Stopa dywidendy – co to jest i dlaczego należy zwracać na nią uwagę?

Stopa dywidendy – co to jest i dlaczego należy zwracać na nią uwagę?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Wiele spółek oferuje swoim akcjonariuszom wypłatę corocznej dywidendy. Jednak przed podjęciem inwestycji warto sprawdzić wysokość stopy dywidendy. Czym ona jest i dlaczego jest tak istotna?

Otrzymywanie regularnego wynagrodzenia w formie dywidendy jest jednym z głównych czynników zachęcających inwestorów do posiadania udziałów bądź akcji spółki. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie spółki wypłacają dywidendę swoim akcjonariuszom czy udziałowcom, ponieważ nie mają takiego obowiązku prawnego. Biorąc jednak pod uwagę inwestycję w spółkę dywidendową, czyli taką, która dzieli się zyskami z akcjonariuszami, należy zapoznać się także z wartością stopy dywidendy. Czym jest stopa dywidendy i co jest ważne przy określaniu zysku z inwestycji?

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to część zysku, który został wypracowany przez daną spółkę w ciągu roku obrotowego. Jest to udział w zysku, którym podmiot postanowił się podzielić. Jest on wypłacany w formie określonej kwoty na pojedynczą akcję i trafia do posiadaczy akcji – w spółkach akcyjnych, udziałów – jeśli mowa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a także wspólnikom spółek komandytowo-akcyjnych. Warto pamiętać, że dywidenda może zostać wypłacona tylko w tym roku, w którym firmie udało się wypracować dodatni wynik finansowy. Może ona na ten cel przeznaczyć cały osiągnięty zysk albo jego część. Nie może natomiast na dywidendę dać więcej pieniędzy, niż zarobiła w poprzednim roku obrotowym.

Kiedy wypłacana jest dywidenda?

Prawem każdego z akcjonariuszy jest udział w zysku, jednak podstawowym warunkiem do wypłaty dywidendy jest po pierwsze wspomniane wcześniej osiągnięcie zysku przez spółkę, a po drugie – podjęcie przez nią decyzji o podziale zysków. Wbrew pozorom spółka, która osiągnęła zysk, wcale nie musi dzielić się nim z akcjonariuszami. Nie ma ona bowiem obowiązku wypłacania dywidendy. To zależy tylko od niej, jest to jej dobrowolna decyzja, ponieważ może wykorzystać wypracowany zysk w inny sposób, np. na inwestycje i rozwinięcie swojej działalności. Co ważne, dywidenda podlega również opodatkowaniu – wysokość podatku to 19 proc.

Jeśli zależy nam na otrzymywaniu dywidendy, warto kupować akcje tzw. spółek dywidendowych. Są to podmioty, które mają silną pozycję na rynku i regularnie dzielą się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami. Takie spółki prezentuje specjalny indeks giełdowy – WIG-DIV. Dodatkowo należy zainwestować w akcje spółki, której stopa dywidendy utrzymuje się na stałym poziomie, a także ma tendencje do wzrostu w kolejnych latach. Czym zatem jest stopa dywidendy?

Co to jest stopa dywidendy?

Mówiąc najogólniej stopa dywidendy, z języka angielskiego dividend yield, pokazuje inwestorowi, jak dużo może zarobić w porównaniu do tego, ile kapitału zainwestował w akcje danej spółki. Jest to miara produktywności danej inwestycji. Stopa dywidendy jest liczona poprzez dzielenie rocznych dywidend przez aktualną cenę akcji. Wartość ta jest prezentowana w procentach. W związku z tym im wyższą stopę dywidendy ma dana spółka, tym samym można spodziewać się wyższej wypłaty dywidendy dla akcjonariusza, uwzględniając zainwestowany kapitał.

Dzięki temu wskaźnikowi inwestorowi łatwiej podjąć decyzję o tym, czy kupno konkretnych akcji jest dobrym pomysłem. Równocześnie jednak należy pamiętać, że nie zawsze spółka, która ma najwyższą stopę dywidendy, jest najlepszą opcją do inwestycji. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, że skoro dany podmiot wypłaca wysokie dywidendy, to jednocześnie nie reinwestuje wypracowanych środków w swój rozwój, a więc i wzrost. Stopa dywidendy jest wskaźnikiem ważnym zwłaszcza przy inwestycjach długoterminowych.

Stopa wypłaty dywidendy – co to takiego?

