Ważna zmiana dla rolników. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KRUS

Ważna zmiana dla rolników. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o KRUS

Rolnicy dostaną dożywotnie renty od CPK
Rolnicy dostaną dożywotnie renty od CPK Źródło: Pixabay
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Najważniejszym elementem jest brak konieczności przekazywania gospodarstwa w momencie przejścia na emeryturę.

"Najważniejszą zmianą do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wprowadzenie ułatwienia dotyczącego nabywania uprawnienia do emerytury rolniczej. W chwili obecnej rolnik, który osiągnął wiek emerytalny, w celu uzyskania emerytury (tzn. części uzupełniającej emerytury) musi zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. Po wejściu w życie ustawy rolnik będzie mógł otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości (bez zawieszania wypłaty części uzupełniającej emerytury), przy braku warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej" – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Ubezpieczenie społeczne dla rolników. Ustawa przewiduje inne zmiany

Kolejną istotną zmianą wprowadzoną do ustawy jest poszerzenie katalogu wyjątków, w których rolnik lub domownik będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu

rolników pomimo objęcia ubezpieczeniem społecznym w systemie powszechnym. W celu uniknięcia niekorzystnych incydentalnych przerw w ubezpieczeniu społecznym rolników ustawodawca wprowadził nowy przepis, na podstawie którego rolnik lub domownik będzie podlegał nadal ubezpieczeniu rolniczemu, pomimo objęcia go ubezpieczeniem społecznym powszechnym z tytułu:

  • pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
  • pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,
  • odbywania służby zastępczej.

KRUS bardziej jak ZUS

Ustawa wprowadza również rozwiązanie funkcjonujące obecnie w systemie powszechnym ubezpieczeń. Zgodnie z wprowadzoną zmianą osoby z długim stażem ubezpieczeniowym (co najmniej 25 lat), które stały się całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym oraz nie osiągnęły wieku emerytalnego, nie będą pozbawione prawa do renty rolniczej, nawet jeśli w ostatnim okresie nie podlegały rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-­­rentowemu.

W wyniku nowelizacji ustawy wprowadzono także możliwość zaliczania, do wysokości części składkowej emerytury rolniczej, okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych albo okresów zastępczych form tej służby przypadających przed 1 stycznia 1999 r.

Ustawa systematyzuje ponadto zasady rehabilitacji w KRUS przez przeniesienie z aktu wykonawczego do materii ustawowej regulacji dotyczącej warunków kierowania na rehabilitację w KRUS. W wyniku zmian w ustawie KRUS będzie mógł kierować:

  • osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą;
  • ubezpieczonych, będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy mające na celu poprawę ich kondycji psychofizycznej i jakości życia tzw. turnusy regeneracyjne.

W ustawie rozszerzono i doprecyzowano ponadto przepisy dotyczące wydawanych przez Prezesa KRUS interpretacji indywidualnych, wprowadzając w większości rozwiązania analogiczne do funkcjonujących w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ustawa wprowadza szereg zmian porządkujących i dostosowujących brzmienie ustawy do obowiązujących aktualnie aktów prawnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmiany dotyczących zasad rehabilitacji w KRUS, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Czytaj też:
Prezydent Andrzej Duda o dostawach gazu: Wiele krajów patrzy teraz na nas z zazdrością

Źródło: WPROST.pl / ISBNews
 0

Czytaj także