Urzędnicy trzymają się kodów PKD jak świętości. Rzecznik MŚP chce zmian w prawie

Urzędnicy trzymają się kodów PKD jak świętości. Rzecznik MŚP chce zmian w prawie

Adam Abramowicz Rzecznik MŚP
Adam Abramowicz Rzecznik MŚP Źródło: Biuro Rzecznika MŚP
Urzędy nie powinny odrzucać wniosków przedsiębiorców z branż dotkniętych przez pandemię o wsparcie tylko dlatego, że mają wątpliwości do wiodącego numeru PKD – przekonuje rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz chciałby, aby wsparciem dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 objęci zostali wszyscy przedsiębiorcy, którzy faktycznie wykonują rodzaj działalności gospodarczej uprawniający wedle zamierzeń ustawodawcy do otrzymania wsparcia w związku z trudną sytuacją gospodarczą.

Abramowicz przekonuje, że przyjęcie tych poprawek jest konieczne, ponieważ urzędy rozpatrując wnioski przedsiębiorców o wsparcie, kierują się literalną wykładnią przepisów, uzależniając przyznanie pomocy wyłącznie od posiadania tzw. wiodącego numeru PKD. Tymczasem nie to jest kryterium rozstrzygającym.

Należy zauważyć, że wprowadzenie postulowanych zmian nie tylko przysłuży się lepszej realizacji celów przyświecających zmienianej ustawie, ale jest uzasadnione także pod względem ekonomiki procesowej. Zmiany te pozwolą bowiem na uniknięcie licznych, czasochłonnych i kosztownych postępowań sądowych, których inicjowanie jest obecnie konieczne dla skutecznej obrony słusznych praw polskich przedsiębiorców – komentuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Sądy wyjaśniają, jak rozumieć przepisy

Od początku pandemii sądy pochyliły się już nad sytuacją przedsiębiorców, których wnioski zostały odrzucone. Abramowicz przypomina, że w najnowszym orzecznictwie polskich sądów powszechnych i administracyjnych wskazuje się, że językowy rezultat wykładni przepisów prowadzi do wypaczenia celów ustawy, którymi są wsparcie przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

Sądy uwzględniają skargi przedsiębiorców na decyzje odmawiające im wsparcia, wskazując w uzasadnieniach swoich wyroków, że dla ustalenia prawa przedsiębiorcy do otrzymania pomocy istotne jest ustalenie, jaką działalność przedsiębiorca faktycznie prowadził, a nie jaki rodzaj działalności figurował w danych zawartych w rejestrze REGON, których to danych organ nie może przyjmować bezkrytycznie.

PKD służy tylko do celów statystycznych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził w uzasadnieniu wyroku uchylającego decyzję w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania składek, że językowy rezultat wykładni przepisów prowadzi do wypaczenia celów przedmiotowej ustawy. Z uwagi na ten cel – pomoc przedsiębiorcom – organy powinny dążyć do udzielenia pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście, a nie tylko formalnie spełniają kryteria do uzyskania wsparcia.

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wskazał, że dla ustalenia prawa przedsiębiorcy do otrzymania pomocy istotne jest ustalenie, jaką działalność przedsiębiorca faktycznie prowadził, a nie jaki rodzaj działalności figurował w danych zawartych w rejestrze REGON, których to danych organ nie może przyjmować bezkrytycznie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie zauważył z kolei, że kod PKD ma w istocie charakter jedynie statystyczny i w żadnym wypadku nie przesądza o faktycznie wykonywanej działalności.

Apel do senatorów

Jeszcze na etapie prac legislacyjnych w Sejmie RP Rzecznik MŚP wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie przedmiotowych postulatów w ustawie nowelizującej. Niestety zgłoszone w tym zakresie poprawki zostały odrzucone na etapie prac w komisji. W tej sytuacji rzecznik MŚP wystąpił z opinią o przyjęcie postulowanych rozwiązań przez Senat RP.

Czytaj też:
Rzecznik przedsiębiorców: Pomoc jest za mała i za wolna

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także