Senat przyjął ustawę budżetową z 90 poprawkami

Senat przyjął ustawę budżetową z 90 poprawkami

Sala obrad Senatu RP
Sala obrad Senatu RP Źródło:Flickr / Senat
Zwiększenie finansowania Kancelarii Senatu, przywrócenie Senatowi środków na prowadzenie spraw polonijnych, zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), a także przekazanie 1,92 mld zł na leczenie chorób nowotworowych i 4,6 mld na subwencję oświatową dla samorządów - to niektóre z ponad 90 poprawek, przyjętych przez Senat do ustawy budżetowej na rok 2020. Za ustawą budżetową wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 52 senatorów przeciw, wstrzymało się 42.

W pierwszej kolejności senatorowie głosowali wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek. Nie zyskał on jednak akceptacji większości, poparło go 44 posłów, 51 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. W związku z tym Senat przystąpił do głosowania 104 poprawek, zgłoszonych zarówno przez senackie Komisje jak i senatorów w trakcie debaty.

Senat przyjął wszystkie poprawki rekomendowane przez Komisję ds. Budżetu i Finansów Publicznych, w tym m.in., tę zakładającą przekazanie 1,92 mld zł na profilaktykę i leczenie chorób nowotworowych (przesuwając na ten cel m.in. środki obsługi długu Skarbu Państwa i rezerw na finansowanie projektów unijnych).

Senatorowie opowiedzieli się także za poprawką, przewidującą zwiększenie subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego o 4,6 mld zł (ze spodziewanych wpływów podatkowych).

Poparcie zyskała też poprawka, dotycząca przekazania 200 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których parki narodowe lub rezerwaty przyrody zajmują ponad 30 proc. powierzchni oraz utworzenie rezerwy celowej w wysokości 1 mld zł na walkę ze smogiem.

Jednocześnie senatorowie opowiedzieli się za przywróceniem środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w budżecie Kancelarii Senatu w wysokości 110,5 mln zł oraz zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o 7,44 mln zł.

Senat przyjął poprawkę o zwiększeniu środków na pomoc rozwojową o 50 mln zł. Senatorowie zdecydowali też o zwiększeniu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i przekazaniu ponad 3 mln zł dotacji dla Europejskiego Centrum Solidarności.

90 poprawek

W trakcie poprzedzającej głosowanie kilkunastogodzinnej debaty senatorowie zgłosili ponad 90 poprawek, dotyczyły one w większości dofinansowania inicjatyw regionalnych m.in.: budowy dróg ekspresowych, Drogi Czerwonej w Gdyni, obwodnicy Sośnicowic, dokumentacji zachodniej obwodnicy Szczecina, budowy muzeum kolejnictwa w Gnieźnie, parowozowni w Pile, odbudowy pojemności zbiornika retencyjnego Słupca, modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie i wiele innych.

Zgodnie z ustawą budżetową zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł. Założono, że PKB wzrośnie o 3,7 proc. w ujęciu realnym, inflacja utrzyma się na poziomie 2,5 proc., a wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść 6,3 proc.

Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r., według metodyki unijnej ma wynieść 1,2 proc. PKB, czyli poniżej wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych, która wynosi 3% PKB.

Założono, że państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46 mld zł do wysokości 1 039,8 mln zł, przy czym relacja długu do PKB ma w dalszym ciągu będzie ulegać obniżeniu do poziomu 43,8 proc. PKB w br. z 44,4% w roku 2019.

W prognozach brano pod uwagę m.in. zmianę stawek akcyzy na używki, efekt wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), rozszerzenie Małego ZUS (Mały ZUS Plus), a także skutki planowanych działań w zakresie promocji wyborów prozdrowotnych konsumentów oraz zmniejszenia „szarej strefy” w obrocie odpadami. Wśród dochodów uwzględniono wpłatę z zysku Narodowego Banku Polskiego (NBP) w wysokości 7,1 mld zł oraz przychody wynikające ze zmian dotyczących otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

W budżecie uwzględniono środki m.in. na: rozszerzony program Rodzina 500+ (w 2020 r. przeznaczone będzie 39,2 mld zł); dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów, waloryzację emerytur i rent od 1 marca 2020 r. na poziomie 103,2% wraz z kwotą gwarantowaną minimalnej podwyżki - 70 zł. Z ustawy budżetowej wynika, że najniższa emerytura ma wzrosnąć do 1,2 tys. zł. Wzrost ten to dla budżetu koszt około 8,7 mld zł. Zaplanowano także zwiększenie wydatków na obronę narodową, o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r. oraz wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Czytaj też:
Sejm przyjął budżet na 2020 rok bez deficytu