Równość i inkluzywność na rynku najmu
Artykuł sponsorowany

Równość i inkluzywność na rynku najmu

Równość i inkluzywność na rynku najmu
Równość i inkluzywność na rynku najmu Źródło: resi4rent
W obliczu wyzwań związanych z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, rynek instytucjonalnego najmu mieszkań ma do odegrania istotną rolę w promowaniu równości i dostępności. Przykłady takie jak Resi4Rent pokazują, że nowoczesne podejście do wynajmu może nie tylko zaspokajać potrzeby bytowe, ale także tworzyć przyjazne i włączające społeczności, które eliminują bariery i uprzedzenia.

Prawa człowieka są uznawane za niezbywalne, uniwersalne i przysługujące każdemu bez względu m.in. na narodowość, płeć czy orientację seksualną. Zostały one ustanowione przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka przyjętą przez ONZ w 1948 roku. Ponad 75 lat od jej uchwalenia różne formy dyskryminacji i nierówności nadal są powszechne, a wiele osób z powodu swojej orientacji, narodowości, przekonań czy wieku lub poziomu sprawności, może doświadczać trudności na rynku pracy, dostępie do opieki zdrowotnej czy usług, w tym najmu mieszkań.

Wg raportu UN Global Compact Network Poland „W drodze do DEI”, w Polsce szczególnie często manifestowany jest brak akceptacji wobec osób LGBTQ+. O swoje bezpieczeństwo z powodu dyskryminacji obawia się aż 84% z nich, przy czym 20,2% doświadczyło dotychczas agresji fizycznej, a 54,6% – agresji emocjonalnej. Wśród doświadczeń negatywnie wpływających na funkcjonowanie tęczowych osób, znajdują się między innymi odrzucenie przez rodzinę lub przyjaciół, prześladowanie w szkołach, odrzucenie przez społeczności religijne i inne grupy społeczne, homofobiczne komentarze w codziennych sytuacjach czy nękanie ze strony sąsiadów[1].

Jednak uprzedzenia i dyskryminacja mogą dotyczyć w równym stopniu każdej odmienności od tzw. normy przyjętej przez większość społeczeństwa. W badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród lokatorów Resi4Rent, największej w Polsce platformy najmu instytucjonalnego, ponad 25% lokatorów wskazało, że przed zamieszkaniem w Resi4Rent doświadczyło uprzedzeń w relacji z wynajmującym lub współlokatorami. Około 24% sytuacji dotyczyło dyskryminacji ze strony właściciela wynajmowanego lokalu.

Parada Równości w Warszawie

Blisko 35% respondentów uczestniczyło w tzw. castingach na lokatorów przeprowadzanych przez osoby prywatne wynajmujące mieszkania, a wśród przyczyn utrudniających lub uniemożliwiających najem mieszkania na rynku prywatnym znalazły się: orientacja seksualna, różnice religijne i odmienny styl życia (25%), wykluczenie na tle rasowo-narodowościowym (17%) oraz brak tolerancji dla tradycyjnego modelu rodziny (15%). Aż 41% ankietowanych napotkało na rynku prywatnego najmu trudności w wynajmie mieszkania z powodu posiadania zwierzęcia, choć akurat to trudno uznać za przynależność do grupy mniejszościowej – według danych Europejskiej Federacji Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych (FEDIAF) w 2022 roku niemal połowa Polaków posiadała w swoim gospodarstwie domowym psa (49%), a 40% polskich gospodarstw należało do kotów[2].

Pytania do respondentówPytania do respondentów

Mieszkania w abonamencie jako most łączący kultury

Wg danych ZUS, liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła na koniec 2023 roku ponad 1,1 mln osób. W ciągu 12 miesięcy w zusowskim systemie przybyło ich prawie 65 tys., co oznacza wzrost o ponad 6%. Zaskakiwać może fakt, że to nie Ukraińcy uplasowali się na pierwszym miejscu pod względem przyrostu. Wyprzedzili ich przedstawiciele Białorusi – liczba osób pochodzących z tego kraju wzrosła w 2023 roku o 21,3 tys. osób. Na trzecim miejscu znaleźli się obywatele Indii, których w 2023 roku przybyło ponad 4,5 tys., na czwartym Kolumbia, z której nad Wisłę przybyło 3,5 tys. osób. Z Nepalu przyjechało niespełna 3,5 tys. osób. Na szóstym miejscu znalazły się Filipiny z 2870 imigrantami zarejestrowanymi w ZUS w 2023 roku, siódme i ósme miejsce przypadło dwóm narodom tureckim – Uzbekom (2026) oraz Turkom (1784)[3]. Z kolei dane GUS na koniec listopada 2023 roku mówią o 6,6% udziale cudzoziemców w ogólnej liczbie osób wykonujących pracę w Polsce. Pochodzą one z ponad 150 państw[4].

