Oficjalny koniec węgla w Polsce. Sejm znowelizował ustawę dot. zamykania kopalń

Oficjalny koniec węgla w Polsce. Sejm znowelizował ustawę dot. zamykania kopalń

Kopalnia węgla kamiennego
Kopalnia węgla kamiennego Źródło:kwsa.pl
Sejm przyjął ustawę, która wprowadza definitywne odejście od wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Rząd umorzy zadłużenie spółek węglowych.

Sejm znowelizował ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zakładającą stopniowe ograniczenie wydobycia węgla kamiennego zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia. Za nowelizacją głosowało 276 osób, przeciw było 11, a 165 wstrzymało się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili zgłoszone poprawki.

Nowelizacja ustawy wprowadza do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego elementy nowego systemu wsparcia dla sektora, poprzez wprowadzenie krajowych podstaw:

  • do finansowania ze środków z budżetu państwa dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych
  • dotyczących zawieszenia i następnie umorzenia zobowiązań pieniężnych spółek górnictwa węgla kamiennego objętych systemem wsparcia powstałych do dnia 31 grudnia 2021 r., w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiego Funduszu Rozwoju

Zmiany w ustawie przełożą się na wydatki budżetu państwa w kwocie 28 821 mln zł w latach 2022–2031.

Koniec wydobycia węgla. Wsparcie dla PGG, Tauronu Wydobycie i Węglokoksu

Na finanse publiczne będą miały wpływ dopłaty do ograniczania wydobycia oraz zawieszenie i docelowo umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika i płatnika, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz ubezpieczenie zdrowotne w taki sposób, że o wysokość umorzenia zostaną pomniejszone wpływy do wymienionych funduszy, co będzie skutkowało koniecznością wyrównania niedoboru środków przez budżet państwa.

Nowy system wsparcia, skierowany jest do poszczególnych jednostek produkcyjnych spółek nim objętych, tj. Polskiej Grupy Górniczej, Tauron Wydobycie oraz Węglokoks Kraj. Będzie polegał m.in. na dopłatach do kosztów redukcji zdolności produkcyjnych w ramach uzgodnionego planu zamknięcia jednostek produkcyjnych z uwzględnieniem mechanizmów zapewniających skuteczność tego procesu w postaci m.in. kontroli i weryfikacji wykorzystania wsparcia.

Do czasu zakończenia wydobycia jednostki produkcyjne objęte umową społeczną będą korzystały z nowego systemu wsparcia w ramach dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Po zakończeniu wydobycia będą otrzymywać wsparcie finansowe na koszty nadzwyczajne związane z procesem likwidacji. Nowelizacja określa podstawowe zasady i warunki związane z dopłatami do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłaty będą wypłacane w formie dotacji lub w ramach dokapitalizowania beneficjenta skarbowymi papierami wartościowymi.

Wysokość dotacji będzie ustalana co roku

Zgodnie z przepisami, w każdym roku budżetowym Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, miałaby określić wysokość dotacji lub nominalną wartość skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego objętego Nowym Systemem Wsparcia na finansowanie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

Ponadto w noweli znalazły się przepisy, pozwalające na tworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem w latach 2022-2031 skarbowych papierów wartościowych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Przekazywanie przedsiębiorstwom górniczym objętym systemem wsparcia skarbowych papierów wartościowych ma umożliwić realizację zadania określonego w ustawie, tj. dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych.

Czytaj też:
Potrzebna kompleksowa transformacja Śląska. „Zmiany w energetyce powinniśmy zacząć już 20 lat temu. Jesteśmy spóźnieni”

Źródło: WPROST.pl / ISBNews