Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

Dodano:   /  Zmieniono: 8
fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
- Rada Ministrów przyjęła kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej, przedłożone przez ministra finansów. Nowa regulacja ma chronić prawa podatników oraz zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
W kwestii ochrony praw podatnika przewiduje się regulacje chroniące pozycję podatnika w kontaktach z administracją podatkową, oparte na domniemaniu, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego, podano w komunikacie.

"Organ podatkowy nie sprawuje władzy nad podatnikiem tylko wspiera go w realizowaniu obowiązków. Określenie katalogu praw i obowiązków, wprowadzenie zasad ogólnych prawa podatkowego oraz wspólnego katalogu pojęć wyeliminuje w dużym stopniu spory i ułatwi podatnikom prawidłowe wypełnianie obowiązków" - czytamy.  

Kolejnym założeniem jest stworzenie ram prawnych opartych na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami. "Niewładcze formy działania organów podatkowych - informacje, konsultacje, porozumienia, mediacje podatkowe - służyć będą poprawie relacji  pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem" - podało CIR.

W nowej ordynacji podatkowej ma nastąpić zwiększenie stabilizacyjnej funkcji przedawnienia. "Przedawnienie jest instytucją wykorzystywaną do kształtowania porządku prawnego, która poprzez ograniczenie lub wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń, wyeliminowanie szeregu przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia lub jego przerwania ustabilizuje obrót gospodarczy. Wpłynie na skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków" - czytamy dalej.

CIR podało również, że zwiększeniu skuteczności i efektywności wymiaru i poboru podatków mają służyć m.in. takie rozwiązania jak wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Rozwiązanie ma dotyczyć sztucznych i nie mających uzasadnienia gospodarczego czynności podatnika, za pomocą których próbuje on ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie podatkowym. Prawne uregulowanie tej kwestii wyznaczy granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej i będzie stanowić narzędzie ochrony interesów fiskalnych państwa, a zarazem narzędzie urzeczywistniania zasady równości i sprawiedliwości w sferze aktywności gospodarczej podatników, podano dalej.

W zwiększeniu efektywności czynności sprawdzających i kontroli podatkowej ma pomóc wprowadzenie mniej sformalizowanej formy weryfikacji i kontroli zobowiązań dla podmiotów wywiązujących się z obowiązków podatkowych.

"Nowa ordynacja podatkowa będzie spójną, klarowną i nowoczesną wykładnią prawa, poprzez wprowadzenie przepisów dopełniających ogólne prawo podatkowe w Polsce. Stworzone zostaną stabilne ramy prawne oparte na współpracy między organami podatkowymi a podatnikami, skutkujące nie tylko poprawą funkcjonowania administracji podatkowej, ale przede wszystkim wzmocnieniem zaufania podatników do tych podmiotów (profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność oferowanych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dbałość o słuszne interesy podatnika i budżetu państwa)" - czytamy także.

Działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy wraz z aktami wykonawczymi. W komunikacie podkreślono, że konieczne będzie zharmonizowanie przepisów nowej ordynacji z innymi przepisami, przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego.

(ISBnews)
Ankieta: Czy odczuwasz, że rynek pracy zmienił się na korzyść pracownika?
 8

Czytaj także