,7 proc. w 2012 r., a następnie jej sukcesywne obniżenie do 2,2 proc. w 2015 r." - napisano. Z dokumentu wynika, że w horyzoncie strategii przewiduje się wzrost relacji kosztów obsługi długu SP do PKB z 2,5 proc. w 2011 r. do 2,7 proc. w 2012, a następnie jej sukcesywne obniżenie do 2,2 proc. w 2015 r.

„Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych" jest, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustalana co roku przez ministra finansów i, po akceptacji przez Radę Ministrów, przekładana Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej. Dokument obejmuje horyzont trzech lat i zawiera strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa (SP) oraz strategię oddziaływania na pozostały dług sektora finansów publicznych.

pap, ps