Budżet na 2020 roku bez deficytu. Rząd wyjaśnia, jak to możliwe

Budżet na 2020 roku bez deficytu. Rząd wyjaśnia, jak to możliwe

Pieniądze
Pieniądze / Źródło: Shutterstock / piotr_szewczyk
Rada Ministrów przyjęła dziś projekt pierwszego od 30 lat budżetu, w którym nie przewidziano deficytu. W jaki sposób będzie to możliwe? Rząd przedstawił listę wydatków oraz źródła ich finansowania.

Budżet na 2020 r. będzie zrównoważony. Oznacza to, że całość wydatków budżetu państwa pokrywana będzie jego dochodami.

W projekcie uwzględniono środki na finansowanie działań/programów o dużym znaczeniu społecznym oraz rozwojowym. Jest to kolejny budżet, w którym rząd priorytetowo traktuje wydatki na wspieranie rodzin, walkę z wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów.

twitter

W projekcie przewidziano:

 • dochody – 435,3 mld zł
 • wydatki – 435,3 mld zł
 • brak deficytu budżetu państwa
 • deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 1,2 proc. PKB
 • w 2020 r. planuje się wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego w wysokości ok. 7,1 mld zł
 • projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej

dane makroekonomiczne:

 • wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.)
 • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.)
 • wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc.)
 • wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4 proc.)

Z projektu dowiadujemy się także, jak będą wyglądały wydatki budżetowe w 2020 roku, a także skąd rząd zamierza pozyskać pieniądze na ich finansowanie.

Dochody

Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. wzrost gospodarczy, przewidywany poziom inflacji, a także efekt już wdrożonych i aktualnie przygotowywanych zmian systemowych, m.in. dotyczących dalszego uszczelnienia systemu podatkowego, np.:

 • wdrożenie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK
 • dalsze efekty wprowadzenia tzw. mechanizmu podzielonej płatności
 • wprowadzenie kas on-line oraz tzw. wirtualnych kas rejestrujących
 • działania dotyczące rozwoju systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów

W prognozie dochodów uwzględniono również:

 • zmiany stawek akcyzy na używki – tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie
 • efekt wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • efekt rozszerzenia tzw. „małego ZUS”
 • skutki planowanych działań dotyczących promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów
 • zmniejszenie „szarej strefy” w obrocie odpadami

Na dochody wpływać będą także działania związane ze zmniejszeniem PIT w 2019 r.:

 • zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.)
 • obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 proc. (od października 2019 r.)
 • podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.)

Na dochody sektora finansów publicznych oddziaływać będzie ponadto przebudowa modelu funkcjonowania OFE. W 2020 r., w stosunku do 2019 r., zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Wzrośnie on z 49,9 proc. w 2019 r. do 50 proc. w 2020 r. W przypadku podatku CIT, udział samorządów pozostanie na poziomie z 2019 r., tj. 22,8 proc.

Wydatki

W ramach wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa. W 2020 r. zapewniono niezbędne środki m.in. na:

 • finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego (w 2020 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 39,2 mld zł)
 • finansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, jak również tzw. „13” dla emerytów i rencistów oraz renty socjalnej
 • realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. oraz podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.
 • wypłatę 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, w ramach programu „Dobry start”
 • wypłatę świadczenia 4000 zł związanego z programem „Za życiem”
 • wypłatę świadczenia związanego z programem „Mama4+”
 • waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2 proc. wraz z gwarantowaną minimalną podwyżką 70 zł; podwyższona zostanie także najniższa emerytura do 1200 zł (szacowany koszt rozwiązań wyniesie ok. 8,7 mld zł)
 • realizację programu "Senior+"
 • zwiększenie wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.
 • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
 • zadania dotyczące transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych
 • realizację zadań finansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych
 • kontynuowane będzie także finansowanie zadań z lat ubiegłych, takich jak obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn czy zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego

Czytaj też:
Rząd przyjął projekt zrównoważonego budżetu na 2020 r.

Opracował:
Źródło: KPRM
 0

Czytaj także