Kolejna instytucja potwierdza przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski

Kolejna instytucja potwierdza przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski

Dodano:   /  Zmieniono: 16
(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
- Wzrost gospodarczy w Polsce będzie w tym roku nieco szybszy, niż zakładane w listopadowej projekcji Narodowego Banku Polskiego (NBP) 3,3% - napisała Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opinii do projektu tegorocznego budżetu.
"Zgodnie z uzasadnieniem do projektu Ustawy, wzrost gospodarczy w Polsce ma przyspieszyć z 3,4% w 2015 r. do 3,8% w 2016 r. Listopadowa projekcja NBP wskazywała natomiast, że tempo wzrostu PKB w 2016 r. będzie wolniejsze i wyniesie 3,3%. Projekcja ta nie uwzględnia zmian w polityce fiskalnej zawartych w projekcie Ustawy, które będą wpływały na kształtowanie się najważniejszych agregatów makroekonomicznych w 2016 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że zmiany te mogą oddziaływać w kierunku nieco szybszego wzrostu PKB w 2016 r. oraz innej jego struktury - wyższej dynamiki spożycia indywidualnego oraz niższej - inwestycji" - czytamy w "Opinii".

Projekt budżetu zakłada obniżenie się dynamiki wzrostu inwestycji z 8,6% w 2015 r. do 7% w 2016 r. Prognoza NBP przewiduje niższy wzrost nakładów na środki trwałe w bieżącym roku, co wynika przede wszystkim ze spadku inwestycji współfinansowanych ze środków UE, w związku z zakończeniem unijnej perspektywy 2007-2013, podkreśliła Rada.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, w 2016 r. nastąpi przyspieszenie wzrostu konsumpcji indywidualnej z 3,4% w 2015 r. do 3,7%, natomiast wzrost spożycia publicznego obniży się w tym okresie z 3,1% do 1,4%.

"Wyższa dynamika spożycia prywatnego w 2016 r. ma być związana z pozytywnymi tendencjami na rynku pracy oraz zwiększeniem pomocy państwa dla rodzin z dziećmi. W ocenie NBP, przewidywane w założeniach Ustawy kształtowanie się dynamiki funduszu płac i konsumpcji prywatnej w bieżącym roku można ocenić jako realistyczne" - czytamy w dokumencie.

"W przypadku spożycia publicznego, zaplanowany w projekcie Ustawy poziom wydatków bieżących jednostek budżetowych uzasadnia oczekiwanie obniżenia realnej dynamiki tej kategorii w 2016 r., jednak w ocenie NBP dynamika ta będzie wyższa niż założone w projekcie 1,4%" - napisano dalej.

Według RPP, do przyspieszenia tempa wzrostu PKB przyczynić się może głównie wyższa dynamika spożycia indywidualnego, oraz, w mniejszym stopniu, inwestycji budżetu państwa. W kierunku obniżenia dynamiki PKB będzie natomiast oddziaływał niższy wzrost inwestycji prywatnych, związany z wprowadzeniem podatku od niektórych instytucji finansowych, zaznaczono.

"Oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu konsumpcji w 2016 r. wynika ze zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne w efekcie wprowadzenia nowych świadczeń wychowawczych. Wpłynie to dodatnio na dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, przekładając się pozytywnie na ich wydatki konsumpcyjne i stanowiąc impuls popytowy dla gospodarki. Skalę wzrostu spożycia indywidualnego ograniczać może natomiast wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Przyczyni się on do wzrostu cen, a w konsekwencji spadku siły nabywczej konsumentów" - czytamy też w "Opinii".

Prezes NBP Marek Belka powiedział wczoraj, że ścieżka dynamiki PKB zostanie lekko zmodyfikowana w górę w marcowej projekcji banku centralnego wobec oczekiwań z listopada.
Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP, wzrost PKB miał wynieść 3,4% w 2015 r. i 3,3% 2016 r. Rząd założył w tegorocznym budżecie, że wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,8%, zaś ostatnio Bank Światowy podniósł swoją prognozę do 3,7% z 3,6%.

 16

Czytaj także