Będzie można legalizować samowole budowlane. Poprawka do ustawy przyjęta

Będzie można legalizować samowole budowlane. Poprawka do ustawy przyjęta

Budowa, zdjęcie ilustracyjne
Budowa, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Shutterstock / Phushutter
Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy prawo budowlane, uniemożliwiającą legalizację samowoli budowlanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Za zmianą, zaproponowaną przez Senat opowiedziało się 436 posłów, nikt nie był przeciwny, 10 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja ułatwia proces legalizacji starych - co najmniej 20-letnich - samowoli budowlanych. Dzięki temu będzie można je włączyć w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie. Warunkiem dokonania legalizacji będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej, potwierdzającej możliwość bezpiecznego użytkowania i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sejm nie zgodził się natomiast na uzależnienie wszczynania uproszczonego postępowania legalizacyjnego od zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy.

Przyspieszyć proces inwestycyjny

Nowelizacja prawo budowlane ma przyśpieszyć i uprościć proces inwestycyjny w budownictwie. Zgodnie z nowymi przepisami, projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nowelizacja ogranicza liczbę dokumentów, niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia; inwestor ma dołączać tylko część obecnego projektu budowlanego, zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu. Projekt budowlany ma składać się z projektu zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu), projektu architektoniczno-budowlanego (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe) i projektu technicznego (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna). Projekt techniczny ma być składany w urzędzie nadzoru budowlanego razem z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót.

Nowe przepisy zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie. Zwolnienia dotyczyć też mają m.in. instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, niecek dezynfekcyjnych w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem, wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m sześć., a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych. Regulacja dotyczy także np. urządzeń melioracji wodnej, budowę stawów i zbiorników wodnych o powierzchni, która nie przekracza 1 000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

Skrócenie terminu

Nowelizacja zakłada ograniczenie do pięciu lat terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, np. przy zmianie mieszkania na przedszkole czy piwnicy w bloku na escape room, konieczne będzie sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej.

Wprowadza dla przedsiębiorstw terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci, których przekroczenie spowoduje naliczenie kar. Zakazuje pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Czytaj też:
Zmiany w prawie budowlanym przyjęte przez Sejm