Wśród lokatorów osiedli Resi4Rent znajdują się przedstawiciele około 90 różnych narodowości, co czyni tę wspólnotę wyjątkowo różnorodną kulturowo. Obok Polaków, największy udział wśród lokatorów wszystkich osiedli stanowią obywatele Ukrainy, Białorusi i Indii. Nie brakuje również klientów z bardziej odległych kierunków jak Chiny, Nigeria, Azerbejdżan, Zimbabwe czy Iran. Taka wielokulturowość wymaga otwartości, zrozumienia i zorientowania na budowanie zintegrowanej i harmonijnej społeczności. Resi4Rent podejmuje liczne inicjatywy, aby wspierać integrację i adaptację nowych mieszkańców. Mają oni możliwość uczestniczenia w różnych wydarzeniach i inicjatywach, które sprzyjają budowaniu wspólnoty, zrozumieniu międzykulturowemu, otwartości i tolerancji. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród lokatorów podkreślają również znaczenie wsparcia dla osób napotykających bariery językowe i kulturowe. 9% ankietowanych zwraca uwagę, że przed zamieszkaniem w Resi4Rent napotkało na rynku najmu bariery językowe, co wskazuje na potrzebę dodatkowych działań wspierających adaptację w nowym środowisku. Resi4Rent oferuje wsparcie klientów w języku polskim, angielskim i ukraińskim oraz integrację kulturową, co pomaga nie tylko w łagodzeniu barier komunikacyjnych, ale sprzyja również budowaniu zrozumienia międzykulturowego, otwartości i tolerancji.

Otwartość na różnorodność

Dzięki ustandaryzowanym procedurom, profesjonalnemu zarządzaniu i przejrzystości zasad, rynek najmu instytucjonalnego może znacząco wspierać osoby doświadczające dyskryminacji, wykluczenia lub trudności związanych z różnicami kulturowymi. Najem zarządzany przez profesjonalne firmy, które dbają o wysokie standardy oraz transparentność procesu najmu, eliminuje uprzedzenia na rynku. Umowy są ujednolicone i zawierają jasne zasady dotyczące obowiązków zarówno najemcy, jak i wynajmującego, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i nadużyć, a także daje najemcom pewność co do warunków wynajmu i prawnych aspektów umowy. Najem lub zakwaterowanie w formule mieszkań w abonamencie stanowi stabilną i bezpieczną alternatywę dla tradycyjnego wynajmu, odgrywa również istotną rolę w tworzeniu otwartego na różnorodność i pozbawionego uprzedzeń środowiska. Lokatorzy Resi4Rent również podzielają to zdanie – aż 91% z nich odpowiedziało „Tak" na pytanie: „Czy zgadzasz się ze zdaniem, że mieszkania w abonamencie są usługą dostępną dla wszystkich?”.

Pytania do respondentów

– Eliminując praktyki castingów na lokatorów i oferując każdemu równe szanse na wynajem, bez względu na osobiste cechy czy przekonania, stosujemy zasadę dostępności i równego traktowania wszystkich najemców. Tworzymy bezpieczne i inkuzywne środowisko dla osób LGBTQ+, obcokrajowców, matek samotnie wychowujących dzieci, par w nieformalnych związkach, posiadaczy zwierząt i innych osób narażonych na dyskryminację lub trudności w dostępie do mieszkań na wynajem. Dbamy o wsparcie różnorodnych grup społecznych i kulturowych. Poprzez wydarzenia i okazje do sąsiedzkich spotkań aktywnie włączamy wszystkich lokatorów w życie społeczności Resi4Rent, a naszym celem jest, aby każdy czuł się u siebie niezależnie od swojego stylu życia czy pochodzenia. W tym roku dodatkowo realizujemy aktywności rekomendowane przez Kampanię Przeciw Homofobii dla biznesu, m.in. oficjalna reprezentacja firmy uczestniczyła w Paradzie Równości w Warszawie, zorganizowaliśmy pokaz filmu o tematyce LGBTQ+, a na osiedlach Resi4Rent można znaleźć tęczowe naklejki „Czuj się swobodnie. Jesteś u siebie” – mówi Sławomir Imianowski, CEO Resi4Rent.

Resi4Rent

– Profesjonalnie świadczone przez otwarty i zaangażowany zespół usługi promują inkluzywność oraz równość. Dodatkowo obsługa klientów w kilku językach, umożliwia nam lepsze zrozumienie i spełnianie ich potrzeb, niezależnie od miejsca ich pochodzenia. Wierzę, że kultura naszej marki pomaga tworzyć lepsze standardy na rynku. Pozwala również zarówno młodym ludziom opuszczającym rodzinne gniazdo czy emigrującym za pracą profesjonalistom na szybsze zadomowienie się w nowej sytuacji – podsumowuje.

Bibliografia:

[1] https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2023/11/Raport-22W-drodze-do-DEI22.pdf

[2] https://europeanpetfood.org/wp-content/uploads/2023/07/FEDIAF_Annual-Report_2023.pdf

[3] https://www.zus.pl/documents/10182/2422424/Podsumowanie+sytuacji+finansowej+FUS+w+2023+r.pdf/7a843135-fbd3-dd2b-3599-977112d7d65d?t=1713177233959

[4] https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/cudzoziemcy-wykonujacy-prace-w-polsce-w-listopadzie-2023-roku,15,12.html

Źródło: resi4rent