Innym ważnym wskaźnikiem dla inwestorów jest stopa wypłaty dywidendy – z angielskiego Dividend Payout Ratio (DPR). Pokazuje on jak wygląda relacja wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję do zysku netto, do zysku netto na jedną akcję. Wskaźnik ten informuje, jak duża część zysku zostanie wypłacona w formie dywidendy. W związku z tym, jeśli DPR będzie utrzymywał się na niskim poziomie, to będzie oznaczało, że większość dochodu spółki nie zostanie wypłacona, tylko zostanie zatrzymana w przedsiębiorstwie. Jednak wbrew pozorom nie zawsze niska wartość tego wskaźnika może być złym sygnałem dla inwestora, ponieważ równocześnie może to świadczyć o tym, że spółka inwestuje znaczne fundusze na rozwój.

Stopa dywidendy a cena, po której nabyto akcje

Stopa dywidendy to wartość zmienna. Jej wysokość zależy od tego, jaka jest cena rynkowa akcji. Może się więc mocno zmieniać, a dodatkowo nie odnosi się do naszej osobistej sytuacji, bo nie uwzględnia tego, po jakich cenach kupiliśmy akcje spółki.

W związku z tym, aby mieć jak najlepszy obraz sytuacji, należy wyliczyć osobistą stopę dywidendy. To taka, która bazuje na średnim kursie, po którym zakupiliśmy akcje. Wartość tę można znaleźć na platformie transakcyjnej naszego domu maklerskiego. To właśnie ten wskaźnik pokazujący, jak wygląda stopa dywidendy w odniesieniu do ceny zakupu, najlepiej oddaje to, jak pracuje nasz zainwestowany kapitał.

Aby wyliczyć osobistą stopę dywidendy, trzeba podzielić wartość dywidendy przypadającą na pojedynczą akcję przez średnią cenę, po której je kupiliśmy. W ten sposób dowiemy się, jaką kwotę otrzymamy za udziały, które kupiliśmy jakiś czas temu po innym kursie niż ten obecnie. W sytuacji, gdy będzie on wyższy od tego obowiązującego teraz, oznacza to większy zysk dla akcjonariusza. Jednocześnie należy także pamiętać o tym, że nasz dochód zostanie pomniejszony o podatek Belki w wysokości 19 proc.

Jak wypłacana jest dywidenda?

Dywidendę może otrzymać tylko ten akcjonariusz, który w dniu ustalonym jako dzień ust ustalenia prawa do dywidendy, posiada akcje lub udziały. W związku z tym, żeby móc otrzymać dywidendę, trzeba nabyć akcje danej spółki najpóźniej na dzień przed tym terminem.

Wypłata dywidendy zazwyczaj jest wykonywana w formie środków pieniężnych. Może to być np. przelew na wskazany przez nas rachunek, albo wypłata gotówkowa realizowana w kasie spółki. Tak naprawdę dostępna forma wypłaty środków zależy od ustaleń konkretnej spółki. Zdarzają się również pojedyncze sytuacje, gdy dywidenda wypłacana jest w innej formie. Mogą to być dodatkowe akcje spółki, albo podwyższenie ich wartości nominalnej.

Dzień wypłaty dywidendy a dzień dywidendy – czym się różnią?

W przypadku dywidendy należy pamiętać o dwóch terminach, które często są mylone. Mowa o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy. W przypadku pierwszego terminu chodzi po prostu o dzień, w którym inwestor musi mieć akcje na rachunku, jeśli chce uzyskać prawo do dywidendy za poprzedni rok obrotowy. Termin dnia dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie z prawem, nie może być on wyznaczony później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia uchwały o podziale zysku. Z kolei w przypadku spółek notowanych na giełdzie – czyli spółek publicznych – nie może on wynosić nie mniej niż 5 dni i nie więcej niż 3 miesiące. Kiedy więc zazwyczaj podejmowane są uchwały o podziale zysku? Najczęściej dzieje się to w pierwszej połowie roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że nie może to być wcześniej, niż po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego – a na nie spółka ma 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Dzień dywidendy często jest mylony z dniem wypłaty dywidendy, jednak to dwa różne pojęcia. W przypadku dnia dywidendy, jak wskazaliśmy wyżej, chodzi o ustalenie, komu należy się udział w zysku. Natomiast dzień wypłaty dywidendy, jak wskazuje nazwa, to dzień, w którym dywidenda powinna zostać wypłacona. Termin ten może zostać ustalony nawet na kilkanaście sesji po dniu dywidendy.

Czytaj też:
Co to jest dywidenda i kto ją wypłaca?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także