UOKiK z milionową karą dla ubezpieczycieli. Umowy zawierały niedozwolone zapisy

UOKiK z milionową karą dla ubezpieczycieli. Umowy zawierały niedozwolone zapisy

UOKiK
UOKiK Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
UOKiK uderza w nieuczciwych ubezpieczycieli. Urząd nałożył łączne kary w wysokości 11,2 mln złotych za niedozwolone zapisy w umowach. Skala nieprawidłowości jest duża.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 11,2 mln zł kary na Generali Życie TU za niedozwolone zapisy w umowach ubezpieczeniowych, podał Urząd. Zakwestionował również zapisy w umowach TU Allianz Życie i zobowiązał towarzystwo do wypłaty klientom rekompensat.

Niejasne zapisy umów ubezpieczeniowych. UOKiK reaguje

„W latach 2016-2018 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń oferowało wieloletnie umowy o ubezpieczenie na życie z ufk o nazwie Pro Familia. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał postanowienia umowne określające tzw. opłaty alokacyjne w tym produkcie za niedozwolone. Na mocy zakwestionowanych klauzul spółka w pierwszych dwóch latach obowiązywania umowy pobierała – w zależności od wieku ubezpieczonego – od 50 do 80 proc. składki regularnej. Niezależnie od tego spółka pobierała kilka innych opłat, np. administracyjną, operacyjną, za ryzyko” – czytamy w komunikacie.

– Postanowienia określające mechanizm pobierania opłat alokacyjnych miały zniechęcać konsumentów do odstąpienia od umowy. Ryzyko utraty znacznej części zgromadzonych oszczędności mogło skłaniać ubezpieczonych do kontynuowania umów, mimo że chcieliby się z nich wycofać. W ten sposób spółka ograniczała konsumentom prawo do rozwiązania umowy. Niedopuszczalne jest także przerzucanie na konsumentów kosztów, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

UOKiK nakłada kary wysokości ponad 11 mln złotych

Kara dla Generali Życie TU to 11 196 788 zł. Spółka musi też poinformować konsumentów o decyzji i jej skutkach, czyli o tym, że zakwestionowane klauzule należy traktować tak, jakby ich nie było w umowie. Po uprawomocnieniu się decyzji konsumenci będą mogli się na nią powoływać w sądzie przy dochodzeniu roszczeń, podano.

Prezes UOKiK zakwestionował również, po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego, klauzule modyfikacyjne umożliwiające podwyżki różnych opłat w umowach spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie).

Zakwestionowane postanowienia przyznawały spółce prawo do jednostronnej zmiany warunków umów ubezpieczeń na życie z ufk w oparciu o nieprecyzyjne przesłanki. Umożliwiały przedsiębiorcy dokonywanie zmian opłat administracyjnych, alokacyjnych, manipulacyjnych, za zarządzanie i administrację ufk czy zwiększenie składki regularnej przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet obniżeniu sumy ubezpieczenia.

– W momencie zawierania umowy konsument musi otrzymać jasne, dokładne i jednoznaczne informacje na temat zasad wprowadzania przez przedsiębiorcę ewentualnych podwyżek. W tym przypadku tak nie było – podkreślił prezes UOKiK.

Allianz obiecuje poprawę

W trakcie postępowania TU Allianz Życie zobowiązało się, że przestanie stosować niedozwolone postanowienia, poinformuje o nich konsumentów i wypłaci poszkodowanym rekompensaty. Prezes UOKiK przyjął zobowiązanie, dzięki czemu uniknęła ona kary finansowej, podano.

Jak wynika z komunikatu rekompensaty przysługują uczestnikom grupowych ubezpieczeń na życie z ufk, którym na mocy zakwestionowanych klauzul ubezpieczyciel podniósł w rocznicę ubezpieczenia koszty ochrony ubezpieczeniowej lub za ryzyko śmierci. Otrzymają oni zwrot pieniędzy wynikających z podwyżek składki pobranych od 17 kwietnia 2016 r. do dnia zaniechania praktyki. Zwrot nastąpi jako wypłata na konto ubezpieczającego, który powinien przekazać pieniądze uczestnikowi ubezpieczenia (ubezpieczonemu) lub – w przypadku braku aktywności konsumenta – w jednostkach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Czytaj też:
Nie warto ryzykować zimowych wyjazdów bez ubezpieczenia. Kto płaci za akcje ratunkowe w górach?
Czytaj też:
Siedem firm z zarzutami UOKiK. Chodzi o zmowę przetargową

Źródło: WPROST.pl / UOKiK