BZ WBK przejmuje Deutsche Bank Polska

BZ WBK przejmuje Deutsche Bank Polska

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło:Newspix.pl / KONRAD KOCZYWAS / FOTONEWS
Bank Zachodni WBK (BZ WBK) podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. (DBPL) w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities. Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał BZ WBK. Plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.

BZ WBK podał, że zawarł dziś z DBPL oraz z Deutsche Bank AG wstępną umowę podziału (umowę pre-demerger) określającą zasady współpracy pomiędzy bankiem a DBPL w celu realizacji transakcji.

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska. Przed dokonaniem podziału, BZ WBK nabędzie od Deutsche Bank AG ok. 10% akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu DBPL.

Następnie, po nabyciu nabytych akcji, DBPL oraz BZ WBK złożą w odpowiednich sądach rejestrowych wnioski o rejestrację podziału.

Strony uzgodniły, że podział zostanie przeprowadzany w oparciu o następujące zasady:

(a) DBPL będzie spółką dzieloną a bank spółką przejmującą;

(b) w zamian za wydzielony biznes przenoszony na bank w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału (zdefiniowany poniżej), obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w planie podziału;

(c) kapitał zakładowy DBPL zostanie obniżony o kwotę równą co najmniej całkowitej wartości nominalnej nabytych akcji (obniżenie kapitału zakładowego w związku z podziałem) w dniu rejestracji obniżenia tego kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy (data obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem);

(d) bank podwyższy swój kapitał zakładowy poprzez emisję akcji z podziału w ramach procesu podziału i zaoferuje je Deutsche Bank AG (podwyższenie kapitału zakładowego w związku z odziałem); data, w której właściwy sąd rejestrowy zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego w związku z podziałem będzie „Dniem podziału".

(e) w rezultacie obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem wszystkie nabyte akcje przestaną istnieć w dacie obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem a Deutsche Bank AG stanie się jedynym akcjonariuszem DBPL;

(f) w dniu podziału, wydzielony biznes zostanie przeniesiony na bank;

(g) niewydzielony Biznes nie zostanie przeniesiony na bank w ramach Podziału i pozostanie w DBPL oraz 

(h) aktywa i pasywa DBPL zostaną odpowiednio alokowane pomiędzy wydzielony biznes i niewydzielony biznes w oparciu o zasady dotyczące podziału, określone w umowie transakcyjnej oraz w planie podziału, których szczegóły zostaną uzgodnione pomiędzy DBPL i Bankiem.