Kontrahent – kim jest? Kto może zostać kontrahentem?

Kontrahent – kim jest? Kto może zostać kontrahentem?

Kredyt dla firm – jak wybrać?
Kredyt dla firm – jak wybrać? Źródło: Pexels / Pexels
Kontrahent to osoba lub przedstawiciel firmy, z którą nawiązujemy relacje biznesowe. Istnieje cały szereg zapisów prawnych informujących o jego prawach i obowiązkach. Co warto wiedzieć na ten temat? Jaką rolę pełni kontrahent? Sprawdź!

Kim jest kontrahent?

Polskie prawo, choć reguluje szereg jego praw i obowiązków, nie stworzyło jednej definicji tego pojęcia. W powszechnym rozumieniu kontrahentem możemy nazywać osobę, z którą nawiązujemy relację biznesową. Nazywa się tak osobę fizyczną, prawną lub całą firmę, która staje się uczestnikiem danej transakcji i stroną umowy. Budowanie dobrych relacji biznesowych polega na obustronnym zaufaniu, dlatego ważne jest, by kontrahent działał w sposób etyczny i zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz uczciwie wywiązał się z zawartej umowy.

Przykład kontahenta

Kontrahent może być zarówno jedną, jak i drugą stroną umowy. Może to więc być dostawca, jak i odbiorca danej usługi. Dostawca to, jak sama nazwa wskazuje, osoba odpowiedzialna za dostarczenie zakupionych towarów, dóbr lub usług, zaś odbiorca, to klient, który pokrywa koszty transakcji. Każda firma, jak i osoby fizyczne, które uczestniczą w obrocie gospodarczym, są więc kontrahentami.

Prawa i obowiązki kontrahenta

Zapisy dotyczące praw i obowiązków kontrahenta znajdziemy w wielu kodeksach i ustawach w zależności od tego, jaką rolę odgrywa w danej transakcji i jaki rodzaj działalności prowadzi. Przydatny może być tutaj np. Kodeks cywilny, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów czy Prawo bankowe. Przed każdą współpracą należy jasno określić jej zasady oraz zawrzeć stosowną umowę, w której powinny być zawarte prawa i obowiązki kontrahenta. Należy pamiętać, by w umowie znalazły się informacje dotyczące:

Kontrahent może być zarówno jedną, jak i drugą stroną umowy. Może to więc być dostawca, jak i odbiorca danej usługi. Dostawca to, jak sama nazwa wskazuje, osoba odpowiedzialna za dostarczenie zakupionych towarów, dóbr lub usług, zaś odbiorca, to klient, który pokrywa koszty transakcji. Każda firma, jak i osoby fizyczne, które uczestniczą w obrocie gospodarczym, są więc kontrahentami.

Kto może być kontrahentem? Kontrahent jest po prostu stroną transakcji. Zalicza się do nich partnerów biznesowych, klientów indywidualnych i biznesowych, firmy, dostawców, odbiorców, przedsiębiorstwa, banki, firmy pożyczkowe, kredytobiorców, usługodawców i usługobiorców itp. Kontrahentem może więc zostać każdy, kto korzysta lub oferuje usługi i towary.

Prawa i obowiązki kontrahenta

Zapisy dotyczące praw i obowiązków kontrahenta znajdziemy w wielu kodeksach i obowiązujących aktach prawnych, w zależności od tego, jaką rolę odgrywa w danej transakcji i jaki rodzaj działalności prowadzi. Przydatny może być tutaj np. Kodeks cywilny, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, usługach turystycznych, transporcie drogowym czy Prawo bankowe. Przed każdą współpracą należy jasno określić jej zasady oraz zawrzeć stosowną umowę, która przewiduje zasady współpracy. Należy pamiętać, by w umowie znalazły się informacje:

 • o danych osobowych/ firmowych obu stron umowy,
 • określające przedmiot umowy,
 • dot. zasady współpracy,
 • dot. okresu jej obowiązywania,
 • o wysokości wynagrodzenia,
 • w jaki sposób zostanie przekazane wynagrodzenie,
 • na temat konsekwencji wynikających z niewywiązania się z umowy i nieuczciwej konkurencji.

Jakie są obowiązki przedsiębiorców? Przedsiębiorca wobec kontrahenta również ma obowiązek kierować się zasadami uczciwej konkurencji, bronić słusznych interesów, przestrzegać przepisów prawnych, a w przypadku niewywiązania się z umowy ponieść konsekwencje.

Kontrahent a Kodeks cywilny

W art. 354 i 385 Kodeksu cywilnego znajdują się dokładne zapisy dotyczące zobowiązań i praw kontrahentów. Mowa jest w nich o obowiązku przygotowania i zawarcia umowy w wersji fizycznej lub elektronicznej, a także o sytuacjach, w których dana umowa nie zobowiązuje. Jeśli więc postanowienia umowne są niedozwolone, tzn. sprzeczne z dobrymi obyczajami, łamią prawa i obowiązki lub rażąco naruszają interesy klienta, wówczas umowa nie jest wiążąca.

W jaki sposób zweryfikować kontrahenta?

Niewypłacalność jest częstym problemem wielu przedsiębiorstw – skutkuje opóźnieniem w zapłacie za towary i usługi, co z kolei przekłada się na zachwianą płynność finansową w firmie. Problemem mogą być też faktury z odroczonym terminem płatności, które możesz wystawić kontrahentowi, a które mogą negatywnie wpłynąć na budżet firmowy. Z pomocą mogą wówczas przyjść firmy faktoringowe oferujące usługi faktoringu, na które składają się również inkaso należności i windykacja kontrahentów. Szeroki zakres usług sprawia, że kontrahent może natychmiastowo otrzymać należności wynikające z umowy.

Potencjalnego partnera biznesowego należy zatem zweryfikować, sprawdzając jego wiarygodność i określając ryzyko kredytowe w:

 • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • Krajowym Rejestrze Długów (KRD),
 • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • Biurze Informacji Gospodarczej (BIG),
 • Urzędzie Skarbowym,
 • Wykazie podatników VAT,
 • Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

Czytaj też:
Pandemia doskonałą wymówką dla nieuczciwych kontrahentów

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także