Konkurs "Wprost o finansach" - ankiety

Konkurs "Wprost o finansach" - ankiety

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc
Wypełnij ankietę i wyślij drogą mailową wraz z imieniem i nazwiskiem na adres konkurs-nbp@point-group.pl
Każda wysłana ankieta bierze udział w losowaniu nagród w postaci książek o tematyce ekonomicznej.


REGULAMIN KONKURSU
„Wprost o finansach”

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem Konkursu „Wprost o złotym” (zwanego dalej Konkursem) jest Spółka pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-486), przy ulicy Aleje Jerozolimskie 212, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051017, NIP: 521-00-88-831 (zwana dalej Organizatorem).
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej www.wprost.pl/nbp. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na w/w stronie internetowej.
3.    Informacja o Konkursie oraz treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.wprost.pl/nbp, będzie także dostępna w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-486 Warszawa), przy ulicy Aleje Jerozolimskie 212.  
4.    Biorąc udział w Konkursie, w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała w Polsce, która spełni warunki określone w § 4 Regulaminu, z wyłączeniem pracowników Grupy Kapitałowej Platforma Mediowa Point Group oraz ich rodzin.

§ 3
Termin Konkursu

Konkurs prowadzony będzie w dniach od dnia 28 kwietnia 2014 r. do dnia 20 grudnia 2014 r. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie konkursowej określonej w § 1 ust. 2.

§ 4
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a.    przeczytać każdy z 5 artykułów o tematyce finansowej publikowanych na stronie internetowej www.wprost.pl/NBP w terminie o 28.04.2014 roku do 08.12.2014 roku (Artykuł),
b.    wypełnić wszystkie 5 ankiet (Ankieta) znajdujących się na wskazanej w pkt 1 stronie internetowej, odpowiadając na pytania nawiązujące do każdego z artykułów wskazanych w pkt a,
c.    wysłać wypełnione Ankiety w terminie do 7 dni od ukazania się konkretnego Artykułu na adres e-mail podany na dole Ankiety.
2.    Uczestnicy Konkursu, którzy spełnią warunki określone w ust. 1, mogą wygrać nagrodę w postaci książki o tematyce ekonomicznej lub monety okolicznościowej (Nagrody/a).
3.    Zwycięzcy Konkursu, aby odebrać Nagrody wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 7 lub/i § 9 Regulaminu.

§ 5
Sposób wyłonienia Zwycięzcy

1.    Nagrody zostaną przyznane po publikacji piątego odcinka cyklu (8.12.2014). Otrzymają je 13,23,33,43,53,63,73,83,93,103 osoba z listy uczestników konkursu, którzy spełnią warunki określone w § 4 ust. 1.
2.    Organizator w terminie 10 dni od daty ukazania się ostatniego Artykułu powiadamiał będzie Zdobywców nagród o zwycięstwie drogą mailową.
3.    W odpowiedzi na informację o wygraniu Nagrody, jej Zdobywca jest zobowiązany
w terminie trzech dni roboczych od dnia ukazania się wyników do skontaktowania się
z Organizatorem drogą mailową na adres t.karwowski@point-group.pl w celu potwierdzenia przyjęcia nagrody.
4.    W przypadku nieskontaktowania się przez Zdobywcę Nagrody z Organizatorem, zostanie ona przyznana kolejnemu Uczestnikowi, tj. 14, 15, 16 itp.; 24, 25, 26 itp. Do dalszego postępowania stosuje się odpowiednio ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§ 6
Nagrody

Nagrodami w Konkursie są książki o tematyce ekonomicznej lub monety okolicznościowe.

§ 7
Przekazanie nagrody

1.    Aby odebrać Nagrodę Zdobywcy nagród muszą potwierdzić chęć jej przyjęcia, a ponadto w potwierdzeniu podać swoje dane osobowe (m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) poprzez złożenie oświadczenia o treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – Spółkę pod firmą Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą
w Warszawie moich danych osobowych dla celów konkursowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.” w powiadomieniu zwrotnym przesłanym do Organizatora, o którym mowa w § 5 ust. 3 powyżej.
2.    W terminie następnych 7 dni Organizator skontaktuje się ze Zdobywcami Nagród w celu ustalenia szczegółów związanych z przekazaniem Nagród.
§ 8
Organ nadzoru

Nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu Konkursu sprawować będzie komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, w skład której wchodzi 3 pracowników Organizatora.

§ 9
Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.
2.    Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Organizator, który oświadcza, iż dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą.
3.    Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: Platforma Mediowa Point Group S.A, Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa.
4.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika oraz zgoda na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolna, jednakże stanowi warunek niezbędny przyznania nagrody.

§ 10
Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do dnia 7 stycznia 2014 r. na adres: Platforma Mediowa Point Group S.A, Aleje Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, z dopiskiem Konkurs „Wprost
o złotym”. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.    O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu.
3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają w/w danych.
4.    Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w ust. 3 powyżej, w ciągu 14 dni od jej otrzymania i powiadamia reklamującego e-mailem lub w formie listownej o jej rozstrzygnięciu.
5.    Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.    Wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
2.    Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
3.    Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Organizatora.
4.    Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
5.    Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
6.    Wygrane o wartości nie przekraczającej kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 cytowanej w ust. 5 ustawy są wolne od podatku dochodowego. 

 0

Czytaj także