Duże zmiany w emeryturach rolników. Sejm przyjął ważną nowelizację

Duże zmiany w emeryturach rolników. Sejm przyjął ważną nowelizację

Wieś
Wieś Źródło: Shutterstock / Fotokon
Sejm zagłosował za nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników. Duże zmiany dotyczyć będą m.in. waloryzacji świadczeń. Za rozwiązaniem głosowało aż 450 posłów.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczącą zmiany zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Za nowelą głosowało 450 posłów, trzech było przeciwnych, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Zmiany w ubezpieczeniach rolników

Nowelizacja ustawy zakłada:

  • zmianę sposobu waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych;
  • wprowadzenie mechanizmu rekompensującego opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych;
  • doprecyzowanie przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rehabilitacji leczniczej. Pierwsza ze zmian sprowadza się do powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury, określonej w przepisach emerytalnych.

Emerytura rolnicza w górę

Obecnie emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania dotyczące podwyższenia wysokości świadczeń.

Druga zmiana sprowadza się do możliwości uzyskiwania dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Kolejna zmiana wynika z konieczności doprecyzowania przepisów w zakresie rehabilitacji leczniczej. Szacowany koszt wprowadzanych rozwiązań to 2,46 mld zł w 2023 r.

Czytaj też:
Waloryzacja emerytur. GUS poza inflacją w grudniu, podał jeszcze inny, kluczowy wskaźnik
Czytaj też:
Polacy nie chcą przyjęcia euro. Premier publikuje spot uderzający w opozycję