Program Kolej+ z dodatkowymi miliardami złotych. Sejm podjął decyzję

Program Kolej+ z dodatkowymi miliardami złotych. Sejm podjął decyzję

Pociąg PKP intercity
Pociąg PKP intercity Źródło: WPROST.pl / Klaudia Zawistowska
Posłowie zagłosowali za nowelizacją programu Kolej+. Restrukturyzacja spółki Polskie Koleje Państwowe pozwoli na wygospodarowanie dodatkowych 5,4 miliardów złotych na modernizację.

Sejm przyjął nowelę ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, zakładającą zwiększenie budżetu programu Kolej+ do ponad 11 mld zł z 5,6 mld zł oraz wydłużającą okres, do którego będzie możliwe przekazywanie papierów wartościowych na rzecz Polskich Linii Kolejowych (PLK) do 2027 r. z 2024 r.

Za nowelizacja głosowało 446 posłów, nikt nie był przeciw było, dwóch wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę, zmieniającą zaproponowany w nowelizacji harmonogram przekazywania środków na podwyższenie kapitału zakładowego PKP.

Kapitał zakładowy PKP PLK w górę

Ze względu na konieczność podwyższenia kapitału zakładowego PLK, zdecydowano się na wydłużenie okresu, do którego będzie możliwe przekazywanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, na rzecz PLK skarbowych papierów wartościowych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PLK, z 2024 na 2027 rok.

W związku z tym konieczna jest zmiana wysokości wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych w 2024 r. z 1,7 mld zł na 2,54 mld zł oraz określenie wartości papierów, które będą przekazywane w kolejnych latach do 2027 r. włącznie.

Nowelizacja zakłada także możliwość przekazywania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu, w danym roku budżetowym na rzecz PLK skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej większej niż określona dla danego roku budżetowego.

Ma to umożliwić reakcję w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na środki niezbędne do realizacji inwestycji w danym roku budżetowym. Dodano przy tym zastrzeżenie, że zmiana wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych planowanych do przekazania w danym roku budżetowym nie może powodować zmiany łącznej wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych.

Będą nowe papiery wartościowe PKP

Łącznie w latach 2024-2027 zostanie dokonana dodatkowa emisja skarbowych papierów wartościowych o wartości 5 600 mln zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 r.

Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, będące wkładem, stanowiące kapitał zakładowy PLK, Spółka będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na finansowanie inwestycji realizowanych przez PLK w ramach programów wieloletnich. Obciążenie budżetu państwa określono, przyjmując co najwyżej dwuletni termin wykupu.

Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe umożliwi PKP przekazanie PLK linii kolejowych, znajdujących się na gruntach o uregulowanym stanie prawnym, ale wymagających przeprowadzenia podziałów nieruchomości. W związku z przekazaniem linii kolejowych uregulowania wymaga również kwestia rozliczeń podatkowych, które będą dotyczyć PKP w związku z wnoszeniem aportów i rozliczeniem wynagrodzenia za korzystanie przez PLK ze składników linii kolejowych.

Chodzi o umożliwienie w latach 2022-2026 rozliczania podatku dochodowego od aportu oraz podatku od towarów i usług od czynszu z umowy D50 (umowa, na podstawie której PKP oddała do korzystania środki składające się na linie kolejowe, oraz grunty, z zastrzeżeniem, że korzystanie z samych gruntów na podstawie umowy jest nieodpłatne).

Wartość aportów będzie podlegać wycenie przez niezależny podmiot specjalizujący się w wycenach przedsiębiorstw oraz nieruchomości i będzie zależeć od przyjętych stawek rynkowych składników majątku wycenianego.

Czytaj też:
Sejm za wakacjami kredytowymi. Wiadomo też, co z WIBOR

 0

Czytaj także