Te dane dla wielu mogą być zaskakujące. Sprawdź przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce

Te dane dla wielu mogą być zaskakujące. Sprawdź przeciętny majątek gospodarstwa domowego w Polsce

Jednocześnie bank centralny wskazał, że „majątek netto gospodarstw domowych w Polsce jest rozłożony bardziej równomiernie niż przeciętnie w strefie euro”.

W szczególności, nierówności majątkowe dla Polski, mierzone współczynnikiem Giniego, wynoszą 56,8 proc. wobec 68,5 proc. przeciętnie w strefie euro 27. Polska należy do krajów o wyraźnie mniejszych rozpiętościach majątkowych, podobnie jak Hiszpania (59,9 proc.), Belgia (58,9 proc.), czy też Słowacja (49,2 proc.). Największe nierówności majątkowe, mierzone współczynnikiem Giniego, występują na Łotwie (78,5 proc.), w Niemczech (76,2 proc.), Irlandii (75,2 proc.) oraz w Austrii (73,1 proc.).

"Również według innych miar, używanych zazwyczaj w ocenie nierówności dochodowych lub majątkowych, Polska jest krajem o umiarkowanej koncentracji majątku, na tle krajów strefy euro. Na przykład, pomijając w ocenie nierówności skrajne grupy majątkowe i stosując współczynnik zróżnicowania kwantylowego p80/p20, otrzymujemy dla Polski wartość 7,8, podczas gdy średnia dla krajów strefy euro to 41. Z kolei udział 10% najbardziej majętnych gospodarstw domowych w całkowitym majątku gospodarstw wynosi dla Polski ok. 42 proc., zaś dla strefy euro jest to ok. 52 proc”.

Dług gospodarstw domowych, na który składają się różne formy zadłużenia, obejmuje 40,5 proc. gospodarstw domowych i stanowi w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego relatywnie niewielkie obciążenie jego majątku (10 tys. zł). W Polsce przeciętne gospodarstwo domowe jest zadłużone w wysokości 2,4 tys. euro (nieco ponad 3 proc. w relacji do majątku brutto), podczas gdy w strefie euro przeciętne zadłużenie wynosi 21,5 tys. euro, co stanowi ok. 15 proc. aktywów łącznie.

Całkowity majątek netto gospodarstw domowych wzrósł w latach 2014-2016 o 4,1 proc. (w cenach stałych). Złożył się na to niewielki przyrost wolumenu aktywów rzeczowych (o 0,8 proc.), znaczne zwiększenie stanu posiadania aktywów finansowych (o ok. 94 proc.) i wyraźny wzrost skali zadłużenia (o ok. 23 proc.). W efekcie, udział aktywów rzeczowych w majątku brutto zmniejszył się o ok. 4 punkty procentowe i odpowiednio zwiększył się udział aktywów finansowych, podsumował NBP.