Koniec legitymacji ubezpieczeniowych

Koniec legitymacji ubezpieczeniowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych od pierwszego stycznia zaprzestaje wydawania i potwierdzania papierowych legitymacji ubezpieczeniowych. Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej potwierdzać będą inne dokumenty określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wydane do tej pory i potwierdzone legitymacje będą uwzględniane do czasu upłynięcia terminu ich ważności.
W ocenie ZUS, zmiana nie będzie miała wpływu na dostęp do opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach. Dowodem ubezpieczenia są inne dokumenty określone przez NFZ, w szczególności dokumenty potwierdzające opłacanie składek, m.in. druk ZUS RMUA. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą przedstawiać druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, legitymację ubezpieczeniową z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą mogą przedstawić druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby ubezpieczone w KRUS uzyskają świadczenie zdrowotne na podstawie zaświadczenia lub legitymacji aktualnie podstemplowanych przez KRUS. Emeryci i renciści powinni przedstawić legitymację emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS jej numer powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Bezrobotni otrzymają poradę medyczną po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

- Rezygnujemy z wydawania legitymacji, bo nie są już potrzebne - mówiła w listopadzie 2009 roku Mirosława Boryczka, członek zarządu ZUS ds. ekonomiczno-finansowych. - Dane, które przekazujemy do NFZ są wystarczające do ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych. Nie ma potrzeby, by dublować je na papierze - dodała. Dane te trafiają do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie elektronicznej. Raz w tygodniu przekazywane są deklaracje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklaracje wyrejestrowania z ubezpieczenia. Raz w miesiącu - informacje o należnych i opłaconych składkach.

Jednym z dowodów potwierdzających prawo do korzystania z opieki zdrowotnej jest druk ZUS RMUA, czyli informacja o miesięcznej kwocie składek przekazywana ubezpieczonym przez płatników. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzeniem ubezpieczenia jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz dowód opłacenia składek. Szczegółowe informacje o zasadach potwierdzania prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia www.nfz.gov.pl.

PAP, arb